Zp┼t

CBSpeccy 128k


Asi se mnou budete souhlasit, kdy┌ Ďeknu, ┌e Amiga je r┴jem pro vËemo┌nÎ emut┴tory. Bohu┌el i zde ale existuj╔ n┼kterÎ dluhy. Te─ nemysl╔m ani tak emut┴tory v┘konn┘ch komp╩, jako jsou emutace Power Macka a nebo PPC emutace PC, ale celkem oby├ejnÎ osmibity.

Mohlo by se zd┴t, ┌e tyhle prav┼kÎ maËinky u┌ celkem nikoho nezaj╔maj╔, ale nostalgie pracuje sice pomalu, ale o to spolehliv┼ji. A tak ka┌d┘ si r┴d zavzpom╔n┴ na lÎta ml┴d╔ str┴ven┴ u t┼hle mal┘ch nev┘konn┘ch krabi├ek. A tak po ├ase str┴venÎ hran╔m her na Amize (PC, Mackovi... ) se v┴m najednou za├ne st┘skat po t┼ch sq┼lejch, starejch, graficky v┼tËinou odpornejch, ale pĎesto tak super hratelnejch peck┴ch. No a potom pĎich┴z╔ na Ďadu n┼jakej ten emuta├n╔ soft╔k.

Pokud u┌ n┼kdo v ml┴d╔ za├╔nal na osmibitu, bylo to pravd┼podobn┼ Atari, C64 a nebo SinclairáZX-Spectrum. Osobn┼ jsem sice m┼l Atari 800, ale docela sympatizuju i s t┼ma ostatn╔ma po├╔ta├ema a hlavn┼ Sinclair, i kdy┌ nejstarË╔, je takov┘m osmibitov┘m kr┴lem. Na Amize existuje jeden celkem chutnej emut┴tor tohohle compu a to ZXAM, ale ten m┴ jednu chybi├ku. Emutuje toti┌ pouze 48k spectrum. Emutace 128k sinka byla sice taky v pl┴nu, ale jaksi z n╔ seËlo a ani to nevypad┴, ┌e by se tenhle emut┴tor n┼jak d┴l vyv╔jel. Tak┌e pokud si cht┼l v minulosti Amigista pustit n┼jakou tu 128k gamesu nezb┘valo mu nic jinÎho ne┌ s┴hnout po emut┴toru MacáSpectacle z Macka a pustit si emutaci Spectra pod emutac╔ Macintoshe. No uzn┴v┴m, ┌e to zn╔ Ë╔len┼, ale docela to Ëlapalo, teda a┌ na tu rychlost.

Tato situace samozĎejm┼ mnoho b┘val┘ch SinklÎrist╩ nenech┴vala klidn┘mi a tak se objevil emut┴tor od Alberto Ordeeze. Bohu┌el verze 0.1b, kterou jsem m┼l tu ├est otestovat byla jednak bez podpory zvuku a jednak siln┼ pomal┴, tak┌e bylo skoro lepË╔ d┴l paĎit 128k gamesy pod emutac╔ Macka.

Nyn╔ se zd┴, ┌e se kone├n┼ prolomily ledy. Na Aminetu (a na Aminet Setu 8) se objevil emut┴tor CBSpeccy od Code Busters. Jmenovit┼ Rst7 a Maxe Iwamota. Jedn┴ se sice pouze o nekopmletn╔ betaverzi verze 0.24b, ale k vytvoĎen╔ n┴zoru na to jak bude vypadat fin┴ln╔ produkt to posta├╔.

Tak┌e nejprve to hlavn╔ co n┴m autoĎi CBSpeccy slibuj╔:

99% kompatibilitu
100% rychlost
Emutaci TR-Dosu
Emutaci zvukovÎho ├ipu AY-3-88910(12)
Podporu vËech joystick╩ (kempston, sinclair 1, sinclair 2)

No a co na to potĎebujeme? Tady asi bude trochu ledov┴ sprcha pro vËechny zapĎ╔s┴hlÎ p┼tistovkaĎe a holÎ dvan┴ctistovkaĎe zvyklÎ na ZXAM. Po┌adov┴na je Amiga s procesorem 68030/040/060+MMU, 5 Mb RAM, AGA nebo ECS. AutoĎi p╔Ëou i n┼co o PPC, ale nezd┴lo se mi, ┌e by na n┼j n┼jak emut┴tor hrabal. No na emutaci osmibutu je to ale docela n┴Ďez {:-(

Instalace CBSpeccy je jednoduch┴. Sta├╔ jenom rozbalit archiv, kam je libo, pĎ╔padn┼ si jeËt┼ m╩┌ete nakop╔rovat hry do pĎipraven┘ch adres┴Ď╩. PodporovanÎ jsou snapy ve form┴tech *.TAP, *.SNA/snapshot, *.Z80 A diskety TR-DOSU. Osobn┼ mi docela chyb╔ podpora celkem rozË╔ĎenÎho form┴tu *.MIRAGE, ale autoĎi CBSpeccy v dokumentaci p╔Ëou, ┌e jsou schopni ud┼lat i jakÎkoliv dalË╔ form┴ty, pokud jim n┼kdo poËle o t┼chto form┴tech popis. Na druhou stranu je ovËem vynik┴j╔c╔ podpora form┴tu *.TAP. Pr┴v┼ tenhle form┴t mi u ZXAMu docela chyb┼l.

