Historie a budoucnost AMIGY (ENIF)
Amiga proËla dlouhou cestu od svÎho za├┴tku, b┼hem n╔┌ zm┼nila ji┌ n┼kolikr┴t majitele. NaËt┼st╔ Amiga pĎe┌ila a bude, doufejme, u┌ jen r╩st vzh╩ru, rozv╔jet se a d┼lat n┴m radost :-).

Jak je dobĎe zn┴mo, ┌ivot Amigy za├al v roce 1985.
Amiga (spole├nost) vyvinula pĎevratn┘ po├╔ta├ nazvan┘ Lorraine. Ale vz┴p┼t╔ spadla do finan├n╔ch problÎm╩ a tak Commodore Business Machines koupili jejich akcie. Lorraine dostala v╔ce pam┼ti a byla vyd┴na jako Commodore Amiga 1000.
Byla to skute├n┼ ohromuj╔c╔ maËinka: 4096 barev, genlockovateln┴ grafika, digit┴ln╔ zvuk (v dob┼, kdy PC m┼lo mono p╔p┴tka), v┘konn┘ CPU (processor) a graficky orientovan┘ v┘konn┘ multitaskov┘ opera├n╔ systÎm. A1000 se prod┴vala za n┼co m┴lo pĎez 1000 dolar╩ a d╔ky sv┘m schopnostem se prod┴vala dobĎe.

V letech 1987-89 se ob┼vily A500 a A2000. A2000 jako konkurent PC (m┼la mnoho rozËiĎuj╔c╔ch slot╩) a A500 jako konkurent pro Atari. A500 usp┼la a uËt┼dĎila Atari mocn┘ Ňder. A2000 byla pĎedevË╔m kupov┴na grafiky -nepodaĎilo se ud┼lat pr╩lom do uct╔vanÎho obchodn╔ho trhu.

1990-91 byl ├as vzniku skv┼lÎ A3000.txt. Workbench 2, 32-bit╩, 68030, SCSI, ECS a mo┌nost pou┌╔v┴n╔ standardn╔ch SVGA monitor╩ byly n┼kterÎ z nov┘ch vzruËuj╔c╔ch vlastnost╔. Byla hezk┴ a rychl┴ a mnoho u┌ivatel╩ Amigy ji hodnot╔ jako nejlepËi Anigu co byla kdy vyrobena.
TakÎ Video Toaster & Lightwave 3D byly vyd┴ny b┼hem tÎto doby a Amiga ji┌ nikdy nem┼la b┘t znovu stejn┴. TÎm┼Ď vËichni NTSC TV producenti adoptovali Amigu a v┘sledkem byla profesion┴ln╔ 3D grafika v TV produkci za 10 kr┴t mÎn┼ pen┼z a n┴mahy ne┌ na pracovn╔ch stanic╔ch. (Sta├╔ se pod╔vat na Seaquest DSV, Babylon 5 a sÎrii Robocop.)
TakÎ pĎ╔Ëern┴ CDTV (A500 v Hi-Fi boxu s CD-ROM) se objevila. Commodore v┼d┼l, ┌e CD-ROM je krok vpĎed, ale nedok┴zal jej provÎst spr┴vn┼. CDTV takÎ znamenal v╔ce ËpatnÎho ne┌ dobrÎho pro jmÎno Amigy.

