Knihy (Flegy)

I v dob┼ Internetu jsou kn╔┌ky st┴le pom┼rn┼ dost d╩le┌itÎ. Kupodivu i o po├╔ta├╔ch. Je sice pravda, ┌e o Amize jako takovÎ prakticky nic nevych┴z╔, ale d╔ky jistÎ hardwarovÎ propojenosti s PC se ├as od ├asu objev╔ kniha, kter┴ by mohla zaujmout i Amigistu. N┼kolik takov┘ch knih bych v┴m te─ r┴d bl╔┌e pĎedstavil. VËecky je spojuje jeden spole├n┘ jmenovatel a to duhov┴ placka (CD).

VYPALOVßNÚ CD
Vypalov┴ni vlastn╔ch cÎdÎ├ek je dnes obrovsk┴ m¤da. Na PC p┴l╔ opravdu kde kdo a i Amiga nez╩st┴v┴ zdaleka stranou. Pokud se chyst┴te zakoupit vypalova├ku, ale i pokud ji u┌ vlastn╔te mohu v┴m jenom doporu├it tuto Ňtlou kn╔┌e├ku.
V knize se dozv╔te nejen prakticky vËe o samotn┘ch form┴tech CD a o problÎmech okolo vypalov┴n╔ na PC pod Windoze, ale jedna kapitola je napĎ╔klad v┼nov┴na i vypalov┴n╔ pod Linuxem, co┌ by mohlo zaj╔mat i mnohÎ Amigisty.
Kniha jist┼ nem┴lo pot┼Ë╔ i konzolovÎ pir┴ty a to zejmÎna kapitolou, kter┴ pojedn┴v┴ o vytv┴Ďen╔ z┴lo┌n╔ch (cha, cha) kopi╔ pro Sony Plastation. Dozv╔te se jak jsou disky pro PSX zabezpe├eny proti kop╔rov┴n╔ a dokonce je v knize pops┴no jak hry z PSX zprovoznit i bez speci┴ln╔ho pir┴tskÎho ├ipu.
D┴le se dozv╔te i n┼co o grafickÎ Ňprav┼ vyp┴lenÎho CD a kr┴tce je naďuknut i problÎm pr┴va a vypalov┴n╔. Velice u┌ite├nÎ jsou tabulky na konci knihy. V jednÎ se dozv╔te internetovÎ adresy na v┘rovce program╩ (kupodivu nechyb╔ ani Mac a Amiga) a ve druhÎ se dozv╔te celkem u┌ite├nÎ informace o CD mÎdi╔ch (rychlost vypalov┴n╔, barva kryc╔ vrstvy atd.).
Ke knize se dod┴v┴ i jedno CD, kterÎ v┴s dostane u┌ jenom sv┘m vzhledem. Je to toti┌ CD o pr╩m┼ru 8 cm - jedinnÎ kterÎ jsem u n┴s zad╔m vid┼l b┼┌n┼ v prodeji. Na CD je samozĎejm┼ n┼kolik demoverz╔ vypalovac╔ch program╩ a propagace firem zab┘vaj╔c╔ch se p┴len╔m. Mezi demoverzemi naleznete dokonce i program MakeCD od Asima. Sice v pon┼kud obstar¤┌n╔ verzi 2.0, kterou u┌ asi m┴te d┴vno z jinÎho zdroje, ale i tak to pot┼Ë╔. Nepot┼Ë╔ ovËem to, ┌e jsem na CD nenalezl ani jeden program na Maca. Co se t┘├e prezentace firem je na CD p┴r internetov┘ch str┴nek, p┴r soubor╩ v PDF a hlavn┼ skoro Ëestimegov┴ empegov┴ reklama na vypalova├ky Hewlett-Packard. Ostatn╔ obsah cÎdÎ├ka (novÎ ovlada├e pro PeC a programy na potisk) u┌ pro Amigisty nejsou a┌ tak zaj╔mavÎ.
N┴zev knihy: Vypalov┴n╔ CD Autor: ing. Karel Heinige, mgr. Karel Zemene Nakladatelstv╔: UNIS Publishing, edice Tipy & Triky Rok: 1999 Cena: 200,- KŃ

