Zp┼t

Deluxe Galaga


Aminet je softwarov┴ klenotnice Amigy. To jist┼ plat╔ o u┌ivatelskÎm softu. Pon┼kud jin┴ je bohu┌el situace u her. D┴ se Ď╔ct, ┌e a┌ na n┼kolik vyj╔mek stoj╔ hry z Aminetu za starou ba├koru. Je to ovËem celkem logickÎ. Dnes jsou hry prakticky pouze komer├n╔m kËeftem, na kterÎm je zainteresov┴na banda dobĎe placen┘ch grafik╩, anim┴tor╩, program┴tor╩, hudebn╔k╩ a spousta dalË╔ch profes╔.

Naproti tomu hry na Aminetu jsou d╔lem v┼tËinou jednoho ├lov┼ka a v podstat┼ jsou tvoĎeny zadarmo. Nelze tedy ├ekat nijak oslnivou grafiku, hudbu a megabajty Ňchvatn┘ch animac╔. Na druhou stranu se ale dost ├asto stane, ┌e hratelnost╔ pĎekro├╔ jednoduch┴ stĎ╔le├ka z Aminetu i n┼kolikacÎdÎ├kov┘ ¬multimedi┴ln╔ą kolos.

A to je pr┴v┼ pĎ╔klad hry Deluxe Galaga (d┴le jen DLG). Kdy┌ sem tuhle stĎ╔le├ku prvn┼ vid┼l celkem nijak moc mn┼ nenadchla, ale kdy┌ si ji zahrajete tak velice rychle propadnete jej╔mu kouzlu a u┌ ji jen tak nepust╔te. Mimochodem docela se div╔m, ┌e nikoho nenapadlo vydat podobnou hru komer├n┼. Alespo╬ sem nic podobn┘ho nikde nevid┼l. A pĎitom by sta├ilo d┴t lepË╔ grafiku p┴r filme├k╩, CD hudbu a pustit to do sv┼ta. Ale to u┌ je Ňd┼l v┼tËiny her. Bu─ se skv┼le bav╔te a nebo vejr┴te na super zpracovan╔, ale oboje dohromady se vyskytuje poskromnu.

Ale zp┼t ke Galaze.

Tak┌e nejdĎ╔v kde ji se┌enete. No samozĎejm┼ na Aminetu, ale mimo to i r╩zn┘ch CD a samozĎejm┼ i na Aminet CD. KonkrÎtn┼ tĎeba na Aminetu 10 v adres┴Ďi Game/shoot.

DeluxeáGalagu vytvoĎil prakticky celou pouze jeden ├lov┼ká-áEdgaráM.áVigdal.áPosledn╔ verze DLG co se mi v┴l╔ na hadru je 2.6C z roku 1994 (docela vykop┴vka) a nevypad┴ to, ┌e by se hra n┼jak d┴l vyv╔jela. DLG je shareware s poplatkem 15 US$, ale samotn┴ hra nen╔ nijak omezen┴. Pokud ovËem zaplat╔te dostanete pr┘ od autora super verzi s mnoha levely, super zvuky, samplovanou Ďe├╔...

DLG 2.6 existuje ve dvou verz╔ch a to klasick┴ ECS a AGA, ale abych Ďek pravdu, n┼jak┘ho moc velk┘ho rozd╔lu sem si teda nevËim. Pokud ale budete trvat na AGA verzi a se┌enete si ji tĎeba z Aminet setu 3 jako j┴, tak si stejn┼ budete muset sehnat i verzi ECS, proto┌e na tÎ AGA jaksi chyb╔ z nezn┴m┘ch d╩vod╩ p┴r soubor╩. No nen╔ to nic tragickÎho, ale chyb╔ tĎeba zvuky, tak┌e je dobr┘ ob┼ verze porovnat a ty soubory co chyb╔ si dokop╔rovat.

