Zp┼t

ElÎti a elÎtismus


Tak┌e zn┴Ë n┼jak┘ vosv┼d├en┘ scenersk┘ elÎty? No, jestli, jo tak asi pochop╔Ë vo├em tenhle ├l┴nek bude. Hmm, 3137 only, kurwa.

ElÎtismus je z┴keĎn┴ a naka┌liv┴ choroba, prav┴ metla amiga scÎny. NaËt┼st╔ zp╩sob jej╔ho Ë╔Ďen╔ znemo┌nuje pĎ╔liË rychl┘ zamoĎen╔ cel┘ scÎny, nicmÎn┼ vyskok┴ naka┌livost i pĎes relativn┼ pomal┘ pr╩b┼h progrese elÎtismu pĎedstavuje zna├n┘ riziko, zvl┴Ëď kdy┌ se pĎihl╔dne k tomu, ┌e i mal┘ zlomek scener╩ naka┌en┘ch elÎtismem dok┴┌e nap┴chat nechutn┼ velk┘ psychick┘ deformace na scÎn┼ jako celku (v jej╔m fungov┴n╔) tak na jej╔ch ├┴stech (grup┴ch, lidech, amig┴ch).

PĎedn┼, ne┌ to za├nu podrobn┼ rozeb╔rat, mus╔m Ď╔ct, ┌e elÎtismus vohro┌uje hlavn┼ ty elÎty, kteĎ╔ sami ve skute├nosti v elit┼ nejsou, sou ale jakoby u toho (tĎeba ├lenstv╔m v elÎtsk┘ grup┼), ale cht┼j╔ se c╔tit IN. Ale elÎtismus m╩┌e zkurvit i skute├n┘ho elÎta.

No, t┼┌ko nakl┴vesit, ale elita je n┼co co nem┴ pĎesn┘ a jasn┘ hranice - ned┴ se vlastn┼ pĎesn┼ Ď╔ct kdo elita je a kdo nejni a ur├it┼ se elita nepozn┴ podle toho, ┌e pĎ╔sluËnost k elit┼ se pozn┴ toho kolik kdo m┴ na sob┼ zlata nebo jestli v╔ jak se p╔Ëe ELET ONLY v ├╔slech. ˛ekl bych, ┌e to zaËlo tak daleko, ┌e v┼tËina lid╔, kter┴ si mysl╔ ┌e sou elÎti do elity v╩bec nepatĎ╔, ale zakl┴daj si ur├it┼ na sv┘ ¬hĎe na elitu║. Nakonec pro├ ne, ┌e jo, aď se lidi vyblbnou. Jen┌e....
ElÎtismus, to je to ce nejni zrovna vpohod┼. Jde vlastn┼ vo to, ┌e kdy┌ elÎt nabyde dojmu, ┌e je cosi v╔c ne┌ vostatn╔ smrteln╔ci, dost ├asto se z n┼ho stane pĎefouklej pan┴k, kterej ├asto machruje na Ň├et n┼jak┘ho ¬neelÎta║, aby si snad polÎ├il svoje pon┼kud zakysan┘ (a tud╔┌ nedobĎe funguj╔c╔) komplexy a komplex╔├ky.

V┼tËina elÎtu naka┌en┘ch elÎtismem pak mezi sebe tj. ¬elitu║ pĎij╔m┴ jen stejn┼ posti┌en┘ jedince, kter┘ Ëplhaj (aby si tu scÎnu poĎ┴dn┼ u┌ili) a d┼laj fËechno pro to, aby taky uznan┘ a uzn┴van┘ za elÎty.... no a tak tahle choroba pĎe┌╔v┴ v ┌ivn┘m roztoku elÎtismu a┌ do naËich dn╩ a jeËt┼ dlouho bude votravovat.

No tak nev╔m, jestli by sta├ilo vyhubit vËechny elÎty aby zmizel elÎtismus, ale takhle to asi nepude, u┌ pro tu brutalitu pĎi prov┴d┼n╔ takov┘ho z┴m┼ru a nav╔c by to asi nepomohlo, proto┌e by povstali nov╔ elÎti jako ty zasran┘ nezmaĎi prost┼ snad z pĎirozenosti v┼c╔ nebo co a s nov┘ma elÎtama by zase za├al pomalu r╩st taky elÎtismus jako roste a zv┼tËuje se st╔n roustouc╔ho stromu.

Tak┌e co d┼lat? Vob├as d┴t elÎt╩m najevo, ┌e sou jen lidi a poslat je s elÎtismem minim┴ln┼ k Ë╔pku.

Zp┼t