PRŕVODCE K CD-ROM
Tahle kn╔┌ka je u┌ docela staĎenka a mapuje doby, kdy se s CD-Romy teprve za├╔nalo, ale pĎesto se v n╔ do├tete i dnes spoustu zaj╔mav┘ch informac╔ o CD-Romech a to jak o pĎ╔stroj╔ch, tak i o mÎdi╔ch. VeËkerÎ v┼ci jsou rozebr┴ny opravdu d╩kladn┼ a to jak napĎ. r╩znÎ normy CD (red book, yellow book, ISO 9660...), tak i tĎeba nainstalov┴n╔ CD-Romky do PC a Macka. Mimo toho je prakticky p╩lka knihy v┼nov┴na pĎehledu software na CD-Rom, kter┘ je ovËem v┼tËinou u n┴s prakticky nesehnateln┘. To jo ovËem d┴no t╔m, ┌e autor je z┴padn╔ cizozemec a v krajin┴ch od n┴s na z┴pad byly, jsou a pravd┼podobn┼ i budou trochu jin┘ podm╔nky ne┌ v kr┴mech u n┴s (te─ m┴m na mysli tĎeba dostupnost softu na Mac, ale kone├n┼ i na Amigu).
Kapitola, kter┴ Amigistu opravdu pot┼Ë╔ je ta kapitola, kter┴ pojedn┴v┴ o konzol╔ch. Dozv╔te se napĎ. o Jaguarovi, 3DO, CD-I, ale samozĎejm┼ i o CDTV a CD32 od Commodora. A┌ pĎi ├ten╔ tÎto starÎ a pam┼tnickÎ kn╔┌ky si uv┼dom╔te jak hluboko bohu┌el Amiga, klesla a to i pĎesto, ┌e Commodore nebyla pr┴v┼ firma, kter┴ by Amigu n┼jak zvl┴Ëď pe├ovala. No posu─te sami. Jak na v┴s p╩sob╔ tento cit┴t:
¬Jedna z v┘hod CD32 spo├╔v┴ v pou┌it╔ opera├n╔ho systÎmu z po├╔ta├e Amiga. Jedn┴ se o 32bitov┘ systÎm pracuj╔c╔ v re┴lnÎm ├ase a umo┌╬uj╔c╔ multitasking (zpracov┴n╔ v╔ce Ňloh v jednom okam┌iku), a tedy ide┴ln╔ pro multimedi┴ln╔ aplikace. Nen╔ tedy divu, ┌e mnoho lid╔ pova┌uje za nejlepË╔ z┴kladnu pro v┘voj multimÎdi╔ nikoliv PC, ale pr┴v┼ zn┴mÎ po├╔ta├e Amiga.║
Ńlov┼k by bre├el, kdy┌ vid╔ jak to dopadlo. :-(((
Ke knize se dod┴v┴ takÎ CD-Rom, ale na n┼m nen╔ bohu┌el nic moc zaj╔mavÎho. Akor┴t programy pro PC. V knize se sice p╔Ëe i n┼jak┘ch programech pro Macka, ale j┴ na placce nic takovÎho nenaËel. Pravd┼podobn┼ se ├esk┘ nakladatel jaksi nenam┴hal ty Macovsk┘ programy dodat. :-)
JedinÎ co m╩┌e snad trochu zaujmout je asi 18 clipart╩ ve form┴tu BMP a n┼kolik sampl╩ ve WAVu, ale jsou celkem nevalnÎ kvality. Ot┴zkou z╩st┴v┴, jestli se v┴m vyplat╔ takto starou knihu jeËt┼ kupovat. Pokud ji se┌enete jako j┴ za 19,- KŃ i s cÎdÎ├kem (u KMA, viz. inzer┴t), pak si mysl╔m, ┌e se v┴m to vyplat╔. Za plnou cenu bych si to ale asi rozmyslel.
N┴zev knihy: Pr╩vodce k CD-ROM Autor: Michael Nadeau Nakladatelstv╔: CCB Rok: 1996 Cena: 19 - 288,- KŃ

CD-ROM P˛ÚRUŃKA PRO ZAŃÚNAJÚCÚ U˙IVATELE
Tato kniha je prakticky co do zam┼Ďen╔ a st┴Ď╔ v╔cemÎn┼ shodn┴ s pĎedchoz╔m titulem. Jedin┘ rozd╔l se mi zd┴ v tom, ┌e vËe je pod┴no takovou neslanou nemastnou formou (alespo╬ pro mne). TakÎ je prakticky zcela zam┼Ďena na po├╔ta├e PC, co┌ taky nepot┼Ë╔. Dozv╔te se tedy op┼t n┼co o tom co to vlastn┼ CD je, jak pĎipojit CR-ROM do PC, normy CD atd. nav╔c je zde i test p┴r mechanik, ale to je ji┌ vzhledem ke st┴Ď╔ knihy celkem prav┼k, tak┌e nic moc.
Co je ale super je pĎilo┌enÎ CD, kterÎ svou hodnoto knihu celkem hrav┼ pĎekon┴. A to zvl┴Ëď v pĎ╔pad┼ ┌e knihu koup╔te ve v┘prodeji za zhruba 60,- KŃ jako j┴. Na pĎilo┌enÎm CD naleznete jednak p┴r multimedi┴ln╔ch program╩ a her na PC, p┴r obr┴zk╩ ve form┴tu BMP (celkem nic moc) a TIFF, n┼kolik animac╔ v AVI a FLI, ale hlavn┼ na CD naleznete celkem sluËnÎ mno┌stv╔ sampl╩ ve form┴tu WAV a VOC (odhadem p┴r stovek), a mnoho modul╩ (o n┼co m╔╬ ne┌ sampl╩) ve form┴tu MOD. Moduly jsou samozĎejm┼ v┼tËinou klasika z Amigy, i kdy┌ o Amize nen╔ nikde ani zm╔nka. Nechyb╔ tĎeba ani u┌ celkem profl┴knut┘ AxelF :-). Pokud je n┼kdo hudebn╔ fanda do po├╔ta├ovÎ hudby, bude pro n┼j toto CD jist┼ dlouhou dobu v╔tan┘m spole├n╔kem.
N┴zev knihy: CD-ROM P˛ÚRUŃKA PRO ZAŃÚNAJÚCÚ I §˙IVATELE Autor: Ulrich Weber Nakladatelstv╔: Hel Rok: 1996 Cena: 60 - 300,- KŃ

Excalibur je mrtvej! RIP.

