Diskmag m┴nie (Bad)


Jest-li se n┼├emu na amig┴ckÎ scÎn┼ daĎilo a st┴le daĎ╔, tak to jsou ur├it┼ diskmagy. Nebylo snad ┌┴dnÎ zn┴m┼jË╔ scene skupiny, kter┴ by nevyd┴vala sv╩j diskmag. N┼kterÎ vydr┌ely vych┴zet dÎle jinÎ zase mÎn┼. Sou├asnost n┴m pĎin┴Ë╔ diskmagy, kter┘m se daĎ╔ na amiga scÎn┼ dr┌et (Amiga Positive, AmigaCS, Top Secret, MIP Report, Echo) a pĎisp╔vaj╔ velkou m┼rou k udr┌en╔ amig┴ckÎ pospojitosti, tak jak tomu bylo pĎed 4-5 lety, kdy ├esk┴ amiga scÎna pro┌╔vala nejv┼tË╔ boom.
A tak jsem se rozhodl ud┼lat takov┘ mal┘ pr╩Ďez amig┴ck┘mi diskmagy z ├eskÎ, ale i slovenskÎ scÎny. Zkr┴tka nostalgick┴ vzpom╔nka na magy, kterÎ zde vych┴zely a kterÎ se dostaly do mÎho drivu. Ń╔slo v┌dy na konci odstavce je takovou moj╔ osobn╔ zn┴mkou, jak ten kter┘ diskmag vid╔m (je to zn┴mkov┴n╔ jako ve Ëkole, tedy 1- nejlepË╔, bez chyby, 2- skv┼l┘, jen p┴r nedostatk╩, 3- dobr┘, ale chyb╔ tomu n┼jak┴ Ët┴va, 4- vcelku mizÎrie, 5SHIT!). Diskmagy jsem Ďadil abecedn┼ a pokud se v┴m n┼co nel╔b╔, klidn┼ m┼ kamenujte, r┴d vyslechnu n┴zory jin┘ch (lidi piËte aď to trochu ┌ije!).

A-Gate
Tento diskamg sp┴chala skupiny Raptors v roce 1995. M┴m jen prvn╔ ├╔slo a to mi jeËt┼ z nezn┴m┘ch d╩vod╩ st┴le ¬pad┴║, tak┌e jsem z n┼j toho moc nem┼l (proto tento mag ponech┴v┴m bez zn┴mky). V tomto diskmagu si mohl pĎij╔t ka┌d┘ na svÎ (hry, scÎna, kultura). O enginu v┴m toho moc nepov╔m, proto┌e se mi to furt hroutilo (asi nebylo po├╔t┴no s A1200, ale v roce 95).

Ami
DalË╔ ze slovensk┘ch (komer├n╔ch) mag╩. Vych┴zet za├al v roce 1992 a v roce 1994 vyËlo ├╔slo 5, kterÎ bylo snad posledn╔. Jak jsem ji┌ napsal jednalo se o diskmag komer├n╔ tud╔┌ byl pĎ╔stupn┘ jen pĎedplatitel╩m za 44sk (slovensk┘ch korun). Zam┼Ďen╔m hlavn┼ na amig┴ck┘ software (hlavn┼ hry, ale i programy). Hodnotit budu ├╔slo 4, kde doËlo k r┴znÎmu zm┼nu enginu (vyu┌ito bylo plnobarevn┘ch ikon), kter┘ nevypadal zle, ale nebylo to ovl┴d┴n╔, kterÎ by mi vyhovovalo. Nem┴m nic proti komer├n╔m diskmag╩m, ale zde se to v hodnocen╔ asi projev╔. Nic ve zlÎm, ale v dobrÎm.
(3)

AMIGA CS
Prvn╔ ├╔slo spatĎilo sv┼tlo sv┼ta 21.3.98 a od tÎ doby se na sv┼t dostala tĎi ├╔sla. Magaz╔n grupy Abort patĎ╔ v sou├asnosti k nejlepË╔m ├esk┘m diskmag╩m. Suprov┘ engine (multitasking, podpora GFX karet...) a doslova nabitost ├l┴nky, tak┌e je to po├ten╔├ko vskutku na dlouhou dobu. Rozs┴hlÎ rozbory hardwaru a softwaru. Aktu┴ln╔ informace ze sv┼ta. Hern╔ okruh, pokecy z amig┴ckÎ scÎny a spousta dalË╔ch ├l┴nk╩ z kultury atp. Tenjle diskmag je prost┼ tot┴ln┼ bez chyby (jen kdyby by byl ├ast┼ji).
(1)

