"Very excited" nebo "tot┴ln┼ nasranej"? (L┴hve)

U┌ je v╔ce ne┌ jasnÎ, a to mi i ti nejzarputilejË╔ z n┴s jist┼ potvrd╔, ┌e nov┴ Amiga prost┼ bude. Ale pĎiznejme si otevĎen┼ - skute├n┼ se na ni t┼Ë╔me tolik, jako jsme si dote─ mysleli? Uv┼domili jste si v╩bec, jakÎ zm┼ny n┴s ├ekaj╔? Budeme v╩bec schopni unÎst tak radik┴ln╔ zm┼nu, kter┴ by m┼la nastat na pĎelomu tis╔cilet╔?áZ tohoto ├l┴nku se nedozv╔te hardwarovÎ ├i softwarovÎ specifikace novÎ Amigy (u┌ jen proto, ┌e ne vËechno je dodnes zn┴mo), ale sp╔Ëe o tom, co pro fanouËky Amigy bude tento stroj znamenat.
U┌ po lÎta ┌ijeme v uzavĎenÎm sv┼t┼, ve sv┼t┼, kter┘ a├koli se nijak v┘razn┼ nerozËiĎuje, neust┴le funguje na plnÎ obr┴tky. ProblÎm ovËem je, ┌e my, Amigisti, nejsme zvykl╔ na to, co pro┌╔vaj╔ PC├k┴Ďi neust┴le: ka┌dodenn╔ novinky z oblasti software, m┼s╔c co m┼s╔c v┘kon┼jË╔ hardware, celo┌ivotn╔ z┴vislost na Microsoftu, ehm.... Prost┼ a jednoduËe, velmi brzy budeme takÎ zata┌eni do tohoto komer├n╔ho koloto├e, kter┘ d┼l┴ z u┌ivatel╩ po├╔ta├e otroky z┴visl╔ na hran╔ her a tud╔┌ kupov┴n╔ siln┼jË╔ho hardware. Nic se ned┴ d┼lat, ale pokud si koup╔me novÎ Amigy, bude to tak. NejhorË╔ je, ┌e pokud chceme opravdu lepË╔ a konkurenceschopnou Amigu, mus╔me zapadnout do komerce. Bohu┌el, dokud u n┴s funguje nepĎ╔m┘ monopol Microsoftu, mus╔me s novou Amigou zaŇto├it se stejn┘mi zbran┼mi a ne se d┴le jen br┴nit, neboď t╔mto druh┘m zp╩sobem by nov┴ Amiga z╩stala st┴t na m╔st┼ a skon├ila by ve stagnaci jako Amiga classic. Proto se mus╔me otevĎ╔t trhu a nejen to. S nejv┼tË╔ pravd┼podobnost╔ budeme muse t pĎijmout ji┌ zab┼hl┘ hardware PC├ka, OS b┼┌╔c╔ pod Linuxem a t╔m nastolit v┘voj┴Ď╩m co nejpodobn┼jË╔ podm╔nky pro tvorbu program╩ a her, jako maj╔ na PC. Co se ale stane s "veter┴ny"? Proboha, co se stane se scÎnou?
Dodnes nev╔me, jestli bude nov┴ Amiga schopn┴ emulovat programy z Amigy classic a nen╔ nemo┌nÎ, ┌e nov┴ Amiga nebude se starou nijak kompatibiln╔... cel┘ nov┘ stroj se tedy kv╩li komer├n╔mu vyu┌it╔ pĎiklon╔ sp╔Ëe k PC├ku. Kdyby se v sedmdes┴t┘ch letech b┘valo Microsoftu nezadaĎilo tolik, jako se mu daĎilo a trh po├╔ta├╩ by byl otevĎen┼jË╔, mohli bychom si s Amigou dopĎ┴t i takovÎ experimenty jako vlastn╔ hardware, vlastn╔ OS atd. Bohu┌el, doba u┌ jin┴ nebude a tak, pokud chceme Amigu prosadit, budeme muset Amigu orientovat ke standartu nastolenÎmu IBM kompatibiln╔, co┌ v z┴sad┼ znamen┴ prohru souboje AMIGA vs PC. Kdybychom dnes d┼lali vlastn╔ hardware a software, t┼┌ko by kdokoli z v┘voj┴Ď╩ na Amigu pĎeËel, pĎesto┌e by se mohlo jednat o n┼kolikan┴sobn┼ lepË╔ a v┘kon┼jË╔ stroj... Bill je prost┼ vËude a vsad╔m se, ┌e by se u┌ n┼jak postaral o to, aby Amiga zase tak dobr┴ a obl╔ben┴ nebyla - dodnes to vlastn┼ nem┼l zapotĎeb╔, pro├ se zahazovat se strojem bez budoucnosti... Ale pokud nov┴ Amiga nebude kompatibiln╔ se starou, budeme pĎesto ochotni odej╔t od starÎho k novÎmu?áNeboj╔me se komerce? Chceme opravdu komer├n╔ vyu┌it╔ Amigy? Je zde vËak i druh┴ strana mince...