No a kone├n┼ se dost┴v┴me k tomu, ├╔m je DLG tak vyj╔me├n┴, ┌e se ji v┼nuji i po tolika letech. Je to jednak hratelnost. U toho se nen╔ ├emu divit, proto┌e DLG je vlastn┼ takov┘m remakem starÎ automatovÎ hry StaráBattle. A automatovÎ hry maj╔ u┌ hratelnost v povaze, proto┌e jak jinak by n┴s pĎipravily o drob┴ky? :-)

Cel┴ stĎ╔le├ka vypad┴ tak, ┌e v doln╔ ├┴sti se pohybuje vaËe raketka a to tak, ┌e pouze zleva doprava a opa├n┼. Nahoru ani dol╩ let┼t nelze. No a ze shora na v┴s nalÎt┴v┴ velkÎ mno┌stv╔ nepĎ┴tel, kterÎ m┴te za Ňkol v ur├itÎm limitu postĎ╔let. Kdy┌ ten limit nespln╔te, pĎelet╔ v horn╔ ├┴sti kosmick┘ tal╔Ď a jeËt┼ nav╔c na v┴s vystĎeluje rakety, kter┘m se dost Ëpatn┼ uh┘b┴. :) Hra tedy klasicky nescroluje jako tĎeba ProjectáX nebo Banshee, ale jeden level opov╔d┴ v┌dy jednÎ obrazovce.

Z postĎ╔lenejch alien╩ vypadne dol╩ ob├as n┼jak┘ ten bonus. LepË╔ zbran┼, rychlost, pen╔ze za kterÎ si m╩┌ete ├as od ├asu n┼co koupit v shopu atd, Sem tam ale vypadne i bonus s opa├n┘m efektem. Tak tĎeba lebka v┴m vËechno sebere a podobn┼.

Po vystĎ╔len╔ vËech alien╩ let╔te do dalË╔ho levelu. U┌ te─ vid╔m, jak si Ď╔k┴te, ┌e to je asi p┼kn┴ nuda. No, nen╔. To je toti┌ dalË╔ pĎednost DLG. Hra m┴ velkÎ mno┌stv╔ r╩zn┘ch meziher a pĎekvapen╔. Na to abych je vypsal vËechny nem┴m prostor ani ├as, tak┌e jen nam┴tkou:
- po sebr┴n╔ ur├itÎho symbolu jste vr┌eni do meteorickÎho roje. VaË╔m Ňkolem je vyh┘bat se meteor╩m, sb╔rat bonusy, kterÎ lÎtaj╔ mezi meteority a pokud mo┌no dolet┼t na konec roje.
- po sebr┴n╔ dalË╔ho symbolu si m╩┌ete zahr┴t pexeso. Uh┴dnutÎ obr┴zky v┴m pĎidaj╔ v┌dy to vylepËen╔, kterÎ je na nich nakresleno. NejlepË╔ je podle mn┼ nov┘ ┌ivot.
- Nov┘ ┌ivot se d┴ mimochodem z╔skat i tak, ┌e z p╔smen, kter┴ ob├as vypadnou z alien╩ slo┌╔te slovo EXTRA.

A to byl jenom mal┘ v┘b┼r. Galaga je jedna z m┴la her, kterÎ ├╔m dÎle hrajete t╔m v╔ce v┴s pĎekvapuj╔ n┼├╔m nov┘m. Mimochodem na Aminetu je i soubor Galaga Secrets, ve kterÎm m╩┌ete z╔skat i spoustu dalË╔ch postĎeh╩. D┴le pro v┴s m╩┌e b┘t zaj╔mav┘ i DeluxeáGalagaáTrainer, hlavn┼ pro ty m┼kk┘ m┴sla, my drs╬┴ci podvody nepotĎebujeme. :-)

Nakonec se dost┴v┴me k technickÎ str┴nce hry. Grafika nen╔ na shareware stĎ╔le├ku nijak Ëpatn┴, ale na druhou stranu ne├ekejte ┌┴dnÎ z┴zraky. Zvuky jsou celkem dobrÎ a podle autora si je m╩┌ete dokonce i zm┼nit.To jsem ovËem nezkouËel, tak┌e o tom nemohu v╔c napsat.

