Zp┼t

Akce Hronov 2k


Tak zase ten Hronov, kde stoj╔ Schoolnova chata se stal d┼jiËt┼m dalË╔ sleziny, vo kter┘ ned┴ nakl┴vesit, ┌e byla amiga scene, ale vo to ani neËlo. Ale nebudu pĎedb╔hat, ┌e jo.

Tak┌e do Hronova sme po srazu na hlav┴ku v Praze vyrazili f tomto slo┌en╔: Hologram, L┴hve, Dizzy, no a j┴. Tak┌e cesta byla vpohod┼, houba taky a jeli sme zhulen┘m rychl╔kem, neboď sme jeli v kup╔├ku a byl to kuĎ┴k a tak sem vodp┴lil. Po pĎestupu na lok┴l n┴s to kone├n┼ vyplivlo v Hronov┼. Tak sme se vydali na chatu a proto┌e fajfka nest╔hala vychladnout a trochu se pop╔jelo, m┼li sme menË╔ problÎmy s navigac╔, ale jeliko┌ sme nebyli v Hronov┼ poprv┘ tak sme nakonec na chatu dorazili a to u┌ n┴m bylo fajn. Tak sme se pĎipojili k osazenstvu chaty, kter┘ snad bylo takov┘hle: Ka├ena, Schoooolman, Josef, dalË╔ Josef neboli Pepa a Brooch/exhLA.

N┼co sme vyd┘mkovali a pak se ty nejv┼tË╔ z┴visl┴ci pĎesunuli dol╩ do skl╔pka a pokra├ovali tam v dobrÎm d╔le. Tak to bylo vlastn┼ na chat┼ furt a nahoĎe se furt paĎilo na pixle (hlavn┼ Schooolman paĎil furt jakousi stĎ╔le├ku s letadlama jakoby z tichomoĎ╔ v dob┼ druh┘ sv┼tov┘).

Krom┼ paĎen╔, sme na pixle mohli shlÎdnout prezentaci Telekomu ve Scale s r╩zn┘mi Scatyho amiga patchema. No v┼c. Potom taky n┴m┼st╔ ve Vysok┘m M┘t┼ (? tam jo?), tentokr┴t ovËem v Lightwave a na sraËn┼ v┘konn┘ pixle. Prezentace scandisku taky st┴la za to.
Tak┌e je jasn┘, ┌e tam nebyla ┌┴dn┴ Amiga, co┌ nepot┼Ëilo, m┼l sem ji pĎivezt sakra, kdy┌ u┌ sem to riskl s hadrem.

Ń┴st osazenstva chaty se vydala do hospod, a prej si to tam p┼kn┼ u┌ili, jen┌e m┼ a Lahv┴├ovi se j╔t necht┼lo, tak nevim co se tam vËechno d┼lo, tak┌e to popsat nem╩┌u, ale zato vim co se d┼lo na chat┼: hulilo se tam (brut┴ln╔ mno┌stv╔ v┼tË╔ ne┌ malÎ) a pak se ├um┼lo na Waterworld, u kter┘ho Lahv┴├ spokojen┼ usnul a chr┴pal n┴m do toho. Tak sme to s Holynou do├um┼li, Ëli chr┴pat dol╩, kdy┌ se Lahve probral u┌ do tmy. No pĎece bysme ho nevzbudili, ┌e jo.

R┴no Lahve vstal prvn╔ (z naË╔ sklepn╔ expedice) a v┘rokem ¬Bolda po─ hulit.║ m┼ vyt┴hl ze spuc┴ku a zhulili sme zbytek rudozel┘ho modelu. Pak sme Ëli nahoru a dostal sem z Brooche dalË╔ hulen╔, tak┌e to pokra├ovalo. no mysl╔m, ┌e Brooch╩v model je dobrej model.

Jinak se vaĎilo, ┌ralo, ukl╔zelo, paĎilo na pixle (3D samozĎejm┼) a tak, no pak sme se rozlou├li a vyrazili na vlak (to jako zase Dizzy, Hologram, L┴hve a j┴). Cesta vlakem byla vpohod┼ a po pĎestupu ve stoje, jeliko┌ ten rychl╔k byl beznad┼jn┼ narvanej. Lahv┴├ a Dizzy vystoupili ve Vyso├anech, j┴ s Holynou na hlav┴ku.

Chyt sem dobrej spon na Beneshau, ale pak nechutn┼ zkejsnul, proto┌e sem Ëel na piv├o (vlak mi jel v 21:40), jen┌e sem pak sed do blb┘ho vlaku a tak sem v n┼m z╩stal a┌ do 04:14 v pond┼l╔, kdy m┼ dovezl do Tomic.

To┌ byla to dobr┴ akce. Na Schoolmanov┼ chat┼ je dobĎe.

Zp┼t