Zp┼t

Awesome


Hry na Amize by se dali rozd┼lit zhruba na tĎi obdob╔.

Prvn╔ obdob╔ byla hern╔ hojnost, ba pĎ╔mo hern╔ pĎebytek. To trvalo pĎibli┌n┼ do p┴du Commodora. PotÎ za├ala pozvolna hern╔ dostate├nost. Her sice vych┴zelo m╔╬ a m╔╬, ale v┼tËinou to co vyËlo byl sam┘ hit. Nam┴tkou tĎeba Trapped nebo Wendettaá2175. Tohle obdob╔ trvalo prakticky a┌ do ned┴vna. V sou├asnosti panuje hern╔ nedostatek. Hry na Amigu jsou ├╔m d┴l t╔m n┴ro├n┼jË╔, ale kvalita v┼tËinou nedosahuje ani zdaleka kvalit prvn╔ho obdob╔.

Ze sou├asnosti ale pomalu sm┼Ďujeme do ├tvrtÎho obdob╔. A to m╩┌e b┘t bu─ zase hern╔ hojnost, to pokud bude v dohlednÎ dob┼ n┼jak┴ nov┴ Amiga a nebo pomal┘ hern╔ konec.

Osobn┼ v┼Ď╔m zat╔m sp╔Ëe v prvn╔ mo┌nost, tak┌e se nab╔z╔ ot┴zka jak pĎe┌╔t dneËn╔ obdob╔ nedostatku. Pokud nechcete Ňpln┼ a nebo ├┴ste├n┼ emigrovat z Amigy m┴te prakticky jen p┴r mo┌nost╔.

Jedna z nich je hr┴t starÎ dobrÎ hry, kterÎ jste prost┼ dĎ╔ve n┼jak pĎehlÎdly d╔ky dostatku lepË╔ch titul╩ a nyn╔ se k nim m╩┌ete v klidu vr┴tit. A pr┴v┼ k t┼mto hr┴m patĎ╔ Awesome.

Je to docela zaj╔mav┘, ale tahle hra, i kdy┌ je celkem super, tot┴ln┼ unikla recenzent╩m hern╔ch mag╩. Nen╔ tedy ani tak divn┘, ┌e ji moc lid╔ nezn┴. J┴ osobn┼ sem se s Awesome bl╔┌ sezn┴mil hlavn┼ d╔ky jej╔ malÎ cen┼.

Bylo to n┼kdy v devades┴t┘mp┴tym, kdy┌ jsem z╔skal svou prvn╔ super Amigu 600. Bylo to zrovna to Ňdob╔ po krachu Commodora, kdy se za├aly n┼jak vyprod┴vat zbyl┘ Amigy ze sklad╩. No a zrovna v t┘ dob┼ zah┴jila firma Vision m┼s╔c Amigy. Prakticky tahle akce neznamenala nic jin┘ho, ne┌ tot┴ln╔ v┘prodej vËech origin┴lek co jim jeËt┼ zbyly na sklad┼ ne┌ se Amiga polo┌╔ Ňpln┼. No a pr┴v┼ mezi nima byla hra Awesome, kter┴ tenkr┴t st┴la n┼co kolem 150,- KŃ.

Abych Ďek pravdu koupil jsem ji tehdy vlastn┼ jen kv╩li t┘ cen┼ a tak proto, ┌e na krabi├ce psali, ┌e je to od tv╩rc╩ Shadow of the Beast. Co┌ jsou skv┼l╔ Reflections, kteĎ╔ jsou krom┼ zm╔n┼n┘ch her i tv╩rci PC/PSX her Destruction Derby a nebo Drivera. Vydavatelem Awesome byli legend┴rn╔ Psygnosis, tenkr┴t jeËt┼ bez Sony. :-) Tehdy jsem od t┘hle hry, ale nijak moc ne├ekal. NaËt┼st╔ pĎekvapila. Mile. Hned v Ňvodu m┼ tot┴ln┼ dostalo intro, kter┘ pĎedstavovalo klasickej vesm╔rnej souboj dvou kosmickejch lod╔. Dneska kdy┌ se na to tak d╔v┴m tak si Ď╔k┴m docela dobr┘, ale tenkr┴t, jako ├erstv┘ odchovanec Atari 800 sem jen n┼m┼ z╔ral a nech┴pal jak je to v╩bec mo┌n┘. :-)

Po intru se spustila samotn┴ hra a abych Ďek pravdu docela m┼ hned chytla. Awesome toti┌ nen╔ jen n┼jak┴ oby├ejn┴ vesm╔rn┴ stĎ╔le├ka. U┌ jen to zpracov┴n╔ je tak trochu netradi├n╔. ˛╔d╔te kosmickou lo─ a stĎ╔l╔te, ale nelet╔te ani klasicky vodorovn┼ nebo svisle, ale cel┘ vesm╔r se ot┴├╔ jakoby okolo v┴s. Hra je rozd┼lena na n┼kolik kol. V prvn╔m kole mus╔te stĎ╔let nepĎ┴tele ze kter┘ch vypad┴vaj╔ n┼jakÎ krystaly, kterÎ je nutnÎ sb╔rat, proto┌e budou potĎeba d┴le ve hĎe.