Co jsem ale zkouËel je zm┼na hudby. Hudba je u DLG pou┌ita jako klasick┘ protrackerovsk┘ modul. Pokud ale chcete, m╩┌ete m╔t i v╔ce hudeb, kterÎ se budou automaticky vyb╔rat v pr╩b┼hu hry. Sta├╔ jenom nakopnout patĎi├nÎ moduly (m┼lo by j╔t o moduly kompatibiln╔ s Protrackerem 1.1b) do n┼jakÎho adres┴Ďe a do souboru GALAGA.MODULES napsat podle manu┴lu cestu a je to. Akor┴t to m┴ takovou malou nev┘hodu. A to tu, ┌e pokud si pust╔te pĎi hĎe hudbu a sou├asn┼ i zvukovÎ efekty, zaberou efekty jeden kan┴l z t┼ch ├tyĎ na kter┘ch hraje hudba. Tak┌e je dobrÎ s t╔m pĎi v┘b┼ru po├╔tat a volit pokud mo┌no hudbu, kter┴ jeden z kan┴l╩ moc nepou┌╔v┴. Toto by cht┼lo u programu dost vylepËit, ale pochybuju, ┌e se toho od autora GLD do├k┴me. :-(

Je ovËem jeËt┼ jedna mo┌nost jak si u┌╔vat extern╔ hudby a jeËt┼ vyu┌╔t audio Amigy naplno. A to pustit si pĎi hĎe n┼jakÎ audiocÎdÎ├ko. To samozĎejm┼ vyu┌ijete pouze pokud m┴te n┴le┌it┼ vybavenou Amigu (CD-Rom, zvl┴Ëtn╔ audiov┘stup na CD). Super je tĎeba hudba ze hry Disposable Hero pro CD32.

Galaga sice neb┼┌╔ v tasku, ale pokud si pust╔te n┼jak┘ softwarov┘ pĎehr┴va├, zapnete pĎehr┴v┴n╔ a n┴sledn┼ spust╔te DLG, vËe pob┼┌╔ n┴dhern┼. A a┌ se CD oposlouch┴, sta├╔ pĎi hran╔ stisknout kl┴vesu HELP a hned jste zp┴tky v systÎmu. DalË╔ mo┌nost╔ je samozĎejm┼ tla├╔tko PLAY pĎ╔mo na mechanice...

Jinak i dalË╔ volby jsou docela dost pestr┘. M╩┌ete tĎeba vyb╔rat ze tĎ╔ stup╬╩ obt╔┌nosti a samozĎejmost╔ je i hra pro dva hr┴├e, tak┌e se m╩┌ete bavit klidn┼ i s k┴moËem. Preference a i vËe ostatn╔, jako tĎeba hiscore se vyb╔r┴ pohybem joysticku doleva nebo doprava.
DLG lze hr┴t i Joypadem z CD32 a dokonce by m┼lo j╔t ukl┴dat pozice i do pam┼ti kter┴ je zabudovan┴ v CD32 pr┴v┼ pro tento Ň├el. Tak┌e jestli m┴te CD32 j┴sejte. Nastaven╔ joypadu a i ostatn╔ technickÎ prefence lze nastavit v pĎehlednÎm menu, kterÎ na v┴s vysko├╔ pĎi prvn╔m startu. Preference si ulo┌╔te a dalË╔ start u┌ je bez tohohle menu. Pokud se ale rozhodnete pozd┼ji n┼co m┼nit, lze vyvolat preference tak, ┌e pĎi startu podr┌╔te tla├╔tko joysticku (joypadu)

Co se t┘├e stability tak alespo╬ u AGA verze, kterou pou┌╔v┴m, je to takov┘ fËelijak┘. PĎi samotnÎm hran╔ mi spadla jenom asi dvakr┴t a to tot┴ln┼ i se systÎmem. To jsem ji m┼l ale puËt┼nou i s CD pĎehr┴va├em tak┌e se ani nediv╔m. Ale dost ├asto mi tot┴ln┼ spadla pĎi ukon├en╔, kdy┌ se ukl┴d┴ score. SamozĎejm┼ se score neulo┌ilo a to v┼tËinou kdy┌ sem byl nejlepË╔. :((( Mo┌n┴ je lepË╔ navolit v preferenc╔ch pr╩b┼┌nÎ ukl┴d┴n╔ score po ka┌dÎ hĎe a ne pĎi ukon├en╔.

Jinak ale DLG mohu doporu├it naprosto vËem Amigist╩m, Je to hra opravdu nen┴ro├n┴, sta├╔ v┴m prakticky jak┴koliv Amiga (i kdy┌ nejlÎpe AGA), d┴ se nainstalovat tĎeba i na jednu disketu a nav╔c je prakticky zadarmo, tak┌e co cht╔t v╔c?

Zp┼t