Po otevĎen╔ adres┴Ďe s programem se objev╔ nepĎehlÎdnuteln┴ ikona a po jej╔m nakliknut╔ se dostanete na hlavn╔ obrazovku. Tady si m╩┌ete nastavit n┼kolik v┼c╔ pro hladk┘ b┼h emutace a nebo rovnou nahr┴t a spustit n┼jakou tu gamesku. Pokud bude ve form┴tu *.TAP, mus╔ se nahr┴t pĎes pĎ╔sluËn┘ buton a po stisku GO je nutnÎ jeËt┼ stisknout return na TapeáLoader v menu. Ostatn╔ snapy je nejlepË╔ nahr┴t pĎes buton Loadá&ástartásnapshot. Emutaci upust╔te po stisku F10. Po opuËt┼n╔ rozehranÎ hry je mo┌nÎ pĎes buton Saveáfrozen v hlavn╔m menu ulo┌it rozehranou hru, kterou na├tete zp┼t pomoc╔ butonu Loadáfrozen. Velk┴ v┘hoda oproti skute├nÎmu Spectru. Je to n┼co jako ulo┌en╔ pozice, ale v tomto pĎ╔pad┼ se neukl┴d┴ pozice, ale rovnou cel┴ hra. Co┌ vzhledem k velikosti her ani tak moc nevad╔. V hlavn╔m menu je nyn╔ takÎ mo┌nÎ pomoc╔ butonu SaveáZX screen ulo┌it obrazovku ve form┴tu ZXáSpectra. Pokud chcete d┴le s t╔mto obr┴zkem pracovat, doporu├uji v┴m sehnat si ZXádatatypy, pomoc╔ kter┘ch si m╩┌ete obr┴zek prohl╔dnout v n┼kterÎm datatypy podporuj╔c╔m prohl╔┌e├i, nebo kreslic╔m programu. CBSpeccy m┴ samozĎejm┼ v╔c mo┌nost╔ nastaven╔ a ovl┴dan╔, ale mysl╔m si, ┌e dokumentace, kter┴ je pĎilo┌ena je celkem srozumiteln┴ a nem┴ cenu ji opisovat.

No a nakonec se dost┴v┴me k tomu, co v┴s asi zaj╔m┴ nejv╔c a to je rychlost. Emut┴tor jsem testoval na mÎ Amize s turbokartou Blizzard 68040/PPC603e/160+72Mb Fast RAMá+áAGA a m╩┌u Ď╔ct, ┌e na tÎto konfiguraci b┼h┴ CBSpeccy docela super. A to jak gamesy tak i dema. ZkouËel jsem tĎeba Turricana II, Video Pool a dokonce i demo Dooma (ano tato hra opravdu existuje i na Sinclaira!!!). Pokud se t┘k┴ kompaktibility tak z her mi nechod╔ snad jen F.I.R.E. od pana Fuky (po hlavn╔ obrazovce se zhrout╔ (hra, ne emut┴tor) a z dem chod╔ odhadem asi 80% kousk╩.

Pokud bych m┼l napsat i n┼co k z┴por╩m CBSpessy, pak tĎeba to, ┌e hry nechod╔ v multitaskingu, co┌ mi ale zase a┌ tak nevad╔. D┴le u dost her a dem nefunguje korektn┼ zvuk a hudba. Sami autoĎi ovËem pĎizn┴vaj╔, ┌e podpora zvukovÎho ├ipu nen╔ jeËt┼ kompletn┼ hotov┴. No a posledn╔ v┼c, kter┴ mi vad╔ asi nejv╔c je to, ┌e kdy┌ hrajete n┼jakou hru, vr┴t╔te se zp┼t do menu a nahrajete n┼jakou novou, tak ta nov┴ hra se ob├as korektn┼ nespust╔ a je v┼tËinou nutnÎ CBSpeccy vypnout a znovu spustit. ZapĎ╔s┴hl┘m u┌ivatel╩m ZXAM by t┴kÎ mohla vadit absence ARexxu a toho skv┼lÎho hardwarovÎho ud┼l┴tka na propojen╔ Amigy s kazeď┴kem na st┴hnut╔ softu. No a pokud m┴ n┼kdo slabË╔ maËinku, asi mu budou vadit ty hardwarovÎ n┴roky. Ale s t╔m u┌ asi nic nenad┼l┴me a jestli m┴ nov┘ soft k n┼├emu vypadat je to docela positivn╔.

PĎes to vËechno je, ale CBSpeccy dost stabiln╔ program a s┴m o sob┼ mi jeËt┼ naspad. Nav╔c se jedn┴ o freeware, tak┌e alespo╬ vyskouËet ho m╩┌e ka┌d┘ kdo na to m┴ chuď.

P.S. - Pokud si mysl╔te, ┌e Sinclair to m┴ u┌ d┴vno za sebou, tak to jste vedle jak ta jedle. Hlavn┼ v zem╔ch b┘valÎho Sov┼tskÎho Svazu je nyn╔ Sinclair celkem dost popul┴rn╔. No hlavn┼ jeho r╩znÎ klony jako napĎ. Sprinter, Moskvaá128, Leningradá128, Pentagoná128á... Posledn┼ jmenovan┘ poslou┌il takÎ jako vzor pro CBSpeccy. Na Sinclair nyn╔ vznikaj╔ i konverze takov┘ch her jako tĎeba Worms, Warcraft, Mortal Kombat a nebo ji┌ zmi╬ovan┘ Doom.Zp┼t