Ten ^ Vectors (Bolda)

Ten je 64 kB intro vod (legend┴rn╔ a v ŃR nejstarË╔) scene grupy Vectors releasovan┘ na Apocalypse'2k. Jeho n┴zef m┴ podle #?.readme pĎipom╔nat, ┌e grup┼ je vod jej╔ho zalo┌en╔ u┌ deset dlouh┘ch let.
Kdy┌ sem se na tohle intro pod╔val, hned m┼ trklo, ┌e Vectors sou skute├n┼ zp┴tky tam kde kdysi byli a kde zase cht┼li bejt. Po rozpa├it┘m Quickly a pon┼kud vy├p┼l┘m Exitu #10 a jeËt┼ rozpa├it┼jË╔m Wtenczas se Ten jev╔ jako projev druh┘ho dechu, kterej Vectors chytli.
Ten na Apocalypse vyhr┴lo 68 kB compo a to opr┴vn┼n┼ - ikdy┌ dva sout┼┌n╔ pĎ╔sp┼vky na Lahv┴├ov┼ Ëedes┴tce neb┼┌eli, podle toho co sem vid┼l je tohle intro ze vËech sout┼┌╔c╔ch atmoËkou nejlepË╔, ikdy┌ RadialBlur vod Harvestr╩ (na 060 neb┼┌el, tud╔┌ v compu vyhoĎel) je snad barevn┼ a efektov┼ ¬vysp┼lejË╔║, ale na 040 taky pomalejË╔.
Cel┘ intro se nese v klasick┘m Vektor┴ck┘m duchu - je hn┼d┘ a zase hn┼d┘ a i grafika pĎipom┴n┴ hn┼d┘ variace z Exitu....a je poveden┴ a pohledn┴, vostatn┼ jako efekty, kter┘ sou i na m┘ podtaktovan┘ 040 pom┼rn┼ p┼kn┼ svi┌n┘. K¤d vod Defora je prost┼ dost dobrej - zvl┴Ëď morphingy a hr┴tky se ¬sv┼telnejma zdrojema║ na vËechny zp╩soby (a kde z╩stal Zelen┴├?). Muzika vod Trixiho m┼ upĎ╔m┼ naps┴no dost pĎekvapila. Tak na tenhle zp╩sob Trixiho muziku teda slyË╔m poprvÎ. Do intra by se asi t┼┌ko hodila jin┴, sed╔ tam jak uran v reaktoru a ikdy┌ je v techno-stylu, kterej zrovna ne┌eru, mus╔m uznat, ┌e je to pĎesn┼ to co tohle intro potĎebuje.
Ten bych vid┼l jako nejlepË╔ dosud vytvoĎen┘ intro vod ├esk┘ grupy, i pĎes jeho pov┼stnou hn┼dost a t╔m p┴dem jistou barevnou monot¤nost, tak typicky Vektor┴ckou, ┌e se snad nic jin┘ho ani ned┴ vod Vectors na pĎ╔Ët┼(?) o├ek┴vat. No uvid╔me.