Nen╔ nemo┌nÎ, ┌e se vzhledem k pokoĎe novÎ Amigy v╩├i PC├ku skupina rozd┼l╔ na dva t┴bory. Jeden t┴bor zaj┴s┴, ┌e je nov┴ Amiga z v┼tË╔ ├┴sti podobn┴ PC├ku a ┌e se na n╔ kone├n┼ d┴ norm┴ln┼ pracovat a komer├n┼ ji vyu┌╔vat, ani┌ by do n╔ museli investovat desetitis╔ce. Je zcela jistÎ, ┌e mezi takov┘mi budou ti, kteĎ╔ Amigu ned┴vno opustili, tedy ti, kteĎ╔ se dr┌eli zuby nehty, ale nakonec se neudr┌eli a nechali se vvcucnout v╔rem ├ernÎ d╔ry jmÎnem PC. Tito se k Amize pravd┼podobn┼ vr┴t╔ a za├nou na n╔ stav┼t kariÎru. Ale co ten druh┘ t┴bor - scÎna? Vzhledem k mo┌nÎ nekompatibilit┼ novÎ a starÎ Amigy nebudou cht╔t sceneĎi z pochopiteln┘ch d╩vod╩ starou klasickou Amigu opustit. Pro├? Co by znamenala nov┴ Amiga pro scÎnu v pĎ╔pad┼, ┌e by nebyla se starou kompatibiln╔?
Zcela by se t╔m zbouraly ┌ebĎ╔├ky v diskmaz╔ch, neboď star┴ dema by u┌ nikoho nezaj╔mala, kv╩li stadn┼jË╔mu a levn┼jË╔mu pĎ╔stupu ke st┴le novÎmu hardwaru zcela vymiz╔ optimalizace dem, lidÎ si zvyknou na vyËË╔ kvalitu produkce a pĎivyknou si touze po lepË╔ch a rychlejË╔ch akcelera├n╔ch kart┴ch. Coder╩m nov┘ hardware sice otevĎe novÎ mo┌nosti, nicmÎn┼ nebude zde ┌┴dn┴ hranice, kter┴ by tyto program┴tory dr┌ela na uzd┼. Nikoho u┌ nebude zaj╔mat, ┌e m┴Ë rok starou kartu, kter┴ u┌ prost┼ "nelet╔". Upgrade bude tÎm┼Ď na denn╔m poĎ┴dku a proto┌e si sami codeĎi budou kupovat lepË╔ a lepË╔ hardware, budou nuceni upgradovat i samotn╔ sceneĎi, kteĎ╔ si ono demo budou cht╔t sami na svÎm stroji spustit. Grafici a muzikanti na tom budou jinak. Kreslit se bude v programu, kter┘ bude zaplaven spoustou efekt╩ a pixelizovat budou u┌ jenom magoĎi a bl┴zni. Demy se budou proh┴n┼t "empÎtrojky", nikdo se nebude zahazovat se zastaral┘mi ├tyĎmi kan┴ly, norm┴lem bude MP3 nebo .IT form┴t. Je pravda, ┌e t╔mto se z dem stane neopakovateln┴ pod╔van┴, ale budeme toto uzn┴vat jeËt┼ jako um┼n╔?áNen╔ n┴hodou um┼n╔ kreslit pixel po pixelu, tracingovat muziku, k¤dovat pĎ╔mo na hardware v Assembleru tak, aby v┘sledn┘ efekt byl co nejrychlejË╔ na co nejpomalejË╔m stroji...? nebude to znamenat konec um┼n╔ v demoscÎn┼?áNezvrtnou se dema jen v multimedi┴ln╔ show, kde nebude um┼n╔ ani Ëpetka a 90%ávËeho za n┴s ud┼l┴ s┴m po├╔ta├? M┼ osobn┼ toto d┼s╔! Utopie ├i mo┌n┴ realita? Proto si mysl╔m, ┌e pokud si tyto "hrozby" uv┼dom╔ v┼tËina scener╩, v┘razn┼ se odd┼l╔ od "novÎ generace Amigist╩" a d┴l si budou tvoĎit pro 68k procesory, kreslit v DPaintu a skl┴dat v Protrackeru. V opa├nÎm pĎ╔pad┼ vymiz╔ ze scÎny pojmy jako optimalizace, v┘tvarnÎ um┼n╔ a komponov┴n╔ hudby formou tracingu a vËe se pĎesune do vyËË╔ch, ale z┴rove╬ nekontrolovateln┘ch a chaotick┘ch dimenz╔.
St┴le si mysl╔te, ┌e bude nov┴ Amiga (myËleno takov┴, jakou jsem ji na za├┴tku specifikoval jako jednu z variant) pĎ╔nosem opravdu pro vËechny?áOdpov┼d┼l bych slovy JiĎ╔ho Menzela: "tak nev╔m...". Nov┴ Amiga bude jist┼ revolu├n╔ stroj s mo┌nostmi, o kter┘ch se n┴m, Ďe├eno s nads┴zkou, ani nesnilo, ale uv┼domujeme si, ┌e zastolen╔m snadn┼jË╔ pr┴ce v jakÎkoli oblasti vyprch┴ ono kouzlo um┼n╔ optimalizace (toto se t┘k┴ jen scÎny, pochopiteln┼, ostatn╔m to jen prosp┼je)? Opravdu stoj╔me o tak velkou zm┼nu?áJsme na n╔ pĎipraveni? Je na n╔ pĎipravena scÎna?ápĎ╔liË mnoho ot┴zek najednou a ani jednu nejsme schopni do konce roku zodpov┼d┼t. VËe se dozv╔me, a┌ dojde na l┴m┴n╔ chleba. Mo┌n┴ ale nebudeme m╔t mo┌nosti ┌┴dnÎ a osud pĎiklon┼n╔ se k PC├ku by se mohl uk┴zat jako nevyhnuteln┘. Mo┌n┴ ale bude vËechno jinak Tak nev╔m... Prozat╔m m╩┌eme b┘t jen "very excited".