Amiga Positive
Ehm...no tohle je asi zbyte├nÎ, ale ßPe├ko sem zaĎazuji jen kv╩li kompletaci. No a pokud jste to jeËt┼ nezjistili, tak diskmag co pr┴v┼ ├tete se jmenuje AMIGA Positive. A co o n┼m napsat. Prvn╔ ├esk┘, amig┴ck┘ HTML diskmag. PravidelnÎ rubriky, pravideln┴ periodicita, aktu┴ln╔ recenze program╩ a her. No sami se pod╔vejte na klady a z┴pory. Zn┴mku bych vid┼l n┼kde na hran┼ mezi 2 a 3. Pokud n┼kdo ├ekal, ┌e ud┼l╔m zn┴mku nejvyËË╔, tak je na omylu. Nic nen╔ tak dokonalÎ, aby se to nedalo vylepËit. A i Amiga Positive m┴ mouchy, kterÎ n┼komu vad╔ v╔ce n┼komu mÎn┼.

Amiga Storm
DalË╔ pom┼rn┼ nezn┴m┘ diskmag a nen╔ se ├emu divit, jeliko┌ existuj╔ jen dv┼ ├╔sla. Tv╩rcem tohoto magu je Marek Soch╩rek/Iges a vyplodil ho v tolik obl╔benÎm Amosu. Prvn╔ ├╔slo, kterÎ vyËlo v roce 1994 m┼lo katastrofick┘ engine, obsahovalo jen recenze na hry, kter┘ch bylo pom┼rn┼ m┴lo. DruhÎ ├╔slo vydanÎ v roce 1997 bylo ovËem o pozn┴n╔ lepË╔. Perfektn╔ engine (i kdy┌ st┴le Amos) docela dost recenz╔ na hry + n┴vody + dalË╔ ├l┴nky (pov╔dky atd.). Na tĎech disket┴ch bylo i dost hudebn╔ch modul╩. Zde jsem uplatnil svÎ pis┴leckÎ aktivity pĎed AMIGA Positivem.

1.├╔slo (4) 2.├╔slo (2)
AWB Magaz╔n
Diskmag, kter┘ je sv┘m designem hodn┼ podobn┘ diskmagu Echo. Zkr┴tka ┌┴dn┴ sl┴va. Je takÎ v Amosu a to znamen┴, ┌e barvi├kami to zrovna neh┘Ď╔. Byl dostupn┘ jen pĎedplatitel╩m za 44k├ (v├etn┼ diskety) + PD disk za 21k├. JeËt┼ jsem zapom┼l uvÎst, ┌e jej tvoĎila skupina Charon Software v roce 1993. V tomto roce vyËla 4 ├╔sla a to bylo vËe (nebo alespo╬ o jin┘ch nic nev╔m). Obsah byl takov┘ ten klasick┘ amig┴ck┘ (programy, hry, hardware). Klasicky nechyb┼la kultura a zaj╔mavosti ze sv┼ta amig. Nezapom╔nalo se ani na naË╔ malou AMIGA scÎnu.
(3)

Echo
Tento diskmag vyd┴vaj╔ spole├n┼ Luk┴Ë Kub╔k a Pavel ˇt┼p┴n. Vych┴z╔ zhruba od roku 1995, kdy se objevilo nultÎ ├╔slo. Od tÎ doby vych┴z╔ jen pro pĎedplatile za 37k├ za ├╔slo. Vych┴z╔ zhruba 4 ├╔sla do roka. Posledn╔ ├╔slo co jsem m┼l mo┌nost vid┼t bylo 7. Nejv╔ce mi vad╔ engine tohoto magu. Je v Amosu, ale nejen ┌e je to v celku chudoba, ale i ovl┴d┴n╔ se mi nezamlouvalo (engine je od nultÎho ├╔sla a┌ po tu sedmu st┴le stejn┘). S obsahem je to lepË╔. Jsou zde vcelku podrobn┼ popisov┴ny aktu┴ln╔ programy a hardware. Velice solidn╔ je kurz Amosu a i zde najdete hern╔ pĎ╔lohu (no ta snad ani nem╩┌e chyb┼t). V ├╔sle 7 byl ji┌ slibov┴n jin┘, lepË╔ engine, tak┌e zde bude nejsp╔Ë ji┌ zm┼na k lepË╔mu.