1992... Tehdy se vËe za├alo opravdu obracet k Amize z┴dy. NovÎ veden╔ se uk┴zalo fat┴lm╔m pro Amigu. P╩vodn╔ veden╔ spole├nosti dalo vzniknout dv┼ma systÎm╩m:
- A3000+ byla vlastn┼ AGA A3000 se zabudovan┘m AT&T DSP32 ├ipem. DSP byl velmi v┘konn┘ a mohl softwarov┼ emulovat V.42 bis FAX/Data Modem! Nov┴ A3000+ m┼la st┴t stejn┼ jako p╩vodn╔ A3000 - v├etn┼ AGA a DSP!
- A1000+ m┼la b┘t superlevn┴ dvouslotov┴ AGA AMIGA. SkĎ╔╬ byla jako u A1000, ale bez m╔sta pro kl┴vesnici. Jako CPU m┼la b┘t bu─ MC68020 na 28mhz nebo MC68EC030. To vËe za 999 dolar╩ se 2MB nebo 4MB.
Co se stalo bylo to, ┌e projekty byly zastaveny nov┘m managementem a byla postavena A600 - st┴la v╔ce ne┌ A500 a dovedla mÎn┼! Pak zkusili ECS A1000+ design, ale st┴lo to v╔ce ne┌ origin┴ln╔ AGA A1000+. I toto padlo. N┴sledn┼ vzali znovu ECS A1000+ (pĎed┼lanou A3000, ale Ëpatn┘m zp╩sobem) a ud┼lali A3200. A3200 byla velmi zpackan┴ na AGA postaven┴ A3000. Bylo to tak ËpatnÎ, ┌e museli d┴t CPU na odd┼lenou kartu, aby to napravili. Tato processorov┴ karta nebyla zrovna poĎ┴dn┼ pĎed┼l┴na pro tento systÎm a pracovala spr┴vn┼ pouze s MC68030. Cena byla tak vysok┴, ┌e Commodore do n╔ zapojil MC68040, kter┴ nepracovala nijak zvl┴Ëď dobĎe, a nazvala po├╔ta├ A4000. (Nyn╔ ji┌ v╔te, pro├ m┴ A4000 pomal┘ pĎ╔stup do pam┼ti.) TakÎ SCSI Ďadi├ byl odstran┼n a nahrazen pomal┘m IDE. V┘voj┴Ďsk┘ t┘m byl velmi frustrov┴n, pou┌ili tedy alespo╬ 72-pinovÎ SIMMy a pĎidali lepË╔ Buster pro Zorro-III.

1993: A4000 byla vyd┴na ve svÎ velmi nepovedenÎ podob┼. Mnoho pl┴├e zp╩sobilo chyb┼j╔c╔ SCSI rozhran╔ a Flicker Fixer.
Flicker Fixer byla vynikaj╔c╔ idea a jeho vypuËt┼n╔ takÎ poËkodilo jmÎno Amigy. V┼tËina Amigist╩ musela od tÎ doby pou┌╔vat blikaj╔c╔ 15khz TV monitory s n╔zk┘m rozliËen╔m - ne tak u┌ivatelÎ PC.
Dobr┴, m╩┌ete si koupit MultiScan monitor, ale tyto byly (a st┴le jsou) velmi vz┴cnÎ a drahÎ.
VËe nebylo jeËt┼ tak ËpatnÎ. AGA bylo lepË╔ ne┌ PC VGA a byl vyd┴n Workbench 3. Byla zde takÎ podpora VGA pĎez DoublePAL m¤d, ale toto pracovalo pouze s systÎmov┼ napsan┘mi programy a p╩lilo kmito├tovou Ë╔Ďku p┴sma AGA.
O n┼co pozd┼ji se obj┼vuje A1200. Tento stroj se dr┌el idey A500 - nacpat dovnitĎ co je mo┌nÎ. MC68020, AGA, Workbench 3, IDE st┴le jeËt┼ vypadalo jako dobr┘ n┴pad! ZabudovanÎ PCMCIA rozhran╔ se neuk┴zalo a┌ tolik pĎ╔nosnÎ jak m┼lo b┘t. Mnoho Amiga u┌ivatel╩ bralo A1200 jako "Ultimate Amiga" a ne A4000.
Za├al v┘voj AAA ├ipsetu, kter┘ m┼l pĎinÎst lepË╔ grafiku a stejn┼ tak i zvuk.

