Zp┼t

Konzole ▄ Amiga


Tak┌e na podzim, nebo n┼kdy koncem roku, by tady snad m┼la b┘t kone├n┼ nov┴ Amiga (u┌ pokolik┴tÎ?). Poka┌dÎ,kdy┌ se objev╔ zm╔nka o tÎhla novÎ maËince, okam┌it┼ ji za├ne ka┌d┘ srovn┴vat s po├╔ta├i Ďady PC. PĎitom, ale pomalu a nen┴padn┼ se na podzim tohohle roku chyst┴ i menË╔ invaze jin┘ch maËinek. Pokud jste si tipli, ┌e se jedn┴ o konzole, pak m┴te pravdu.

U┌ slyË╔m, jak mnoz╔ z v┴s nam╔taj╔: ¬Tf╩j konzole, ta je tak dobr┴ akor┴t tak na hry.ą To u┌ ale tak docela neplat╔ :*) Modern╔ konzole, slibuje mo┌nost pĎipojen╔ kl┴vesnice, harddisku, pĎ╔stup k internetuá... A to vËe za velice lidovou cenu. Alespo╬ ve srovn┴n╔ s klasick┘m po├╔ta├em. NaËt┼st╔ je to vËe zat╔m jeËt┼ v oblasti slib╩, ale v┘voj jde nezadr┌iteln┼ dopĎedu. Mimochodem ani demoscÎna nen╔ konzol╔m tak Ňpln┼ ciz╔. Ned┴vno jsem vid┼l na PSX pir┴tskÎ intro, kterÎ jako by z oka vypadlo t┼m na Amize :)

A i kdy┌ bychom se zam┼Ďily jen na ty hry, nakonec ruku na srdce, nebyly to pr┴v┼ hry, d╔ky kter┘m jste si koupily Amigu? Mysl╔m, ┌e naprost┴ v┼tËina majitel╩ Amigy za├╔nala pr┴v┼ na hr┴ch a teprve postupem ├asu, n┼kteĎ╔ z n┴s pochopily, ┌e Amiga je dobr┴ i na lecos jinÎho. Ony toti┌ hry jsou ten nejlepË╔ magnet pro novÎ u┌ivatele. Douf┴m, ┌e si toho jsou v┼domi i nyn┼jË╔ v┘voj┴Ďi novÎ Amigy, a na hry se zam┼Ď╔. Ono toti┌ kdy┌ n┼kdo uvid╔ takovou 3D hern╔ pecku plynule se hejbat na nadupanym PC, t┼┌ko pak takovÎho ├lov┼ka pĎesv┼d├╔te, ┌e Amiga je v kone├nÎm d╩sledku o mnoho lepË╔ ne┌ PC, kdy┌ na n╔ tahleta 3D pecka prost┼ nen╔. Slova jako multitasking, datatypy, ram disk a podobn┼ zkr┴tka nezaberou. No a kdy┌ si potom takov┘ nezkuËen┘ gamesn╔k koup╔ takovÎ ¬pr╩m┼rnÎ║ (bratru za 30 000,-áKŃ) PC a zjist╔, ┌e se ta 3D pecka na jeho maËince sotva plaz╔, je u┌ pozd┼. Tak┌e upgraduje a upgraduje. A to nemluv╔m o obsluze a Ňdr┌b┼ Windoze :-)

Naproti tomu konzole je n┼co Ňpln┼ jinÎho. Spolehlivost, snadn┴ obsluha, l┴ce. Necht┼l bych, abyste si te─ mysleli, ┌e jsem n┼jak┘ obdivovatel a nebo zast┴nce konzol╔. To teda ne. Sp╔Ëe naopak, ale kdy┌ se nad t╔m trochu bl╔┌e zamysl╔te, zjist╔te, ┌e konzole nab╔z╔ nyn╔ prakticky totÎ┌, co v minulosti Amiga 500:

Snadn┴ obsluhaá-ádo konzole hod╔Ë CD (kartrid┌) a jedeË. Do Amigy 500 zasuneË disketu a jedeË. Maxim┴ln┼ CD nebo diskety povymn┼╬ujeË :) N╔zk┴ cena. Amigy tehdy a konzol╔ te─ v porovn┴n╔ s konkurenc╔ ostatn╔ch stejn┼ star┘ch maËinek na hry. BezproblÎmov┴ Ňdr┌baá-á┌┴dn┴ instalace ├ehokoli. Mo┌n┴ my se nad t╔m, m┼li v┘robci novÎ Amigy zamyslet a navrhnout n┼co takovÎho, jako byla CD32 ve spojen╔ s n┼jak┘m modulem. Kdo cht┼l hry, jen tam hodil hern╔ CD. A kdo cht┼l n┼co v╔c, byl tu pro n┼j Workbench na hardisku a moh d┼lat na co si vzpomn┼l...

