Zp┼t

Pokra├ov┴n╔ problÎmu s CD-Romem z pĎedch┴zej╔c╔ho ├l┴nku...


CD-ROM TOSHIBA XM-6702B IDE

Sh┴n┼n╔ novÎho CD-Romu jsem za├al tak, ┌e jsem si p╩j├il od PC k┴moËe na otestov┴n╔ ├tyĎiceti rychlostn╔ mechaniku SONY s t╔m, ┌e kdy┌ mi bude vyhovovat tak si ji od n┼j koup╔m, neb on m┼l mechaniky dv┼. Sonka byla sice ve vËem o 100% lepË╔ ne┌ BTC, a┌ na jednu vyj╔mku. A to na stahov┴n╔ audiotrack╩. Jedin┘ program, kter┘ toto u Sony podporoval byl u┌ zm╔n┼n┘ MakeCD, ale u toho se v┌dy na konci zvukovÎ stopy objevila chyba ve ├ten╔. To mi docela vadilo a tak jsem Sonku zase vr┴til.

Potom jsem se v n┼jakÎm ├asopise do├etl, ┌e kvalitn╔ sou mechaniky Teac a Toshiba. Za├al jsem se o n┼ bl╔┌ zaj╔mat a zvl┴Ët┼ o Toshib┼ jsem slyËel jen samou chv┴lu. A tak jsem ji za├al sh┴n┼t. No abych Ďek pravdu byl to docela z┴hul. Po projit╔ n┼kolika PC kËeft╩ jsem dosp┼l k tomu, ┌e CD-Rom Toshiba je pravd┼podobn┼ dost nedostatkov┴. Docela sem si pĎipadal jako za totality. V jednÎ firm┼, kter┴ m┼la Toshibu dokonce i v cen╔ku, mi Ďekly, ┌e se Toshiby v IDE u┌ ned┼laj╔ a ┌e to byly stejn┼ shity. Ale m┴me tu jednu opravdu dobrou mechaniku navnadil m┼ prodava├. BTC. Ta je opravdu spolehliv┴ a ka┌d┘ si j╔ chv┴l╔ :-(.

Jak je vid┼t nikdy nen╔ dobrÎ v┼Ďit prodejc╩m. Ty prost┼ prodaj╔ co se jim v┴l╔ na sklad┼ a z┴kazn╔k jim je putna.

No nebudu to zdr┌ovat. Zkr┴tka jednoho kr┴snÎho dne jsem narazil na jeden mal┘ kr┴mek, kde m┼li ve v┘kladu vystaveno p┴r CD-Rom╩ a mezi nimi i n┼kolik Toshib a Teac╩. No a j┴ sem si jednu 48mi rychlostn╔ Toshibu za 2400 korun zakoupil. PĎesn┼ se jedn┴ o typ XM-6702B.

Prvn╔ co m┼ docela pĎekvapilo bylo prakticky nulovÎ pĎ╔sluËenstv╔. Prost┼ mechanika byla jenom v igelitovÎm antistatickÎm? pytl╔├ku a to absolutn┼ bez ni├eho. N┴vod se samozĎejm┼ nekonal a to dokonce ani anglick┘. N┼jakej pap╔r sice pĎibalen byl, ale to bylo jen takov┘to varov┴n╔ o nebezpe├nosti laseru a tak podobn┼. Tak┌e ┌┴dnÎ podrobn┴ technickÎ info op┼t ne├ekejte. :-(

Nav╔c prodava├ka mi tuhle mechaniku vyndala pĎ╔mo z v┘kladu s t╔m, ┌e dod┴vka Toshib chod╔ celkem nepravideln┼ a tohle je zrovna posledn╔.

Na druhou stranu je ale pravda, ┌e jsem dostal z┴ruku jeden rok nam╔sto obvyklÎho p╩lroku a ta absence vybaven╔ mi ani tak nevadila, proto┌e mi vËechno zbylo z BTC. :-)

Cestou dom╩ jsem pĎem┘Ëlel o tom, ┌e mi jeden k┴moË vypr┴v┼l, ┌e n┼jak┘ jeho zn┴m┘ PeCÎ├k┴Ď m┼l pr┴v┼ s Toshibou docela problÎmy, proto┌e Windoze jaksi mechaniku sami neidentifikovaly a ovlada├e nebyly pĎilo┌eny. Tehdy jsem se mu docela sm┴l, ale te─ mi do sm╔chu n┼jak moc nebylo, proto┌e sem m┼l docela obavy jak si s t╔m porad╔ moje Am├a.

Po nainstalov┴n╔ do m┘ Amigy se ale Toshiba norm┴ln┼ pĎihl┴sila a vËe b┼halo b┼hem n┼kolika minut. Fast-ATA rulez!!!

Po mechanickÎ str┴nce je na tom Toshiba celkem skoro stejn┼ jako BTC. Jedin┘m rozd╔lem je to, ┌e chyb╔ tla├╔tko PLAY na pĎedn╔m panelu. Naproti tomu podnos na CD je mnohem hlubË╔ a po stran┴ch jsou ├tyĎi zob┴├ky, kterÎ dr┌╔ cÎdÎ├ko i pĎi vertik┴ln╔ instalaci. SamozĎejmost╔ je rovn┼┌ mo┌nost pĎehr┴v┴n╔ i CDRW a 8mi centimetrov┘ch CD, ale to je dnes asi b┼┌nÎ, proto┌e to um┼la i BTC.

