Zp┼t

Ian Lancaster Fleming


I kdy┌ sem p╩vodn┼ nezam┘Ëlel zavÎst jako rubriku na pokra├ov┴n╔ pokecy o slavn┘ch lidech, nakonec se to mo┌n┴ stane. Vede mn┼ k tomu jednak to, ┌e i kdy┌ je tohle Amigistickej pl┴tek, tak pĎesto bych byl nerad, aby tu bylo pĎeamigov┴no, ale taky to, ┌e bude docela dlouho o ├em ps┴t. :-)

P╩vodn╔ myËlenka sice byla, ┌e bych psal, jen o lidech co maj╔ n┼jakou spojitost s Amigou, ale pak sem usoudil, ┌e tenhle sv┼t je tak propojenej, ┌e n┼jak┴ souvislost ├ehokoliv s ├╔mkoliv se stejn┼ najde a tak se budu sna┌it sv┘ ├l┴nky o osobnostech, zam┼Ďit obecn┼.

Nejrad┼ji bych se ale zam┼Ďil na lidi o jejich┌ d╔le toho v╔me docela dost, ale skoro nic nen╔ zn┴mo o samotnÎm tv╩rci. a to aď u┌ se jedn┴ o spisovatele, hudebn╔ky, mal╔Ďe a nebo o Ňpln┼ n┼koho jinÎho.

A pĎesn┼ to plat╔ i o ├lov┼ku, kterÎho bych v┴m dnes r┴d pĎedstavil.

Ian Lancaster Fleming pĎivedl na sv┼t snad nejslavn┼jË╔ho Ëpi¤na vËech dob. Agenta 007 s povolen╔m zab╔jet, Jamese Bonda.

Bond╩v duchovn╔ otec se narodil v Anglii roku 1908 v pom┼rn┼ zn┴mÎ a z┴mo┌nÎ rodin┼. Jeho d┼de├ek byl purit┴nsk┘ Skot a zn┴m┘ bankÎĎ, otec plukovn╔k a tak nen╔ divu, ┌e i Ian m┼l pĎed sebou celkem slibnou kariÎru.

Jeho prvn╔ Ňsp┼ch zaznamenal u┌ na Ëkole v Etonu, kde byl dva roky po sob┼ pĎeborn╔kem v lehkÎ atletice. V┘znamn┘ je hlavn┼ jeho rekordn╔ skok dalek┘ z roku 1926, kter┘ nebyl jeËt┼ n┼kolik let potÎ pĎekon┴n. Ve sportu nem┼l ovËem Ian jen Ňsp┼chy. Sv┼d├╔ o tom tĎeba i jeho zran┼n╔ z fotbalu - pĎera┌en┘ nos, kter┘ m┼l ale vyspraven zlatou protÎzou, tak┌e nebylo nic poznat. :-)

Po ukon├en╔ studi╔ v Etonu studoval kr┴tce na vojenskÎ akademii v Sandhurstu a odjel si doplnit vzd┼l┴n╔ do zahrani├╔. ZejmÎna na university v ˙enev┼ a v Mnichov┼. Tam se nau├il dobĎe mluvit francouzsky, n┼mecky a rusky.

V roce 1931 se pokouËel o m╔sto na ministerstvu zahrani├╔, kterÎ se mu ale nepodaĎilo z╔skat. Proto pĎij╔m┴ zam┼stn┴n╔ jako novin┴Ď u agentury Reuter, kde p╩sobil n┼kolik let. Zanedlouho dost┴v┴ l┴kavou nab╔dku od banky Gullá&áCo. Bylo to m╔sto jakÎ se neodm╔t┴. Po kr┴tkÎ dob┼ mu nab╔dla zam┼stn┴n╔ mocn┴ star┴ banka Roweá&áPittman. Zd┴lo se, ┌e jeho bankÎĎsk┴ kariÎra je zajiËt┼na a┌ do konce ┌ivota, ale doba tomu nepĎ┴la. Sv┼t se ocitl na pokraji druhÎ sv┼tovÎ v┴lky.