Mimochodem zn┴m spoustu PC├k┴Ď╩, kteĎ╔ maj╔ i PSX a rad┼ji hraj╔ hry na PSX, i kdy┌ maj╔ ty samÎ na PC a to dokonce v┼tËinou i v lepË╔ kvalit┼.

Ale to jsem se dostal n┼kam Ňpln┼ jinam, ne┌ jsem p╩vodn┼ cht┼l. P╩vodn┼ bylo c╔lem tohohle ├l┴nku pĎedstavit technickÎ parametry konzol╔, kterÎ k n┴m vtrhnou koncem roku, aby m┼l ka┌d┘ mo┌nost porovnat je cenov┼ a technicky s novou Amigou. A┌ ovËem budou o novÎ Amize zn┴my podrobn┼jË╔ informace :-()

SONY PLAYSTATION 2 (PS2)

Vzhledem k tomu, ┌e Sony prodala prvn╔ho PlayStationa n┼co kolem 70 milion╩ kus╩ (alespo╬ se s t╔m tak chlub╔), jedn┴ se ur├it┼ o silnÎho soupeĎe. Je to takÎ jedin┴ nov┴ konzole, kter┴ u┌ v sou├asnosti existuje. Japonci maj╔ toti┌ takov┘ zaj╔mav┘ zvyk. Zat╔mco vËude jinde jak se n┼co vyrob╔, tak se to okam┌it┼ pere do celÎho sv┼ta, v Japonsku na to dou vod lesa. Nejprve nechaj╔ konzoli n┴le┌it┼ zastarat, a teprve tak po roce hupky na v┘voz. Nev┘hoda je zĎejm┴, ale m┴ to i svÎ v┘hody. TĎeba to, ┌e PS2 pĎijde do Evropy u┌ zbaven┘ veËker┘ch much a ty chybovÎ konzole z╩stanou doma :-)

Ka┌dap┴dn┼ Sony m┴ s PS2 velkÎ pl┴ny, a jeho hardwarov┴ koncepce j╔ k tomu jen nahr┴v┴. Zp┼tn┴ kompatilita se st┴vaj╔c╔mi hrami, podpora DVD filme├k╩ a hlavn┼ velk┴ reklama vytv┴Ď╔ pro prodej PS2 doslova vynikaj╔c╔ podm╔nky. U┌ prvn╔ v╔kend, kdy se PS2 prod┴vala a kdy Japonci propadli pravÎmu davovÎmu Ë╔lenstv╔ se prodalo v╔ce jak 980 000 pĎ╔stroj╩. Mimochodem i cena nen╔ a┌ tak velk┴. Asi 39á800 jen╩ (to je asi 15á000 KŃ). U n┴s po pĎid┴n╔ dan┼, n┴klad╩ za dopravu a rabatu hami┌n┘m obchodn╔k╩m to vid╔m tak na 20á000 KŃ, ale i to je v╔ce ne┌ slibnÎá...

Ale nen╔ vËe tak, jak by si to Sony pĎedstavovala. PĎipojen╔ k Internetu v┴zne, DVD mechanika nen╔ zrovna z nejkvalitn┼jË╔ch a jejich z┴kaznick┴ linka pr┘ b┼hem prvn╔ch dev╔ti dn╩ obdr┌ela 12 300 telefon┴t╩ s ┌┴dost╔ o pomoc :-))) OvËem to vËe se jeËt┼ do konce z┴Ď╔, kdy m┴ m╔t PS2 premiÎru v Evrop┼ m╩┌e zm┼nit.