1994: Vyd┴na Amiga CD32. ZjednoduËen┼ Ďe├eno CDTV II, ale zalo┌enÎ na A1200 dopln┼nÎ o pomal┘ Akiko Chunky to Planar konvertor. Toto bylo zam┘Ëleno jako konzole konkuruj╔c╔ stroj╩m od Segy a podobn┘m. Op┼t spousta ostudy pro image Amigy. Pro├ Commodore zase d┼lal pot╔┌e? Oni nemohli pĎidat CD-ROM do A1200 nebo A4000 jako standard, co┌ by bylo ur├it┼ mnohem Ňsp┼Ën┼jË╔. V┼d┼li, ┌e by se m┼li zam┼Ďit na PC a Macintosh trh, ale ne, rad┼ji vytvoĎili naprosto neu┌ite├nou hern╔ maËinu nam╔sto Ňtoku na seri¤zn╔ po├╔ta├ov┘ trh, kde mohli dos┴hnout mnohem v┼tË╔ho Ňsp┼chu.
Ob┼vil se takÎ Workbench 3.1 s podporou CD-ROM a jako upgrade pro vËechny Amigy.
JeËt┼ pĎed krachem Commodora vznikla A4000T. Byla to high-end maËina co┌ A4000 nikdy nebyla. SCSI, v╔ce expanzn╔ch slot╩, skĎ╔╬ tower, n┼kterÎ problÎmy s DMA byly odstran┼ny, bou┌el vËak st┴le ┌┴dn┘ Flicker Fixer.
Commodore pl┴noval RISCovou Amigu. PA RISC od Hewlett Packard byla jejich volda CPU, proto┌e PA RISC m┼l dobrou kompatibilitu s MC68k. Pl┴novali takÎ 3D RISC z┴kaznick┘ ├ip pro novou Amigu, bohu┌el se stalo n┼co Ňpln┼ jinÎho.
Commodore US Ëel do likvidace 29. dubna 1994. Zbytek Amiga sv┼ta se zd┴l b┘t nedot├en a v┘voj┴Ďi z tĎet╔ch firem pokra├ovali v pr┴ci, ikdy┌ n┼kolik velk┘ch spole├nost╔ odeËlo.
O dva m┼s╔ce pozd┼ji odeËel JAY MINER, jeden z designÎr╩ Amigy, zn┴m┘ tÎ┌ jako "Otec Amigy" - to bylo 20. ├ervna 1994. Obrovsk┴ ztr┴ta pro Amiga komunitu.

1995: Escom koupil Commodore a znovu zah┴jil v┘robu Amigy 30. kv┼tna 1995. Ale pĎedem koupili v┼tËinu zbankrotovan┘ch obchod╩ (stores) na High Street v Anglii - to byla velk┴ kapit┴lov┴ investice - co┌ pro n┼ pozd┼ji bylo pĎ╔li┌ velkÎ sousto.
Znonu vyr┴b┼li A1200 a A4000T a stejn┼ tak i Multiscan monitory pro Amigy. Ale Amiga nebyla vyv╔jena v╔ce ne┌ rok a nebyla proto tolik v┘nosn┴ jako dĎ╔v. A├koliv byla st┴le konkurentem pro PC (kterÎ st┴le jeËt┼ nem┼lo rozumn┘ OS ani architekturu (nebo u┌ivatele ;-)) v mnoha ohledech.
Apple Macintosh za├al pou┌╔vat PowerPC RISC processor. T╔m se v┘razn┼ dostal pĎed Amigu v ot┴zce v┘konu.

1996: Na v┘stav┼ CeBIT byl pĎedstaven prvn╔ nov┘ prototyp Amigy.
Projekt Walker vypadal radik┴ln┼ odliËn┼ a byl ozna├en za "vysava├". M┼l processor MC68EC030, HDD a 4x CD-ROM, 2MB Chip & 4MB FAST RAM, lepË╔ I/O Ďadi├, Workbench 3.2 a nov┘ expansn╔ slot. Amiga Tecnologies ohl┴sila jeho dostupnost na jaĎe, ale cel┘ projekt byl nakone zastaven.
V ├ervenci Ëel Escom do likvidace. Budoucnost nevypadala nijak sv┼tle. JeËt┼ v╔c Amiga v┘voj┴Ď╩ ztratilo svou nad┼ji a Newtek (p╩vodn┼ tv╩rce Video Toasteru) zastavil v┘voj Lightwave 3D pro Amigu proto┌e c╔til v┼tË╔ nad┼ji na zisk na PC trhu.
Aby bylo vËe jeËt┼ horË╔, PC dostalo multitasking d╔ky Windows 95 - situace pro novÎ Amigy se st┴vala ├╔m d┴l t╔m t┼┌Ë╔.