V roce 1939 mu bylo nab╔dnuto admir┴lem Johnem Godfreyem m╔sto u tajnÎ slu┌by v britskÎ Admiralit┼. Fleming s jist┘mi rozpaky pĎij╔m┴ i kdy┌ i nad┴le pracuje v bance. Dopoledne u Rowa a Pittmana a odpoledne v Admiralit┼. T╔mto tahem z╔skal Fleming postupn┼ mnoho zkuËenost╔ se Ëpion┴┌n╔ a kontraËpion┴┌n╔ slu┌bou a brzy byl pov┘Ëen z n┴moĎn╔ho poru├╔ka na fregatn╔ho kapit┴na.

V pr╩b┼hu v┴lky odj╔┌d╔ Fleming do Oshawy u Ont┴rijskÎho jezera v Kanad┼. V osam┼lÎm milion┴ĎskÎm z┴me├ku je zde jedna z nejlepË╔ch Ëpion┴┌n╔ch Ëkol na sv┼t┼ a Fleming sem pĎij╔┌d╔ na studijn╔ pobyt, aby zde z╔skal zkuËenosti pro v┘cvik v Anglii. Zde ovËem nejen sledoval v┘cvik, ale zŇ├astnil se i praktick┘ch cvi├en╔ ve kter┘ch brzy vynikl a patĎil pr┘ mezi nejtalentovan┼jË╔ ┌┴ky.

Po n┴vratu z Kanady inicioval Fleming zalo┌en╔ §to├nÎ sekce ├╔slo 30, co┌ bylo takovÎ malÎ ŇdernÎ Ëpion┴┌n╔ komando. Bohu┌el prvn╔ Ňtok sekce 30 zklamal u┌ u francouzskÎho pobĎe┌╔ a dev┼t mu┌╩ bylo zabito. Sekce 30 to m┼la nahnut┘, ale Fleming se nevzd┴v┴. Zn┴sobuje n┴ro├nost v┘cviku a pĎ╔pravy aby poslÎze se sekc╔ 30 zabodoval. V listopadu 1942 se vylodila skupina mu┌╩ ze sekce u Siddi Ferruelu a Al┌╔ru, kde ze Ët┴bu it┴lskÎho v┴le├nÎho n┴moĎnictva z╔skali nesm╔rn┼ cennÎ tajnÎ materi┴ly. PĎi dalË╔ akci byl napĎ╔klad z╔sk┴n pl┴n minov┘ch pol╔ a pobĎe┌n╔ obrany Sicil╔e. PĎi invazi na ostrov zachr┴nily tyto materi┴ly pozd┼ji ┌ivoty mnoha spojeneck┘ch voj┴k╩. A to je jen mal┘ v┘├et Ňsp┼ch╩ sekce 30.

Po v┴lce odeËel Fleming pracovat jako vedouc╔ zahrani├n╔ho od┼len╔ v Kemsley Newspapers a na Jamajce si postavil vilu Goldeneye. Na jaĎe roku 1952 za├╔n┴ ps┴t prvn╔ rom┴n s Jamesem Bondem agentem ├╔slo 007 Casino Royale. Tento rom┴n vych┴z╔ nejdĎ╔ve na pokra├ov┴n╔ v novin┴ch a potÎ jako kniha s velk┘m Ňsp┼chem v neuv┼ĎitelnÎm p╩lmilionovÎm n┴kladu (naËi nakladatelÎ mohou jen tiËe z┴vid┼t :-). B┼hem dalË╔ch let vznikaj╔ i dalË╔ rom┴ny. Jejich spole├n┘ jmenovatel je samozĎejm┼ op┼t James Bond.

Dalo by se Ď╔ct, ┌e Fleming i Bond maj╔ mnoho spole├nÎho. Oba miluj╔ rychl┴ auta, oba provozuj╔ pon┼kud chladn┼jË╔ sex, oba utr┴cej╔ velkÎ ├┴stky v casinu. Dokonce se Ď╔k┴, ┌e kdy┌ Fleming v casinu prohr┴l, nechal Bonda ve svÎm dalË╔m rom┴nu na truc velkou ├┴stku vyhr┴t. :-)

Docela zaj╔mavÎ je i to, jak Fleming pĎiËel ke jmÎnu James Bond. Ne├ekejte nic tajemnÎho. Skute├n┘ James Bond je ornitolog, autor klasickÎ knihy o pt┴c╔ch karibskÎ oblasti:-). Zaj╔mavÎ je takÎ to, ┌e pod ├╔slem 007 pracoval nejen Bond, ale takÎ historick┴ postava, Ëpi¤n kr┴lovna Al┌b┼ty I John Dee.