(3)

Exit
Magaz╔m pro scÎnu, alternativu a new art. Takto byl v roce 1993 pĎedstaven prvn╔ ├esk┘ scenemag pro Amigu, kter┘ vytv┴Ďela skupina Vectors. Do roku 1995 vyËlo 9 ├╔sel a t╔m to celÎ zhaslo. Exit u┌ od prvn╔ho ├╔sla nab╔dnul perfektn╔ engine a vskutku bohatÎ informace z ├eskÎ, ale i sv┼tovÎ Amiga scÎny obohacenÎ rozhovory se zaj╔mav┘mi lidmi ze scÎny. PohodovÎ po├ten╔├ko dopl╬ovala kultura, kde bylo mo┌nÎ si pĎe├╔st o hudb┼, filmu, ale i n┼jak┘ ten vt╔pek. Z┴rove╬ s ├asopisem Guru se jedn┴ o nejzn┴m┼jË╔ ├esk┘ diskmag.
(1)

Fantastic Diskmag
Diskmag tvoĎen┘ dv┼ma lidmi (Michal Mr┴z a Luk┴Ë Mach┴lek), kteĎ╔ si dohoromady Ď╔kali Lucas Software. VyËlo pouze jedno ├╔slo (pokud tomu tak nen╔, taky bych cht┼l poprosit autory o informace o dalË╔ch ├╔slech). Jednalo se sp╔Ëe o slabË╔ d╔lko na poli diskamag╩. Engine byl d┼l┴n v "amosovskÎm" editoru na tvorbu her C.A.G (tolik propagovan┘ panem Vochozkou), tak┌e je asi ka┌d┘mu jasn┘ jak to vypad┴. Zde bych klady hledal marn┼. M┴lo textu a nav╔c se autor╩m asi ani nezd┴lo o ├esk┘ch fontech (co┌ na rok 1995 je pĎekvapuj╔c╔) i celkov┴ grafika je mizern┴. SHIT!

(5)

Flash
Slovensk┘ diskmag tvoĎen┘ v kooperaci skupin Citadel a Ariola v roce 1992. Co m┼ je zn┴mo, tak vyËla pouh┴ dv┼ ├╔sla. Jednalo se o komer├n╔ projekt a cena jednoho ├╔sla byla 35k├. Engine byl hodn┼ podobn┘ enginu jak┘ vyu┌╔vaj╔ magy AWB ├i Echo. JednoduËe slabota, ale ch┴pu ┌e zde se mus╔m taky pĎiklonit k roku v┘roby (1.├╔slo jsem dokonce nespustil na A1200). Obsah byl zam┼Ďen pĎev┴┌n┼ na hry a p┴r Ď┴dek se naËlo i na hardware & software. Na komer├n╔ projekt, ale nic moc.
(3)

Guru
Mysl╔m, ┌e ps┴t o tomto magu je stejn┼ tak zbyte├nÎ jako bylo zbyte├nÎ ps┴t o Exitu, ale pĎesto p┴r Ď┴dek neuËkod╔. Od roku 1991 do roku 93 vyËlo fantastick┘ch 21 ├╔sel a tuË╔m, ┌e ├╔slem 6 ro├n╔ku 1993 to skon├ilo (ono pl┴novan┴ budouc╔ cena Guru za 95 k├ byla troËku hodn┼ velk┴ drs╬┴rna a dost to u┌ smrd┼lo nechutnou komerc╔). Obsah byl suprov┘ co┌ bylo d╔ky velkÎmu mno┌stv╔ pĎisp┼vovatel╩ a ve svÎ dob┼ to byl diskmag No.1 jako tomu je dnes s magem AmigaCS. Suprov┘ engine, hodn┼ textu...co v╔ce si pĎ┴t.
(1)

