Zp┼t

Porovn┴n╔ dvou CD-Rom mechanik. D╔l prvn╔


CD-ROM BTC BCD40XH IDE

Je to u┌ n┼co pĎes rok, co jsem se rozhodl vym┼nit svoj╔ starou dobrou Amigu CD32 s Promodulem za n┼jak┘ nov┼jË╔ stroje├ek. To vËe samozĎejm┼ hlavn┼ proto, ┌e CD32 se nedala nijak rozË╔Ďit a j┴ sem docela fest potĎeboval v╔c v┘konu a taky rychlejË╔ CD-Rom.

Zakoupil jsem tedy z┴novn╔ Amigu 1200 Infinit╔va a po dokoupen╔ turbokarty, pam┼ti a Ďadi├e Fast-ATA, se za├al rozhl╔┌et i po n┼jakÎm CD-Romu, kter┘ by vyhov┼l rychlostn┼, cenov┼ a v neposledn╔ Ďad┼ i svou spolehlivost╔. Teda abych Ďek pravdu moje priorita byla hlavn┼ ta spolehlivost. No a proto┌e spolehlivost CD-Romu se t┼┌ko pozn┴ jenom tak na pohled a mechaniku mi jaksi dom╩ na vyzkouËen╔ nikdo nep╩j├il :(, za├al jsem se sh┴n┼t po n┼jak┘m ├as┴ku s testem CD-Romek.

V t┘ dob┼ byl bohu┌el na trhu s testem CD-Rom╩ jen ├as┴k Po├╔ta├ pro ka┌dÎho, co┌ je docela super shit, ale Ď╔kal jsem si, ┌e otestovat p┴r CD-Romek snad um╔ i kdejak┘ PC neum┼tel. T┼ch CD-Romek tam bylo k testu celkem dev┼t a jako tot┴ln┼ nejlepË╔ se jevila ├tyĎicetirychlostn╔ mechanika BTC typ BCD40XH a to hlavn┼ t╔m, ┌e m┼la m╔t opravdu bezkonkuren├n╔ opravu chyb ze vËech ostatn╔ch. No docela m┼ sice zarazilo to, ┌e Ňpln┼ nezn┴m┴ Behavior Tech Computer firma m┴ mechaniku lepË╔ ne┌ napĎ╔klad Philips, Toshiba nebo Teac. Ale co kdy┌ to v tom testu tak vyËlo. TĎeba je fakt tak super a jinde bych platil jenom zbyte├n┼ spoustu pen┼z nav╔c za zna├ku.

No a proto┌e sem n┴hodou v┼d┼l o kËeftu, kde tyhle mechaniky m┼li tak sem nev┴hal a za asi 2000 korun ji koupil. Po rozbalen╔ z pap╔rovÎ krabice m┼ nejdĎ╔ve celkem docela nemile pĎekvapilo pĎ╔sluËenstv╔. No ne ┌e by tam nic nebylo, ale posu─te sami. Jeden IDE kabel. Bohu┌el ale jen se dv┼ma konektory na konci nam╔sto tĎ╔, tak┌e prakticky na nic. Jedna instala├n╔ disketa. SamozĎejm┼ na Widle. Tak┌e tot┴ln┼ nanic. ŃtyĎi Ëroubky na pĎiËroubov┴n╔, ale do Infinit╔va pĎ╔liË kr┴tkÎ, tak┌e taky nanic. Za to ovËem m╩┌e sp╔Ë Infinit╔v, proto┌e do PC bedny pasujou dobĎe, p┴├ Infinit╔v je troËku nestandardn┼ navr┌enej. No a nakonec audiokabl╔k. Alespo╬ ten se d┴ po malÎ Ňprav┼ v Amize pou┌╔t (viz. ├l┴nek o audiomixeru v AP 13).

Ńesk┘ n┴vod jak je u┌ pravidlem se jaksi nekonal, jak je u┌ celkem obvykl┘m zvykem a ten p╩vodn╔... Jedna strana form┴tu A6, kde bylo ve ├tyĎech jazyc╔ch naps┴no jak zprovoznit mechaniku pod MS-DOSem. Tak┌e n┼jakÎ bli┌Ë╔ technickÎ Ňdaje se ode mn┼ bohu┌el o tÎhle mechanice nedozv╔te.

No ale balen╔ nen╔ to hlavn╔, Ď╔kal jsem si, kdy┌ jsem mechaniku strkal do toweru. Sice m┼ trochu zarazilo to, ┌e mechanika je vyr┴b┼n┴ v Ń╔n┼, p┴├ s v┘robkama od t┼hle rudejch Ëikmovokejch ─┴bl╩ nem┴m zrovna nejlepË╔ zkuËenosti, ale co tĎeba to bude te─ko vyj╔mka.

Jinak samotn┴ mechanika nevybo├ovala nijak z b┼┌n┘ho norm┴lu. VepĎedu vyj╔┌d┼c╔ Ëupl╔├ek ve tvaru ov┴lu, konektor na sluch┴tka, regulace hlasitosti a tla├╔tko PLAY a druhÎ tla├╔tko EJECT. V zadn╔ ├┴sti konektory na nap┴jen╔, IDE kabel, audio a pĎep╔na├ master, slave. Prost┼ a jednoduËe klasika.

Po nastartov┴n╔ Amigy nebyly s pĎipojen╔m CD-Romu na Ďadi├ Fast-ATA ┌┴dnÎ problÎmy a mechanika byla bez problÎmu detekov┴na. Mechaniku sem namountoval pod AmiCDFC a b┼hem chvilky vËechno sviËt┼lo tak jak m┴.