Ian Fleming um╔r┴ roku 1964 pĎi korektur┴ch svÎho posledn╔ho rom┴nu Mu┌ se zlatou zbran╔. Na jeho kr┴tkÎm ┌ivot┼ se zcela jist┼ podepsal i nezdrav┘ zp╩sob ┌ivota, zejmÎna Ëlukov┴n╔ cigaret zna├ky Morland Specials. To u┌ ale byly knihy o Jamesi Bondovi zn┴my po celÎm sv┼t┼ a do roku 1964 sta├ilo vyj╔t na 40 milion╩ v┘tisk╩! Jeho knihy jsou opravdu proslulÎ. Bondovky ├etl napĎ╔klad i "nejslavn┼jË╔" americk┘ prezident J. F. Kennedy, kter┘ v jednom interwiev Ďekl, ┌e tyto knihy pro n┼j pĎedstavuj╔ v┘born┘ odpo├inek a ┌e m┴ v┌dy n┼jakÎho Bonda na no├n╔m stolku. K zaj╔mavostem patĎ╔, ┌e i jeho Ňdajn┘ vrah Lee Osvald m┼l stejn┘ vkus. Nedlouho pĎed atent┴tem na Kennedyho si pr┘ vyp╩j├il z dallaskÎ knihovny vËechny flemingovy spisy.

Po smrti Fleminga nav┴zali na jeho d╔lo i dalË╔ autoĎi. Kingsley Amis (pod pseudonymem Robert Markham), John Gardner a v dneËn╔ dob┼ Raymond Benson. Flemingovy vypr┴v┼├skÎ geniality ovËem bohu┌el ani zdaleka nedosahuj╔.

Nejv╔c jeho vypr┴v┼├skÎ mistrovstv╔ vynikne pĎi popisu mu├en╔, bolesti nebo smrti. Toto mu ostatn┼ i ve svÎ dob┼ vyneslo a┌ ozna├en╔ sadisty.

Povinnost╔ je takÎ pĎipomenout "nekone├nou" filmovou sÎrii, kter┴ byla s Bondem nato├ena. Bohu┌el v┼tËina filmov┘ch "bondovek" nedosahuje ani zdaleka kvality knih a nov┼jË╔ filmy nemaj╔ u┌ s Flemingem nic spole├nÎho. Co┌ je celkem logickÎ, proto┌e film╩ je dosud 19 a knih pouze 12 + dv┼ knihy pov╔dek. Mimo tuto Ďadu jeËt┼ existuje film uveden┘ pĎed lety i u n┴s v televizi pod n┴zvem Ten kdo stvoĎil Ëpiona. Film pojedn┴v┴ o ┌ivot┼ Iana Fleminga a je v╔ce ne┌ symbolickÎ, ┌e samotnÎho Fleminga ztv┴rnil syn nejŇsp┼Ën┼jË╔ho a nejlepË╔ho filmovÎho Bonda Seana Conneryho Jason Connery.

No a skoro nakonec se dost┴v┴me i k Amize, co┌ je potvrzen╔ moj╔ Ňvahy ze za├┴tku, ┌e vËechno souvis╔ se vË╔m. Na Amize bylo vytvoĎeno podle Flemingov┘ch knih (a nebo sp╔Ë film╩) n┼kolik her. Jedn┴ s o hry Licence to kill, Live and let die a Spy who loved me (v╔c jich alespo╬ nezn┴m). Vesm┼s to jsou p┼tistovkovÎ tituly, kterÎ na "nadupanÎádvan┴ctistovce" u┌ moc neËlapou. No ono ani nen╔ o co st┴t, proto┌e stejn┼ jako v┼tËina her podle film╩ nebo knih ani tyhle gamesy za moc nestoj╔.