Hned sem se vrhnul na testov┴n╔ mechaniky a m╩┌u celkem konstatovat, ┌e mechanika splnila prakticky vËe v co sem doufal a v co jsem u┌ pomalu pĎest┴val v┼Ďit.

Tak┌e:

a) Opravdu super ├te. neexistuje prakticky ┌┴dnÎ z m┘ch n┼kolika des╔tek CD, se kter┘m by si Toshiba neporadila. M┴m dokonce i jedno takĎ╔kaj╔c testovac╔ CD. Jedn┴ se o Sprite CD z ├asopisu Score. Na CD je mix hudby a multimedi┴ln╔ch program╩ a st╔mhle CD si zat╔m neporadila bez problÎm╩ ┌┴dn┴ v╔cerychlostn╔ mechanika. Kupodivu dvourychlostn╔ CD32 a PSX je ├tou docela dobĎe. Teda u PSX alespo╬ tu hudbu. No a Toshiba ├te jako drak.

CD na Macka jedou u┌ taky ostoËest. Prost┼ balada. A kdy┌ u┌ je n┼jakÎ CD troËku Ëkr┴blÎ nebo jinak horË╔, Toshiba jen trochu zm╔rn╔ rychlost ot┴├en╔, ale stejn┼ pĎe├te. JedinÎ CD, kterÎ Toshiba beze zbytku nepĎe├te je to CD co mi zni├ila BTC. To ale nen╔ chyba mechaniky, proto┌e ty rejhy sou fakt dost zni├uj╔c╔.

b) Stahov┴n╔ audiotrack╩. Toshiba je prvn╔ mechanika, se kterou mi funguje stahov┴n╔ i pĎes Asima. Sta├╔ prost┼ vlo┌it hudebn╔ CD a rovnou si audiotracky zkop╔rovat tam kam chcete. Je sice pravda, ┌e Mechanika dost dlouho v┴h┴ ne┌ za├ne stahovat, ale ty ostatn╔ co jsem zkouËel (BTC, Sony) v┴haly taky a nakonec stejn┼ nic nest┴hly. Mimochodem zjistil sem, ┌e ne vËechny verze Asima stahuj╔ bezproblÎmov┼. Mn┼ tĎeba fungovalo stahov┴n╔ a┌ od verze 3.7.

Pokud se t┘k┴ stahov┴n╔ pĎes ostatn╔ programy pak ze vËech program╩ co jsem zkouËel funguje spolehliv┼ op┼t pouze MakeCD, S MakeCD si ale Toshiba u┌ tak dobĎe nerozum╔. Sice track st┴hne bez chyby, ale pĎi ukon├en╔ stahov┴n╔ se MakeCD kousne a pom╩┌e jen reset. ZkouËel jsem nastavovat u MakeCD co se dalo, ale zat╔m jaksi bezv┘sledn┼.

To je ale taky jedna z m┴la z┴por╩ co tahle mechanika m┴. Z dalË╔ch z┴por╩ bych uvedl snad jen to, ┌e Toshib┼ dost dlouho trv┴, ne┌ za├ne po vlo┌en╔ ├╔st CD. Zkr┴tka disk si pom┼rn┼ dost dlouho ¬o├uch┴v┴ą. Na druhou stranu jak ho jednou chyt╔, u┌ nepust╔ a ├te a nefl┴k┴ se.

c) Emut┴tor Macka si s touhle mechanikou doslova rozum╔. Nav╔c se paradoxn┼ zlepËila i funkce emutace CD32. To mi v╩bec nen╔ jasn┘ jak tohle m╩┌e ovlivnit CD-Rom. Te─ nemluv╔m jen o na├╔t┴n╔, ale od tÎ doby co pou┌╔v┴m Toshibu mi jdou i hry, kterÎ si dĎ╔ve ani neËkrtli. Jen tak pro poĎ┴dek pou┌╔v┴m hlavn┼ emutaci CD32 z bal╔ku IDEFixá`97.

Vlastn┼ jedin┴ v┼c, kter┴ mi na Toshib┼ hodn┼ vad╔ je to, ┌e mechanika jaksi postr┴d┴ tla├╔tko PLAY. Vono sice nen╔ a┌ tak potĎeba, d┴ se pĎehr┴vat i sofwarov┼, ale na druhou stranu kdy┌ si chcete pustit n┼jakou CD hudbu tĎeba k nesystÎmov┘ hĎe, tak to tla├╔tko fakt dost chyb╔. Vono mi v╩bec pĎipad┴, ┌e firma Toshiba jaksi design sv┘ch mechanik moc neobm┼╬uje. Tahle ├tyĎicetosma m┴ toti┌ prakticky stejn┘ design jako n┼kolik let star┴ Ëestirychlostn╔ mechanika od tÎ┌e firmy.

Vzhledem k ostatn╔m v┘born┘m vlastnostem t┘hle mechaniky jsou ale tyhle drobnosti zanedbateln┘ a Toshibu mohu jen doporu├it. Pokud v┴m ovËem nevad╔ jej╔ obt╔┌n┴ sehnatelnost. :-)

Zp┼t