A na z┴v┼r takovou malou zpr┴vi├ku, kter┴ vlastn┼ s knihami a┌ tak docela nesouvis╔, ale s literaturou o Amize ano.
Po dlouhÎ a t┼┌kÎ cenovÎ krizi zemĎel prvn╔ ├asopis o po├ita├ov┘ch hr┴ch EXCALIBUR. Pam┼tn╔ci jist┼ se slzou u oka vzpomenou jeho za├┴tky v roce 1990, kdy psal prakticky v┼tËinou o Amize. Postupem ├asu za├alo pĎib┘vat ├╔m d┴l v╔ce ├l┴nk╩ o PC, ale Amiga byla st┴le siln┼ zastoupena. Od ├╔sla 63 za├al EXCALIBUR vych┴zet v tenkÎ Ňprav┼ a d┴ se Ď╔ct, ┌e v tÎ dob┼ dr┌ely toto periodikum nad vodou pouze AmigistÎ, proto┌e kdo z PC├k┴Ď╩ by si kupoval tak tenk┘ a drah┘ ├asopis, kdy┌ na trhu jsou stejn┼ drahÎ a mnohem tlustË╔. Po p┼ti tenk┘ch ├╔slech pĎiËlo legend┴rn╔ ├╔slo 68, kde EX nabyl op┼t svou tlouËtku a co v╔c, ├╔slo 68 obsahovalo i spoustu stran o hr┴ch na Amigu, v├etn┼ plak┴tu Genetic Species.
Bohu┌el v n┴sleduj╔c╔m roce EX jaksi nevyËel, pravd┼podobn┼ d╔ky finan├n╔m problÎm╩m. No on nevych┴zel nijak pravideln┼ ani pĎedt╔m, ale ro├n╔ spo┌d┼n╔ bylo celkem siln┘ kafe. Po roce se sice EX objevil, ale u┌ bohu┌el bez Amigy. Vydavatel Martin Ludv╔k sice sliboval samostatn┘ CD mag pro Amigu, Mac a dokonce i pro PSX, ale skutek utek. Z dalË╔ch ├╔sel mohlo b┘t pro ty lÎpe vybavenÎ Amigisty zaj╔mavÎ ├╔slo 71, proto┌e jeho sou├┴st╔ bylo i druhÎ CD, kterÎ bylo plnÎ hudeb (asi 6 hodin hudby) ve form┴tu MP3. Tyhle skladby byly sice stahnutÎ z internetu, ├ili free, ale to jim na kvalit┼ nijak neubralo, ba dovoluji si tvrdit, ┌e sp╔Ë naopak.
D┴l to Ëlo u┌ s EX prakticky pouze z kopce. Pro Amigu nic, pro PC nuda. Nepomohl ani n┴vrat redaktorskÎ legendy Andrewa (Andrej Anastasov), kter┘ psal i do prvn╔ch EX a EX zakon├il ├╔slem 76 svou ├innost. M╔sto n┼j vych┴z╔ CD ├asopis NejlepË╔ hry, neboď podle slov vydavatele si dnes PC gamerovÎ kupuj╔ ├asopisy pouze pro plnÎ verze her a o ├asopis jako takov┘ nen╔ takov┘ z┴jem a proto se rozhodl vyd┴vat jen ty hry (zaj╔mav┘ n┴zor). Buhu┌el ├asopis NejlepË╔ hry zapad┴ v trafik┴ch prachem a moc se tud╔┌ neprod┴v┴, tak┌e nev╔m.
EX sice vznik┴ d┴l, ale pouze na internetu a jako pĎ╔loha CD Romu NejlepË╔ hry. Bohu┌el jeho kvalita je celkem uboh┴ a paradoxn┼ se nevyrovn┴ ani diskmagu Sektor, kter┘ je na CD takÎ.
Tak┌e pokud jste stejn┼ jako j┴ v ml┴d╔ vyrostli na nejlepË╔m hern╔m ├asopise, jak┘m EX bezesporu byl, zam┴├kn┼te slzu v oku. EXCALIBURU je jist┼ Ëkoda, proto┌e i z posledn╔ch ├╔sel bylo c╔tit, ┌e vydavatel Amize st┴le fand╔ na rozd╔l od jin┘ch po├╔ta├ov┘ch ├asopis╩, ve kter┘ch se tv┴Ď╔, ┌e tu nebylo, nen╔ a nebude nic jinÎho ne┌ PC. EXCALIBUR je tedy mrtv┘, ├est jeho pam┴tce. Jenom pevn┼ v┼Ď╔m, ┌e Amigu nepotk┴ stejn┘ osud.
PS - veËkerÎ ceny uvedenÎ v tomto ├l┴nku jsou pouze orienta├n╔.