Zp┼t

Alone in the Dark III


Mo┌n┴ si mysl╔te, ┌e jsem se zbl┴znil a nebo prodal Amigu, ale m┘l╔te se. Opravdu bych te─ r┴d recenzoval hru Alone in the Dark III (d┴l u┌ jen AD3). Tahle hra sice dosud jeËt┼ na Amigu neexistuje a ani u┌ pravd┼podobn┼ existovat nebude, i kdy┌ jsou te─ docela v m¤d┼ pĎed┼l┴vky her z jin┘ch platforem. AD3 ale existuje ve verzi na Macintosh, no a na Amigu zase existujou schopn┘ emut┴tory, tak┌e pro├ nezrecenzovat hru, kter┴ sice na Amigu nen╔, ale na Amize ji lze pohodln┼ hr┴t? T╔m sp╔Ë pĎi dneËn╔ hern╔ nouzi. :-)

V╔t┴m v┴s tedy u prvn╔ (alespo╬ v AP) recenzi hry na Maca hranou pod Amigou.

AD3 vyrobila v roce 1995 firma Infogrames a dnes ji m╩┌ete sehnat i jako origin┴lku a to v prodejn┴ch Levn┘ch knih KMA (viz. inzer┴t v AP 13). Origin┴lka je ve verzi pro CD-Rom a jej╔ cena je "uËmudlan┘ch" 20,- KŃ. Mimochodem m┼li tam i verzi na PC a ta st┴la skoro stovku a v Popronu ji maj╔ dodnes na PC za 289,- KŃ, tak┌e na Macka je to celkem l┴ce. :-)

Hra m┴ podle manu┴lu n┴sleduj╔c╔ minim┴ln╔ hardwarovÎ po┌adavky:

Macintosh :-) s procesorem 68020

256 barev

4 MB RAM

CD-ROM (alespo╬ dvourychlostn╔)

Harddisk (alespo╬ 8 MB voln┘ch)

System 7 nebo vyËË╔

Sound Manager 3.1 nebo vyËË╔

Hra je optimalizovan┴ i pro Power Macintosh :-)


Pokud bych to pĎeved na Amigu je nutn┴ alespo╬ A1200 s pam┼ďovou kartou, CD-Romem a hadrem. Pam┼ti je potĎeba sice jen 4 MB, ale proto┌e je jeËt┼ nutnÎ pĎipo├╔tat n┼co pro b┼h amig┴ck┘ho systÎmu tak mus╔te n┼co m┴lo pĎidat. Jestli ovËem m┴te alespo╬ 8 mega budete asi siln┼ za vodou. Pam┼ti ale samozĎejm┼ nen╔ nikdy dost a i tady plat╔, ┌e ├╔m v╔c t╔m l╔p. Pokud se t┘k┴ emut┴toru, tak j┴ preferuju ShapeShifter, proto┌e je zadarmo. Jinak m╩┌ete zkusit i Fusion, ale j┴ jsem AD3 testoval pod ShapeShifterem, tek┌e veËker┘ popis kter┘ budete ├╔st se vztahuje k n┼mu.

Ze softu je dobr┘ si pĎipravit n┼jak┘ extern╔ videodriver, pokud tedy nem┴te rovnou grafickou kartu. Jestli m┴te trochu naduplou Amigu (040,060) je celkem sluËnej tĎeba Turbo EVD a jeËt┼ lepË╔ je SavagePPC, ale ten je shareware, a vy┌aduje kartu s PPC. Jinak ale vyhov╔ i neregistrovan┴ verze Savage, ale budete se muset sm╔Ďit s menË╔m rozliËen╔m (=menË╔ hern╔ okno). A d┴le pokud budete cht╔t pou┌╔vat pĎi hĎe joystick nebo joypad je dobrÎ poĎ╔dit si i progr┴mek MacJoy (viz. recenze v AP 13).

Se strany Macka budete potĎebovat samozĎejm┼ nainstalovan┘ systÎm a Sound Manager abyste slyËeli zvuky. Ten je ovËem sou├┴st╔ cÎdÎ├ka se hrou, tak┌e pokud ho u┌ d┴vno nem┴te, nemus╔te nic dodate├n┼ sh┴n┼t.

Pokud si na to vaËe Amiga troufne a hlavn┼ pokud m┴te dostate├n┼ rychl┘ CR-Rom, m╩┌ete hru pustit i z CD, bez nutnosti instalace na hadr, jako ostatn┼ i v┼tËinu ostatn╔ch games na Mac. Jinak na CD je i zhruba 60(!) audiotrack╩, ale neradujte se, tohle vËechno nen╔ jen hudba, ale i r╩znÎ dialogy a dalË╔ mluvenÎ slovo.

Pokud nev╔te nic o samotnÎ hĎe, pak v┼zte, ┌e AD3 je 3D ak├n╔ adventura. Takov┘ prad┼de├ek nyn┼jË╔ch hit╩ (bohu┌el jen na PC/PSX) Resident Evil a spol. Pro ty co tyhle hry neznaj╔: hra m┴ pevnÎ pozad╔, kterÎ se ovËem dost ├asto m┼n╔ podle pohybu vaË╔ postavy, kter┴ je 3D. 3D jsou samozĎejm┼ i vËechny ostatn╔ postavy, ale kamera vËe zab╔r┴ v┌dy z jednoho Ňhlu a nekrou┌╔ kolem v┴s jako u jin┘ch 3D her. Z toho plyne i menË╔ n┴ro├nost na v┘po├ty ve hĎeá=ávelk┴ rychlost i pĎi menË╔m v┘konu procesoru.

