Zp┼t

Knihy II


Stejn┼ jako minule, bude i v tomto ├╔sle Amiga Posit╔vu p┴r minirecenz╔ na n┼kolik kn╔┌ek. V tomto ├╔sle se zam┼Ď╔me hlavn┼ na knihy pojedn┴vaj╔c╔ o hr┴ch a v z┴v┼ru si pĎedstav╔me i jeden ├asopis, jeho┌ ├╔slo by v┴m nem┼lo uniknout.

Ale jeËt┼ ne┌ za├neme, r┴d bych uvedl na pravou m╔ru jeden pĎeklep, kter┘ se mi stal v minul┘ch recenz╔ch z AP ├╔sla 13 (neËďastn┴ 13tka). U knihy Vypalov┴n╔ CD jsem uvedl, ┌e na doprovodnÎm CD je demoverze programu MakeCD od Asima. SamozĎejm┼ se nejedn┴ o program MakeCD, ale MasterISO. Sypu si popel na hlavu a vËem poËkozen┘m se hluboce omlouv┴m. :-)

Tak mal┘ rest╔k z minula je za mnou a m╩┌eme za├╔t s recenzema.

V prvn╔ ├┴sti, bych v┴m r┴d pĎedstavil tĎi kn╔┌ky jejich┌ spole├n┘m jmenovatelem je hra Doom. Vzhledem k tomu, ┌e zam┼Ďen╔ kn╔┌ek je dost podobnÎ vezmeme to stru├n┼.

DOOMá-áJAK P˛E˙ÚT

Autor: BĎetislaváHude├ek, Michal Z╔tko
Nakladatelstv╔: Grada Publishing, 112 stran

Rok: 1995

Cena: 19,- KŃ

Kniha s docela lamersky ilustrovanou ob┴lkou se zab┘v┴ podrobn┼ Doomem 1. V prvn╔ ├┴sti bude ka┌d┘ sezn┴men s ovl┴d┴n╔m, se zbran┼mi, s nepĎ┴teli a podobn┼. V druhÎ ├┴sti jste u┌ vr┌eni do akce, proto┌e zbytek kn╔┌ky zab╔raj╔ mapy jednotliv┘ch level╩ spolu s popisem hern╔ strategie. §pln┼ nakonec najdete i p┴r ├╔t╩ a nechyb╔ ani kapitola ProblÎmy s instalac╔ Dooma (myËleno samozĎejm┼ na PC). PĎi ├ten╔ t┘hle kapitoly se m╩┌ete celkem s chut╔ zasm┴t, proto┌e aď vzpom╔n┴m jak vzpom╔n┴m tak na Amize snad s Doomem ani ┌┴dnÎ problÎmy nebyly. A to jak pod 68k tak i pod PPC.

Kone├n┘ verdikt je celkem jednoduch┘. Doom 1 sice dnes u┌ asi nikoho nijak nezaujme, ale pokud jste obdivovatelem Dooma, nem┼la by v┴m tahle kn╔┌e├ka chyb┼t. U┌ jen pro tu cenu :-)

DOOMá-áZTRACEN¸áEPIZODY

Autor: JonathanáMendoza, ChristenáDavidáKlie, RobertáKianaáCarter
Nakladatelstv╔: ComputeráPress, 182 stran

Rok: 1995

Cena: asi n┼co kolem 150,- KŃ

Takhle kniha je podobn┼ zam┼Ďen┴ jako ta pĎedchoz╔. To znamen┴, ┌e v n╔ najdete jak podrobn┘ manu┴l k Doomu, tak i popis jednotliv┘ch level╩. Tentokr┴t to jsou, ale Ňpln┼ novÎ levely, kterÎ jejich autoĎi ChrisáKliem a BobáCarter nazvali ZtracenÎ epizody Doomu (The Lost Episodes of Doom). Jedn┴ se o tĎi zcela novÎ epizody, kterÎ mimochodem najdete i na pĎilo┌enÎ HD disket┼. Pokud tedy tu disketu se┌enete spolu s knihou. J┴ osobn┼ m┴m knihu bez diskety, tak┌e o n╔ nemohu mnoho napsat, ale i kdy┌ budete m╔t to Ët┼st╔ a z╔sk┴te ji s knihou, budete muset pravd┼podobn┼ po┌┴dat n┼jakÎho PeCÎ├k┴Ďe, aby v┴m jej╔ obsah rozd┼lil na n┼kolik DD disket. Pokud tedy nem┴te HD mechaniku. A nebo po├kat na novou Amigu a doufat, ┌e nebude natolik modern╔ jako tĎeba IMac, kter┘ u┌ ┌┴dnou disketovku nem┴, proto┌e diskety jsou pro Appla minulost. :-)