1997... Budoucnost za├ala znovu vypadat dobĎe zpo├┴tku roku. Byly ohl┴Ëeny dv┼ Amiga kompatibiln╔ Power PC maËiny.
- PIOS ONE, mÎn┼ kompatibiln╔ z t┼chto dvou, byl u┌ ve st┴diu prototypu a byl zalo┌en na standardn╔ch komponentech (n┼co jako PC). Pou┌╔val BeOS, co┌ byl nov┘ alternativn╔ multitaskov┘ OS od Be Inc., a pOS, OS od ProDADu.
- A\Box od Phase 5 byl a st┴le je ve v┘vojovÎ f┴zi, ale slibuje mnoho. Z┴kladem systÎmu je unik┴tn╔ 128-bitov┘ ├ip CAIPIRINHA. SystÎm m┴ v┘stup do monitoru a stejn┼ tak i video & audio vstupy a v┘stupy. OS je mix Execu AmigaOS 3.1 s UNIXem pro podporu multiprocessorov┘ch po├╔ta├╩, v╔ce u┌ivatel╩ (multiuser) atd.. A\Box systÎm obsahuje i "Amiga Virtual Machine", kter┴ umo┌╬uje b┼h p╩vodn╔ch 680x0 program╩ z Amigy. Je to skute├n┼ ohromuj╔c╔ po├╔taË (podobn┼ jako byla A1000) a Phase 5 o├ek┴v┴, ┌e se bude prod┴vat za ceny srovnatelnÎ s Pentii (v├etn┼ s video & audio podporou!).
Velkou novinkou roku 1997 byla koup┼ Amiga Technologies spole├nost╔ GATEWAY 2000, spole├nost╔ s obratem za rok 1996 pĎesahuj╔c╔m 5 miliard dolar╩. Kdy naposledy m┼la Amiga tolik pen┼z a s╔ly? (JeËt┼ nikdy :-).)
Dosud sice jeËt┼ nezveĎejnili svÎ pl┴ny (snad jen trochu m┴lo, aby se neĎeklo...), ale alespo╬ za├ali s prodejem licenc╔ na Amigu.
Micronik ohl┴sil A1400T - A1200 v toweru (v┼┌i) se Zorro sloty.
TakÎ dalË╔ dva Amiga klony byly ohl┴Ëeny v srpnu. Jsou zalo┌eny na AGA ├ipsetu a budou pou┌╔v┴ny v Multimedi┴ln╔ch kiosc╔ch a Point of Sale systÎmech.
Ohl┴Ëen byl i na A600 zalo┌en┘ notebook.

1998: Rok, kter┘ pĎinesl Amize Power PC procesory, o┌iven╔ trhu (nic moc, ale pĎeci), spoustu nov┘ch lid╔ a pl┴n╩. Jen budoucnost uk┴┌e, kterÎ ze slib╩ se spln╔.
GATEWAY 2000 st┴le ml├╔, nikdo nic nev╔ a vËude jen samÎ dohady. Phase 5 jako v┌dy natahuje term╔ny vyd┴n╔ sv┘ch produkt╩ a na PPC karty poĎ┴d chyb╔ dostatek software.
Celkem dlouhou dobu jsme se t┼Ëili na nov┘ OS 3.5 a 4.0. SystÎm 3.5, jak ct┼n┘ GATEWAY r┴├il ozn┴mit, nebude. OS 4.0? V nedohlednu... Kdy u┌ kone├n┼ se za├ne n┼co d╔t!?


2000:
Jeliko┌ je toto ├l┴nek pon┼kud starË╔ho data, dovol╔m si malou pozn┴mku. GATEWAY 2000 u┌ nen╔ majitelem Amigy. Stalo se j╔m seskupen╔ nadËenc╩ z celÎho sv┼ta (tedy hlavn┼ z Ameriky, jak jinak). Jedin┘ produkt, kter┘ se do├kal svÎho zveĎejn┼n╔ je AmigaOS 3.5. NovÎ Amigy nejsou a ani hned tak nebudou...
Namalujme si ├erta na ze─... A poĎ┴dnÎho!

Nech┴m u┌ rad┼ji zouf┴n╔ si nad budoucnost╔ Amigy a pĎenech┴m tuto starost VaËim hlavink┴m. Pokud V┴m tento ├l┴nek n┼co dal, je to jen dobĎe. Najdete-li v n┼m tu a tam chybi├ku, tak je zp╩sobena bu─ m┘m Ëpatn┘m pĎekladem (┌e by?) nebo boti├kou v anglickÎm origin┴lu.

Ńerpal jsem z:

THE AMIGA's History and Future

Od:

Copyleft ę 1997 Bertus Viljoe

Bertus Viljoen
South Africa
Knysna

E-mail : eugene-viljoen@pixie.co.z