Hra je z roku 1995, tak┌e ne├ekejte nijak oslnivou grafiku. Na druhou stranu to ale nen╔ a┌ tak straËn┘. Postavy ve hĎe jsou sice roztomile vektorovÎ, tak┌e vypadaj╔ jako n┼kolik krabic od bot pohromad┼, ale d┴ se na to zvyknout. T╔m sp╔Ë, ┌e pozad╔ ve hĎe je celkem hezky vyvedenÎ.

D┼j hry se odehr┴v┴ v m┼ste├ku SlaughteráGulch. Tohle m┼sto slou┌╔ jako kulisa pĎi nat┴├en╔ pĎ╔b┼hu z divokÎho z┴padu. Do tohohle prostĎed╔ pĎij╔┌d╔ EdwardáCarnby, kter┘ sem pĎijel vyzvednout svou pĎ╔telkyni, here├ku EmilyáHartwoodovou. Jen┌e Emily je fu├, a celÎ m┼ste├ko je tak n┼jak divn┘. Postupem ├asu Edward zjist╔, ┌e obyvatelÎ m┼ste├ka jsou vlastn┼ duchovÎ a Emily je nezn┴mo kde. A tady za├╔n┴ vaËe dobrodru┌stv╔.

AD3 je klasicky ak├n╔ adventura. Sem tam seberete n┼jak┘ pĎedm┼t, sem tam ho pou┌ijete, sem tam n┼koho sejmete, prost┼ jak Ď╔k┴m klasika - a┌ na to 3D proveden╔.

Grafika, zvuky i hudba jsou na hru z roku 1995 docela sluËn┘. Rychlost je celkem obstojn┴ (alespo╬ na m┘ 040/25 MHz). Akor┴t pĎi n┼kter┘ch animac╔ch se to bez grafick┘ karty troËku pomaleji pĎekresluje. Typick┘m pĎ╔kladem je tĎeba v┘buch skoro na za├┴tku.

Co je ale docela b╔da je hratelnost. Alespo╬ podle mn┼. Mo┌n┴ sem u┌ tak trochu od pĎ╔rody zaujatej proti 3D ak├n╔m chodi├k┴m, ale zkr┴tka m┼ to n┼jak nenadchlo. Dost mo┌n┴ se na tom dost projevilo i celkem stupidn╔ ovl┴d┴n╔. Ovl┴d┴n╔ je toti┌ ĎeËeno tak, ┌e nejprve mus╔te postavi├ku nato├it doleva nebo doprava a teprve pak jdete po┌adovan┘m sm┼rem. Tohle pĎin┴Ë╔ docela dost problÎm╩. Pokud vaËi postavi├ku nevid╔te, a to se sem tam stane, sta├╔ kdy┌ tĎeba zalezete za n┼jakej pĎedm┼t (tĎeba skĎ╔╬), je docela t┼┌k┘ se vymotat ven. Podle mn┼ by bylo mnohem lepË╔ kdyby ovl┴d┴n╔ bylo ĎeËeno tak, ┌e kam zm┴├knete kl┴vesu tam jde v┴Ë hrdina.

DalË╔ slabinou hry jsou ak├n╔ ├┴sti. Asi sem na 3D ak├n╔ hry dĎevo, ale souboje se zloduchama mi v t┘hle hĎe daly docela zabrat. Kdy┌ to srovn┴m tĎeba s 2D ak├n╔mi adventurami jako byly Flashback nebo onEscapee tak to je docela rozd╔l. Souboje v AD3 zkr┴tka postr┴daj╔ tu dynamiku, a pĎesnost. Na druhou stranu AD3 se mi zd┴ mnohem v╔ce jako adventura ne┌ ak├n╔ hra, tak┌e pokud m┴te adventury r┴di pĎijdete si na svÎ. Co┌ bohu┌el nen╔ zrovna m╩j pĎ╔pad, proto┌e s┴m skoro v┌dycky n┼kde zakysnu a hr┴t podle n┴vodu se mi zd┴ pod Ňrove╬. :-)

Ovl┴dat vaËi postavi├ku m╩┌ete bu─ pĎes kl┴vesnici a nebo pomoc╔ programu MacJoy i joystickem nebo joypadem. Pokud stisknete levÎ tla├╔tko myËi dostanete se do typicky Macovsk┘ch voleb, kde m╩┌ete navolit vËechno mo┌nÎ, v├etn┼ ovl┴dac╔ch kl┴ves.

Tak┌e jestli si chcete zahr┴t n┼jakou tu i kdy┌ dost starou 3D adventuru, m┴te mo┌nost se S┴m v temnot┴ch 3. No a pokud v┴s hra tak jako mn┼ pĎestane po n┼kolika minut┴ch bavit, budete m╔t pokud si hru zakoup╔te ve v┘prodeji alespo╬ CD s krabi├kou, velkou pap╔rovou krabici a n┼kolik propaga├n╔ch let┴k╩ od firmy Infogrames. No nekupte to za dvacku! :-)


Zp┼t