Zp┼t

V╔kendov┘ v┘let kon├╔c╔ Fiaskem`2k


Dalo to hodn┼ pĎemlouv┴n╔, hodn┼ psychick┘ch pĎ╔prav a hodn┼ vysl┘ch┴n╔ ostatn╔ch z "jinÎ" komunity, ne┌ jsme se nakonec j┴, Dizzy a Bolda rozhodli navËt╔vit zkuËebn┼ PC p┴rty s alibistick┘m n┴zvem Fiasko`2k. Ka┌d┘ m┼l sv╩j d╩vod navËt╔vit malebnÎ m┼ste├ko UherskÎ HradiËt┼ na v┘chod┼ u hranic se slovensk┘mi priateli. Schv┴ln┼ jsem u┌il slova "m┼ste├ko" a├koli to nen╔ ┌┴dn┴ mal┴ vesnice, ale vzhled m┼sta, alespo╬ v m╔stech, kudy jsme po p┼tihodinovÎ j╔zd┼ vlakem proch┴zeli hledaj╔ce partyplace, byl velmi pĎ╔jemn┘. §zkÎ uli├ky, malÎ kr┴mky vËeho druhu, upravenÎ cesty a silnice... osobn┼ na m┼ toto m╔sto ud┼lalo obrovsk┘ dojem.

Sice jsem si trochu pamatoval mapku, kter┴ byla na str┴nk┴ch Fiaska, ale pĎesto jsme chvili├ku bloudili. NaËt┼st╔ ne tak dlouho, aby n┴s nesta├ily usma┌it paprsky nevypo├╔tatelnÎho slun╔├ka, kterÎ za├alo nejv╔c p┴lit pr┴v┼ v den naËeho odjezdu a kterÎ, jak jsme se pozd┼ji shodli, velmi negativn┼ ovlivnila celou p┴rty. ZapaĎeni snad ve vËech z┴hybech t┼la (ale fuj :)) dorazili jsme kone├n┼ v sobotu po p╩l druhÎ odpoledne do malÎho pr╩chodu, kde jsme narazili na Bombera/Marshals a veËli do nevelkÎho, temnÎho prostoru, kde u┌ sed┼la dobr┴ stovka pcman╩ a z╔rala na ze─, kter┴ slou┌ila coby dostate├n┼ velk┴ prom╔tac╔ plocha m╔sto klasickÎho pl┴tna a kde byla zobrazena WWW str┴nka Fiaska. Proto┌e organiz┴toĎi zah┴jili party ihned potÎ, co jsme se stihli sezn┴mit s TDM z naË╔ grupky Horizontal Lamerz, se kter┘m jsme se znali jen po e-mailu a pozdravit s ostatn╔mi (Pixie, Snappy, Claudius, X-Brain, Shakul, Vir, Pep, Drd atd.), ├╔m┌ jsme se ujistili, ┌e jsme pĎiËli pr┴v┼ v├as a j┴ bych u┌ kone├n┼ mohl ukon├it tuhle dlouhou v┼tuá:). Sou├┴st╔ placu byl i celkem dobĎe odd┼len┘ s┴l na span╔, kterÎmu se vyhnulo i to nesnesitelnÎ vedro a kde se celkem v pohod┼ vyspalo takov┘ch dvacet lid╔.

Organiz┴toĎi, kter┘mi byli mimo jinÎ Shakul a X-Brain (s ostatn╔mi jsem se neznal a nev╔m ani jejich jmÎna, sorry), stru├n┼ zopakovali pravidla sout┼┌e a chov┴n╔ na place, deadlines a dalË╔ potĎebnÎ Ňdaje. Pochopil jsem, ┌e akce je celkem dobĎe sponzorovan┴ a trochu m┼ zarazilo, ┌e za prvn╔ m╔sto v demo sout┼┌i dostane v╔t┼z 6000,- (nejsem pro pen┼┌n╔ odm┼ny na parties, dema se pĎece ned┼laj╔ pro pen╔ze!) a ostatn╔ po drobn┘ch cen┴ch od r╩zn┘ch firem, Microˇroub nevyj╔maje :). Trochu jsme se Ëli osv┼┌it do malÎho baru, kter┘ byl doslova za rohem a tak n┼jak i sou├┴st╔ partyplace, kde se vËak na tĎi spocenÎ a tr┴vu hul╔c╔ amigisty nekoukali pĎ╔liË vztĎ╔cn┼. V tomto m╔st┼, potÎ co jsme se trochu spravili zelen┘m neËt┼st╔m, vnikl i soupis "toho nejlepË╔ho" co kdo pĎi obĎadu pronesl (najdete na konci tohoto ├l┴nku), pĎi├em┌ Bolda z pochopiteln┘ch d╩vod╩ bodoval, ├╔m┌ u m┼ moc neobst┴l, neboď jsem dobĎe v┼d┼l, ┌e m┴ tvrd┘ trÎnink, parchant :). NaËt┼st╔ vzal s sebou toho nejlepË╔ho trenÎra, kter┘ n┴s zabavil na cel┘ den.