Dlouho jsem pĎem┘Ëlel jak tohle pov╔d┴n╔ zakon├it. Pak jsem pĎiËel na to, ┌e nejlepË╔ je skon├it cit┴tem z flemingovi knihy ˙╔t a nechat zemĎ╔t a nechat zakon├en╔ na samotnÎm Bondovi:

"Ńlov┼k za├ne um╔rat ve chv╔li, kdy se narod╔. Cel┘ ┌ivot je sm┼Ďov┴n╔m k smrti. Tak┌e klid. Zapal si cigaretu a bu─ vd┼├n┘, ┌e ┌ijeË a ┌e m╩┌eË vdechnout kouĎ hluboko do plic".

D╔lo Iana Fleminga:

Knihy o Jamesi Bondovi

Casino Royale 1953
Live and let die (˙╔t a nechat zemĎ╔t) 1954
Moonraker 1955
Diamonds are forever (Diamanty jsou v┼├nÎ) 1956
From Russia with love (Srde├nÎ pozdravy z Ruska) 1957
Dr NO 1958
Goldfinger 1959
For you eyes only (Jen pro tvÎ o├i, Velmi d╩v┼rnÎ) 5 pov╔dek 1960
Thunderball 1961
The spy who loved me (ˇpion, kter┘ m┼ miloval) 1962
On her majesty`s Secret service (V tajnÎ slu┌b┼ jej╔ho veli├enstva) 1963
You only live twice (˙ijeË jenom dvakr┴t) 1964
The man with the goldem gun (Mu┌ se zlatou zbran╔) 1965
Octopusy and The living daylights 3 pov╔dky 1966

Pro d┼ti:

Chitty-Chitty-Bang-Bang
The magic car (KouzelnÎ auto)

Ostatn╔:

The diamond smugglers (PaËer┴ci diamant╩)
Thrilling cities (VzruËuj╔c╔ m┼sta)


James Bond v Ńech┴ch:

Vzhledem k tomu, ┌e Fleming za├al ps┴t prvn╔ Bondovky na za├┴tku pades┴t┘ch let, kdy zuĎila pln┘m proudem studen┴ v┴lka, byl Bond zam┼Ďen siln┼ protirusky a protikomunisticky. Z tohoto d╩vodu nebyl Fleming u naËich totalitn╔ch vl┴dc╩ pr┴v┼ v oblib┼. Zlom nastal a┌ kolem roku 1968, kdy u n┴s vyËly knihy Dr No a Zlat┘ Fant¤m. Zlat┘ Fant¤m je vlastn┼ pon┼kud zkr┴cen┘ Goldfinger. Zkr┴cen╔ se t┘k┴ hlavn┼ toho, ┌e v p╩vodn╔m rom┴nu je Aurik Goldfinger agentem ruskÎ SMERSH, o ├em┌ bylo ve ZlatÎm Fant¤mu taktn┼ poml├eno.

D┴le jeËt┼ vyËla pov╔dka Vyhl╔dka na smrt ve sb╔rce detektivek Ve jmÎnu z┴kona. Tato pov╔dka mimochodem vyËla ├esky jeËt┼ dvakr┴t a to v roce 1994 ve sb╔rce 13x zlo├in a kone├n┼ v roce 1999 ve sb╔rce Velmi d╩v┼rnÎ pod n┴zvem Na ├ekanÎ. Po pĎevratu v roce 1989 vyËly v Ńech┴ch n╔┌e uvedenÎ knihy. V sou├asnosti vyd┴v┴ knihy Iana Fleminga nakladatelstv╔ Delf╔n Praha, kterÎ hodl┴ vydat kompletn╔ d╔lo Iana Fleminga. Snad se jim to podaĎ╔!

Knihy Iana Fleminga, kterÎ vyËly v Ńech┴ch:

Dr No - Pragma a Riopress 1991
Goldfinger - Pragma 1991
Casino Royale - Pragma 1992
Srde├nÎ pozdravy z Ruska - Delf╔n 1997
˙╔t a nechat zemĎ╔t - Delf╔n 1998
Moonraker - Delf╔n 1998
Velmi d╩v┼rnÎ (5 pov╔dek) - Delf╔n 1999


Hidlebrandova rarita - pon┼kud zkr┴cen┴ pov╔dka kter┴ vyËla v ├ervnovÎm ├╔sle ├asopisu Playboy v roce 1991. Jinak ji naleznete i v knize Velmi d╩v┼rnÎ.

Zp┼t