Magic
Diskmagaz╔n slovenskÎ grupy Magic Owls. Vych┴z╔ od roku 1994, kdy se objevilo nultÎ ├╔slo. DalË╔ ├╔sla bylo mo┌nÎ z╔skat protihodnotou za pĎisp┼n╔ n┼jak┘m ├l┴nkem a nebo symbolick┘m poplatkem. Posledn╔ ├╔slo co jsem vid┼l bylo prvn╔ ├╔slo ro├n╔ku 95. Dle dostupn┘ch informac╔ tento diskmag v roce 1997 zanikl. M┼l docela pohodln┘ engine na ovl┴d┴n╔ a obsah byl vskutku bohat┘. Od popisu hardwaru pĎes software. Informace z Amiga scÎny a chyb┼t nemohly ani hry. V bonusu bylo mo┌nÎ naj╔t v┌dy n┼jak┘ zaj╔mav┘ sharewarov┘ program.
(2)

Oko
Ńesk┘ scenemag, kter┘ se poprvÎ objevil v roce 1993 a do roku 1995 vyËlo 6 ├╔sel a t╔m to nejsp╔Ë skon├ilo. Jeho tvorbu si na sv┴ bedra vzala grupa Division. Narozd╔l od Exitu se Oko zam┼Ďovalo sp╔Ëe na praktickÎ vyu┌it╔ Amigy. Tak┌e pokecy o codingu, grafice, hudb┼ a v neposledn╔ Ďad┼ takÎ o tom co se d┼je na scÎn┼ atp. SamozĎejmost╔ byl velice kvalitn╔ engine, kter┘ se ├╔slo od ├╔sla lepËil. L┴hve/HLA z Top Secretu by se mohl tĎeba pod╔vat jak m╩┌e taky vypadat scenemag.
(2)

Shock
Slovensk┘ diskmag jeho┌ autory jsou Destination Zero (DZ0). Posledn╔ ├╔slo, kterÎ jsem vid┼l je 4 a dalË╔ aktivity mi nejsou zn┴my. Obsah op┼t klasick┘ amig┴ck┘. Aktu┴ln╔ recenze program╩ a her v├etn┼ nej┌hav┼jË╔ch zpr┴v + n┼jak┴ ta kultura. Zkr┴tka klasika. Pom┼rn┼ dost ├l┴nk╩ ├emu┌ se nen╔ d╩vod divit, kdy┌ vych┴z╔ jen ├as od ├asu. Engine ujde, ale mohl by b┘t rozhodn┼ lepË╔. V dobrÎm.
(3)

Top Secret
Tento diskmag za├al v roce 1995 vyd┴vat Radek Hrdli├ka jako projekt grupy Adventronic System. Do roku 1996 vydal 5 ├╔sel. Diskmag byl d┼l┴n v Amosu a engine nebyl dost dobĎe vyĎeËen (obr┴zky pĎed na├ten╔m textu atp.) Zam┼Ďen╔m byl jako hern╔ diskmag a vedle recenz╔ her si bylo mo┌nÎ pĎe├╔st i n┼jakou tu pov╔dku.
Rok 1998 pĎinesl znovuzrozen╔ tohoto diksmagu. Autor upustil od enginu a zpracov┴v┴ v amigaguide form┴tu. V┘hoda - 256 barevnÎ obr┴zky. Nev┘hoda -nic moc pokouk┴n╔. DaĎ╔ se dr┌et m┼s╔├n╔ periodicitu i pĎesto, ┌e se jedn┴ o pr┴ci jednoho ├lov┼ka. Ń╔sly 9 a 10 se Top Secret pozvolna pĎeorientov┴v┴ na AMIGA scÎnu (hern╔ rubrika pĎesunuta do AmigaCS) na pĎ┴n╔ ├ten┴Ď╩, kteĎ╔ si pĎ┴li hern╔ rubriku vypustit. Teprve ├as uk┴┌e co se z tohoto magu vyklube. Ńesk┴ AMIGA scÎna se teprve znovu rod╔, tak┌e snad pĎijde doba, kdy Top Secret bude tak zn┴m┘m scenemagem jako byl Exit.
(3)

No a to je vËe pĎ┴telÎ. Pokud jsem na n┼jak┘ diskmag zapomn┼l, tak se omlouv┴m. Vych┴zel jsem z toho co jsem doma naËel a pokud v╔te o magu, kter┘ se zde neobjevil, tak mi dejte pros╔m v┼d┼t. R┴d si n┼jak┘ dalË╔ zaĎad╔m do sb╔rky.