Pr╩b┼h p┴rty nemus╔m nijak zdlouhav┼ popisovat, compa prob┼hla celkem bez problÎm╩, i kdy┌ to pochopiteln┼ ob├as spadlo :). Kladn┼ na m┼ vËak zap╩sobil systÎm hlasov┴n╔, byl to zat╔m prvn╔ systÎm, ve kterÎm jste se zab┘vali hodnocen╔m ka┌dÎho pĎ╔sp┼vku Ëkoln╔m ozn┴mkov┴n╔m 1-5, nevyb╔rali jste tud╔┌ ten nejlepË╔ ze vËech a odpadal tak problÎm zapamatov┴n╔ si tÎ nejlepË╔ skladby/obr┴zku/dema pĎi v┼tË╔m mno┌stv╔ pĎ╔sp┼vk╩. Za zm╔nku vËak st┴ly jen n┼kterÎ dema, asi tak dv┼, kter┴ by se dala nazvat dobr┘mi, zbytek bych klidn┼ uv╔tal v crazy compu (zde coby wild compo), neboď se jednalo vesm┼s o recese a pochybnÎ pokusy o originalitu. Z Amiga scÎny se zde pĎedstavili Vectors se sv┘m PC demem UpUp a i my z HLA jsme nev┴hali, i kdy┌ naËe demo byla sp╔Ëe lameĎina, neboď se jednalo o nicmÎn┼ pr╩m┼rn┘ v┘tvor v Demomanii.

Organizaci nen╔ defacto co vytknout. VËe prob╔halo bez zmatk╩ a v klidu (mo┌n┴ a┌ moc v klidu), ale ty scany v pixel compu, remixy skladeb v module compu a animace v demoprodukci mohly b┘t alespo╬ ozna├eny organiz┴tory jako pĎinejmenË╔m nevhodnÎ.

Co Ď╔ci na z┴v┼r? PĎes vËechna poËklebov┴n╔, ┌e PC scÎna je lepË╔ a s kvalitn┼jË╔ produkc╔ jsem zjistil, ┌e PC scÎna je stejn┼ mal┴ jako Amiga scÎna, dema nejsou nijak Ňchvatn┴ a neodpov╔daj╔ "technickÎ dokonalosti" PC (i kdy┌ se vyskytly vyj╔mky) a konkrÎtn┼ji, m╔sto party feelingu tolik zn┴mÎho z Amiga parties, kde se ka┌d┘ s ka┌d┘m zn┴ a kde se lidÎ bav╔ mi tato akce pĎipom╔nala zm┼ď nehybn┘ch soch, kterÎ se navz┴jem neznaly, ob├as i pomlouvaly a h┴dali pĎ╔mo na place a kterÎ jste naËli v ned┼li na t┼ch ┌idl╔ch, na kterÎ jste je v sobotu posadili. VËemu dopom┴halo nesnesitelnÎ dusno na place s absenc╔ klimatizace. Celkovou Ňrovn╔ "feelingu" mi Fiasko pĎipom╔nalo prvn╔ Votickou seËlost. Nenapad┴ m┼ jinÎ slovo pro tuto akci ne┌ Lazyho zn┴m┘ v┘raz "vy├ichl┘".

Tak┌e? ˙┴dn┴ sl┴va. Shodli jsme se spole├n┼ s Dizzym a Boldou, ┌e na podobnou akci, byď dobĎe organizovanou, u┌ jet nemus╔me. To rad┼ji za zn┴m┘mi na Satellite`2k do Polska, hehe...

Speci┴ln┼ chci pod┼kovat X-Brainovi, Shakulovi a Kalovi za jistou loaj┴lnost v╩├i n┴m, Amigistick┘m vetĎelc╩m a omluvit se t┼m, kteĎ╔ vydr┌eli a┌ do konce m╩j amiga-demo set v podob┼ pouËt┼n╔ Amiga dem s pr╩vodn╔mi nudn┘mi pozn┴mkami psan┘mi v CLI v naprosto zhulenÎm stavu. Ale snad jsem to tam na chv╔li aspo╬ trochu rozproudil ;).


  a te─ sl╔benÎ z┴znamy (sepsal dizzy):

  dizzy: "pros╔m v┴s, nem┴te n┴hodou tu┌ku a propisku?"
  ├╔Ën╔k: "snad tu┌ku a pap╔r, ne?"
  dizzy: "no vlastn┼ tak."

  dizzy: "j┴ si vlastn┼ objednal klob┴su!"
  bolda: "je┌iËmarj┴┴!"

  bolda: "jo, jeden chrocht je jeden chrocht. to je jako kdy┌
      seË vyhulenej akor┴d tak do pohody a pak ud┼l┴Ë chrocht
      chrocht."

  tdm: "ty vole, pr┴v┼ jsem si uv┼domil svoj╔ levou ruku."

  (tdm pr┴v┼ dokon├il vtip)
  tdm: "tak co, rozum┼li jste tomu?"
  bolda: "m┼ se to l╔bilo, ale u┌ si to nepamatuju. bylo to hezk┘,
      ale u┌ nevim, o ├em to bylo."

  bolda:  "pĎestaneme trochu hulit a za├neme chlastat. a a┌ n┴s to
       nebude bavit, tak zase za├neme straËn┼ hulit."

  (vËichni se zved┴me a chceme j╔t na partyplace za l┴hvem)
  bolda: "kam jdete? v╔te co?áp╩jdeme n┼kam jinam hulit."

  bolda:  "po├kej...  tak┌e kdybysme cht┼li za├╔t chlastat, tak
       bysme museli chodit k baru. tak┌e? asi za├neme hulit."


Zp┼t