V druhÎm kole je na Ďad┼ ni├en╔ meteorit╩.

No a tĎet╔ kolo, to byla bomba, ze kterÎ jsem tehdy byl docela pry├. VaËe kosmick┴ lo─ zm┼n╔ sm┼r letu a vy let╔te dopĎedu a na v┴s nalÎt┴v┴ super ud┼lan┴ 3D housenka, kterou mus╔te rozstĎ╔let. Na krabici od hry tomu Ď╔kaj╔ ¬full-screen alieną. Fakt super 3D akce. A to je tahle hra z roku 1990. Je to zaj╔mav┘ ale dote─ka sem na Amize nic podobn┘ho nevid┼l. :-)

Po projit╔ tohohle levelu se dost┴v┴te nad planetu, nad kterou mus╔te zaparkovat. D┼l┴ se to jednoduËe tak, ┌e let╔te podle Ëipek a kdy┌ jste na m╔st┼ stisknete mezern╔k.

D┴le ovl┴d┴te pan┴├ka, kter┘ je vid┼t z pta├╔ perspektivy a kter┘ mus╔ proj╔t p┴r n┴strah a zastĎelit p┴r nechutnejch nepĎ┴tel, abyste se pomoc╔ n┼ho dostali do nitra planety. N┴sleduje neak├n╔ ├┴st. Na planet┼ prod┴te krystaly, kterÎ jste ukoĎistily v prvn╔m kole, nakoup╔te zbran┼ a tak podobn┼. N┴sledn┼ je nutnÎ nastavit na map┼ c╔lovou planetu na kterou chcete let┼t. Tohle nastaven╔ je ale docela dobrej z┴hul, proto┌e i kdy┌ m┴m ke hĎe origin┴ln╔ manu┴l, nebylo v╩bec jednoduch┘ pĎij╔t jak na to a bez spr┴vnÎho nastaven╔ v┴s hra samozĎejm┼ d┴l nepust╔. Pokud si s t╔m ale nebudete v┼d┼t rady, doporu├uju v┴m diskmag Guru ├╔slo 5/91, kde je k tÎhle hĎe n┴vod. No a a┌ nastaven╔ spr┴vn┼ provedete vËe co sem v┴m dote─ popisoval se bude opakovat poĎ┴d dokola, akor┴t alieni budou jin┘ a z┴keĎn┼jË╔, planeta bude jin┴ grafika jin┴ a tak d┴l, vËak to zn┴te.

Tak┌e te─ u┌ v╔te jak tahle hra vypad┴ hern┼, tak┌e si n┼co m╩┌em Ď╔ct o technickÎm proveden╔. Awesome je v origin┴ln╔ verzi na 3 diskety. Vid┼l sem u n┼koho i pir┴tskou verzi na diskety 2, ale u t┘hle verze budete muset pravd┼podobn┼ o┌elet intro, co┌ je docela Ëkoda. Jinak pokud m┴te origin┴lku, m╩┌ete ji nahodit i na hadr pomoc╔ instala├n╔ho bal╔ku WHDLoad. Jinak hĎe sta├╔ k chodu i oby├ejn┴ Amiga 500 s 512k RAM.

Co se t┘├e grafiky je takov┴ klasicky p┼tistovkov┴. M┴lo barev, ale p┼kn┴. Pokud jde o zvuky a hudbu, tak ty jsou zhruba tak dobr┘ jako u trilogie Shadow of the Beast, tak┌e super. Mimochodem hudby z t┘hle hry se v┴lej╔ i na Aminetu, tuËim v adres┴Ďi mods/demo. Hudby naleznete i na CD k ├asopisu Score ├╔slo 64/1999. I kdy┌ Score na Amigu vylo┌en┼ kaËle a tv┴Ď╔ se, ┌e takov┘ po├╔ta├ vlastn┼ nikdy neexistoval, pĎesto na tomhle CD najdete spoustu hudeb z Amiga her. A to i p╩vodn╔ch. TĎeba z Breatheless. O Amize ovËem samozĎejm┼ ani zm╔nka. :-()

PĎi hran╔ Awesome m╩┌ete i ukl┴dat pozice, co┌ nen╔ u takhle starejch her v╩bec b┼┌n┘. Na druhou stranu je tahle hra fakt docela t┼┌k┴. Ani ne tak ak├n╔ ├┴sti, sp╔Ë de vo to, ┌e dolet╔te na planetu a tam vob├as skysnete, proto┌e nem┴te dostatek krystal╩ (pen┼z) na dalË╔ cestu. To je celkem nedomyËlen┘. Jinak ale Awesome jist┼ stoj╔ za zahr┴n╔, kdy┌ u┌ pro nic jin┘ho, tak u┌ pro to intro a 3D housenku.

Zp┼t