No sviËt┼lo. S Amigou sice problÎmy nebyly, ale s mechanikou teda brzy za├aly. Jako prvn╔ se ├asem za├ala projevovat neochota ├╔st n┼kter┴ cÎdÎ├ka. N┼jakÎ soubory jsem musel d┴vat ├╔st tĎeba tĎikr┴t ne┌ BTC kone├n┼ zabrala. No nic, zkus╔m tedy pou┌╔t m╔sto AmiCDFS Asima. A tak sem pĎeinstaloval filesystÎm. Pravda je, ┌e na├╔t┴n╔ se sice o pozn┴n╔ zlepËilo, ale mechanika najednou za├ala st┴vkovat. Prost┼ pĎi kop╔rov┴n╔ n┼kter┘ch delË╔ch soubor╩ se najednou prakticky zastavila, za├ala soubor znovu o├uch┴vat a potom zase milostiv┼ za├ala ├╔st d┴l.Nemus╔m snad ani Ď╔kat, ┌e kdy┌ se tohle stalo tĎeba pĎi dohr┴v┴n╔ n┼jak┘ch soubor╩ u hry, tak se ta hra se mnou v┼tËinou pĎestala bavit.

Nejprve jsem si myslel, ┌e je to n┼jak┘m Ëpatn┘m cÎdÎ├kem, ale brzy sem zjistil, ┌e BTC ├te to samÎ CD poka┌dÎ jinak. No a nav╔c k moj╔ hr╩ze pĎestalo pod systÎmem Amigy fungovat pĎehr┴v┴n╔ audio CD. Ńasem jsem zjistil, ┌e za t╔m v┼z╔ pravd┼podobn┼ Asim, proto┌e pod jin┘m filesystÎmem audiocÎdÎ├ka b┼┌ela bez problÎm╩, ale aď sem u Asima nastavoval vËechno mo┌n┘, tak tracky prost┼ nehr┴ly. Teda a┌ na jednu vyj╔mku. Kdy┌ jsem pustil emutaci CD32 z bal╔ku IDEFixá`97 tak potom za├aly audiocÎdÎ├ka norm┴ln┼ fungovat. A to i po n┼kolika resetech. No prost┼ z┴hada. Kdy┌ u┌ sem u t┼ch audiocÎdÎ├ek, pĎiËel sem i na to, u n┼kter┘ch audiotrack╩ je slyËet takov┘ docela nepĎ╔jemn┘ Ëumot. NejdĎ╔v jsem to sv┴d┼l na ËpatnÎ odst╔n┼n╔, ale to jsem ├asem zavrhnul, proto┌e Ëumot byl slyËet i pĎes sluch┴tka. Nav╔c z m┘ch n┼kolika des╔tek audiocÎdÎ├ek Ëum┼ly jen asi dva audiotracky, tak┌e to byla taky docela z┴hada. :-(

DalË╔ ¬pĎednostią mechaniky BTC jsem poznal z┴hy pod emut┴torem Macintoshe. Prost┼ na├╔st v┼tËinu macovskejch cÎdÎ├ek byl u├in┼nej porod. Jak mo┌n┴ v╔te, kdy┌ systÎm Macka n┼jakej disk nena├te, nab╔dne jeho pĎeform┴tov┴n╔ a nebo vysunut╔. Tak┌e pod BTC jsem pravideln┼ minim┴ln┼ p┼tkr┴t zasunoval a vysunoval CD ne┌ se kone├n┼ chytlo.

No ale abych jen nekritizoval. PĎece jen se naËel u BTC i jeden klad. A to stahov┴n╔ audiotrack╩. Jedin┘ program, kter┘ pod kter┘m stahov┴n╔ fungovalo byl vypalovac╔ soft╔k MakeCD, ale pod t╔mhle programem pracovalo vËe super a bez problÎm╩. Co┌ jsem se docela divil. No ale to je pro 100% vyhovuj╔c╔ CD-Rom celkem m┴lo. :(

Ale abych to n┼jak zakon├il. Tohle vËechno tr┴pen╔ sem vydr┌el trp┼liv┼ sn┴Ëet skoro tĎi├tvrt┼ roku. Ne┌ mi BTC vyhodila jedno CD tak, ┌e vysunula podnos z CD-Romu a to cÎdÎ├ko zapomn┼la jaksi zabrzdit, tak┌e CD si to na tom podnosu dot┴├elo ├tyĎicetin┴sobnou rychlost╔ a proto┌e ten podnos byl docela m┼lkej a nem┼l takov┘ ty Ňchyty pro vertik┴ln╔ instalaci CD-Romu, tak se mil┘ cÎdÎ├ko rozeb┼hlo i po pokoji. CD samozĎejm┼ podr┴pan┘ jako prase a spousta soubor╩ ne├iteln┘ch. :-((( No a to byl konec m┘ho sou┌it╔ s CD-Romem BTC. U┌ druh┘ den jsem za├al sh┴n┼t nov┘ CD-Rom.

Tak┌e a┌ v┴m bude zase bude n┼kdo tvrdit, ┌e BTC je mechanika s nejlepË╔ korekc╔ chyb na naËem trhu, klidn┼ se mu vysm┼jte. Alespo╬ pokud m┴te Amigu, p┴├ jak to b┼┌╔ na PC fakt nev╔m, ale siln┼ pochybuju, ┌e je to lepË╔.

Pokra├ov┴n╔ v dalË╔m ├l┴nku...

Zp┼t