Ka┌dop┴dn┼ ty levely vypadaj╔ podle popisu v knize docela cool a celkem by se vyplatilo je n┼kde sehnat a popaĎit. TuË╔m, ┌e by se dali sehnat i n┼kde na INetu a nebo na n┼jak┘m CD.

V knize naleznete mapy vËech t┼chto 24 nov┘ch level╩ i s popisem k jejich zdol┴n╔, U v┼tËiny map jsou i pozn┴mky autor╩, kterÎ se t┘kaj╔ r╩zn┘ch v┼c╔, kterÎ se v┴┌╔ ke konkrÎtn╔m level╩m. Cel┴ kniha je dopln┼na i velkou rozkl┴dac╔ mapou form┴tu A2 na kterÎ naleznete vËechny levely pohromad┼. Pokud ale ZtracenÎ Epizody nevlastn╔te je v┴m tahle kniha celkem nanic a je lepË╔ poĎ╔dit si tu pĎedeËlou.

DOOM II, HERETIC, HEXEN - PRŕVODCE BOJOVNÚKA, STRATEGIE A TAJEMSTVÚ

Autor: V╔táKa╬╩rek, autor ├┴sti Hexen DaliboráOndra
Nakladatelstv╔: Computer Press, 232 stran

Rok: 1996

Cena: 154,-KŃ, s CD-ROM 254,-KŃ

To nejlepË╔ nakonec. Tahle kn╔┌ka se sice sv┘m zam┼Ďen╔m a zpracov┴n╔m pĎ╔liË neliË╔ od t┼ch pĎedeËl┘ch, ale jak je patrnÎ u┌ z n┴zvu popisuje nejen Dooma II, ale i Heretica a Hexena. A to jak nepĎ┴tele, tak i zbran┼, pĎedm┼ty a mapy k jednotliv┘m level╩m. To vËe je rozebr┴no opravdu podrobn┼. Nav╔c mapy k jednotliv┘m level╩m jsou opravdu rozebr┴ny velmi detailn┼. Dokonce nechyb╔ ani mapa ide┴ln╔ cesty, kde je vyzna├eno jak nejlÎpe a nejrychleji zv╔t┼zit.

Toto vËe plat╔ hlavn┼ pro Doom II a Heretica. U Hexena je pops┴na pouze demoverze (prvn╔ ├tyĎi levely) a to bez map. Bohu┌el.

To ovËem nic nem┼n╔ na tom, ┌e sestaven╔ tÎhle knihy muselo d┴t tunu pr┴ce a pokud se Doomem a jej╔mi n┴sledn╔ky opravdu v┴┌n┼ zab┘v┴te tak v┴m ji mohu jen doporu├it. Nav╔c je mo┌nÎ spolu s knihou zakoupit i doprovodn┘ CD-ROM, na kterÎm naleznete 4000(!) dalË╔ch level╩ ke vËem t┼mhle hr┴m. Tak┌e no nekupte to!

T╔mto kon├╔me recenze na knihy o Domoovi a te─ z jinÎho soudku...

VELKß KNIHA CHEATŕ

Autor: Pavel Ńech
Nakladatelstv╔: ComputeráPress, 393 stran

Rok: 1998

Cena: 190,- KŃ

Tahle kniha je asi tou nejv┼tË╔ pap╔rovou sb╔rkou ├╔t╩, jak┴ u n┴s vyËla. jak p╔Ëe s┴m autor: ¬Kniha obsahuje obrovskÎ mno┌stv╔ cheat╩ k tÎm┼Ď dev╔ti stovk┴m po├╔ta├ov┘ch her pro osobn╔ po├╔ta├e i pro jeËt┼ pom┼rn┼ rozË╔Ďenou platformu Amigaą. :-)

To mno┌stv╔ je sice opravdu fascinuj╔c╔, ale na druhou stranu pom┼r mezi PC a Amigou je tak odhadem 10:1, tak┌e je ot┴zka jestli se vyplat╔ tato kniha i Amigist╩m. T╔m sp╔Ëe, ┌e prakticky vËechny ├╔ty se daj╔ dnes sehnat i na Internetu a z tohoto zdroje ├erpal samozĎejm┼ i autor.

Na druhou stranu se ale mno┌╔ pĎed┼l┴vky PC her na Amigu a cheaty z PC jsou v┼tËinou takÎ funk├n╔ (tĎeba Doom nebo Quake). Je taky celkem mo┌n┘, ┌e brzy pĎ╔de n┼jak┴ ta nov┴ v┘konn┴ Am├a a tĎeba pudou hr┴t PC hry pod emutac╔.

No a taky je tĎeba mo┌n┘, ┌e dĎ╔v┼jË╔ Amigista koup╔ PC a pak se mu tahle kniha tĎeba taky hod╔. I kdy┌ v tomhle pĎ╔pad┼ by se asi v╔c hodil n┼kolikatis╔cistr┴nkov┘ Velk┘ pr╩vodce hardwarem PC. :-)))

No a na konec jsem si nechal jeden ├asopis...

Mo┌n┴ si pamatujete na m╩j minul┘ ├l┴nek ve kterÎm jsem docela dost zkritizoval nov┘ ├asopis NejlepË╔ Hry. Asi sem to nem┼l d┼lat. proto┌e ├╔slo 4, kterÎ ned┴vno (├erven 2000) vyËlo je docela vodvaz. @{t "...a pak ├as┴k.."} CelÎ tohle ├╔slo je toti┌ v┼novanÎ Amize. PĎesn┼ji Ďe├eno PC emut┴toru UAE. Na CD k ├asopisu naleznete 210 her. Jsou tu napĎ╔klad hry jako Wrath of the Demon, Fears, Simon the Sorcerer a spousta dalË╔ch. D┴le je na CD 120 dem. A to jak starË╔ ECS tak i nov┼jË╔ AGA. D┴l je tu i p┴r u┌ivatelsk┘ch program╩ (CED, DOpus, Protracker).

PĎilo┌en┘ ├asopis (ne nepĎepsal jsem se, tady se opravdu d┴v┴ k CD ├asopis a ne naopak :-) se zaob╔r┴ sice v┼tËinou problÎmy okolo emut┴toru UAE, ale jsou tu i ├l┴nky o minulosti a budoucnosti Amigy.

JedinÎ co mi tak trochu vad╔ je to, ┌e redakce jaksi pozapomn┼la na st┴vaj╔c╔ Amigisty. Nen╔ mi toti┌ jasnÎ pro├ nen╔ na CD tĎeba program ADF2DISK pomoc╔ kterÎho je mo┌nÎ pĎevÎst hry s emuta├n╔ho form┴tu ADF na disketu a tu pak pou┌╔t pod klasickou Amigou.

I n┼kterÎ verze programu se mi zdaj╔ docela divnÎ. No nechci Ď╔ct pĎ╔mo ukradenÎ, ale n┼kterÎ verze program╩ jsou docela podezĎelÎ. U her sou roztomil┴ knakersk┴ intra a Cygnus Editor 3.5 bez dokumentace a ├ehokoliv dalË╔ho p╩sob╔ taky dost divn┼.

Skoro mi to n┼kdy pĎipad┴, ┌e autoĎi n┼kter┘ch PC projekt╩ dost zneu┌╔vaj╔ situaci okolo Amigy a to, ┌e se s nima nikdo nebude soudit. :-(

Taky tak docela nech┴pu optimismus redakce. CED sice nen╔ v╩bec Ëpatn┘ editor, naopak je skv┼l┘, ale ozna├it ho jako nejlepË╔ editor text╩ vËech dob? :-)

Ka┌dop┴dn┼ tenhle po├in je v dob┼ kdy se vËichni tv┴Ď╔, ┌e Amiga tu vlastn┼ nikdy nebyla docela odv┴┌n┘ kousek a tomu kdo si tenhle ├as┴k za 150,- KŃ koup╔ se tahle investice jist┼ bohat┼ vyplat╔.

Zp┼t