N╔┌e uvedenÎ hardwarov┴ specifikace berte se silnou rezervou. Pamatuji si na situaci ohledn┼ prvn╔ho PlayStationa, kdy veËkerÎ hardwarovÎ informace o n┼m byly siln┼ nadhodnocenÎ. ŃtyĎrychlostn╔ mechanika, 128 Mb virtu┴ln╔ pam┼ti, a kopa dalËich v┼c╔, kterÎ PSX v╩bec nem┴. Tyhle a podobnÎ informace bylo mo┌no sehnat nejen u shitov┘ch ├esk┘ch ├asopis╩, ale i tĎeba z let┴├ku pĎ╔mo od Sony. Tak┌e informace od n╔ beru od tÎ doby s rezervou <[:-)

-Procesor:á128 bitov┘ Emotion Engine na 295áMhz (navrhl MIPS, vyr┴b╔ Toshiba)

-Grafick┴ karta: Graphics synthesizer 147.5áMhz

-Grafika: 4 MB (VRAM)

-Opera├n╔ pam┼ď: 32 MB (DRAM)

-Mechanika: 4x DVD-ROM kompatibiln╔ s DVD-Videem

-Zvuk: 48 kan┴l╩, 2 MB audio RAM

-8 MB pam┼ďov┴ karta

-AV v┘stup

-Digit┴ln╔ optick┘ v┘stup

-2 porty pro joypad

-I-Link (IEEE 1394)

-2 porty USB

-Slot PCMCIA Typ III


NINTENDO DOLPHIN

DalË╔ konzole v Ďad┼ je Dolphine od Nintenda. O n┼m je sice zat╔m ticho po p┼Ëin┼ a firmo Nindendo ned┴v┴ v┼d┼t mnoho o pou┌itÎm hardware. NicmÎn┼ pronikly zv┼sti o tom, ┌e by Delf╔n m┼l b┘t o 33% rychlejË╔ ne┌ PlayStationá2 a bude pou┌╔vat takÎ mechaniku DVD jako PS2. Kartrid┌e jsou u┌ tedy i u Nintenda pravd┼podobn┼ minulost╔. Jeho srdcem bude n┼jak┘ z procesor╩ PowerPC. ˙e by G4? :-) Pou┌it╔ PPC by mohl b┘t celkem dobr┘ tah. Pokud se budou montovat do Maca, Amigy a jeËt┼ do tÎhle konzole mohla by se jejich cena ├asem dost drasticky sn╔┌it. Nav╔c by se Delfin mohl docela dobĎe emutovat na Amize :-)


MICRO$OFT X-BOX

Ano u┌ i v┘robce nekvalitn╔ch opera├n╔ch systÎm╩, pĎerostl┘ch program╩ a pĎedra┌en┘ch myË╔ se pustil do v┘voje svÎ konzole. Billu Gatesovi se dosud vËe daĎilo a pen╔ze mu jen padaly do kl╔na. Osobn┼ si ale mysl╔m, ┌e ohledn┼ X-Boxu, Ël┴p tak trochu vedle. Kdy┌ se toti┌ pod╔v┴te na jeho hardware, kter┘ m┴ b┘t v bedn┼, zjist╔te, ┌e se vlastn┼ jedn┴ o PC v krabici. A to PC nijak nadupanÎ, sp╔Ë naopak. Docela by mn┼ zaj╔mala, cena tÎhle sl┴taniny. A nav╔c ten ¬opera├n╔ systÎm!║

U┌ vid╔m n┼jakÎho paĎana. zvyklÎho na n┼jakou konzoli, jak si kupuje X-Box za n┼jakejch 30á000,- KŃ a jak nesm╔ X-Box ani jen tak vyresetova nebo vypnout, proto┌e by mu nenajeli Widle. Nav╔c zhruba po tĎech m┼s╔c╔ch mu X-Box pravd┼podobn┼ elegantn┼ zd┼l╔: ¬SystÎm Windows se stal nespolehliv┘m, prove─te pros╔m reinstalaci.ą :-)))

ˇkoda, ┌e Micro$oft hodl┴ doplnit X-Box i mechanikou DVD Jeho p╩vodn╔ pl┴n byl toti┌ ten, ┌e si hry paĎan nebude kupovat, ale prost┼ si je bude pronaj╔mat. Fungovalo by to tak, ┌e by jste se s X-Boxem napojily pĎes internet na n┼jak┘ server a pohodln┼ hr┴ly a nechutn┼ platily. U n┴s by pak takov┴hle konzole byla prakticky neprodejn┴. TELECOM RULEZ! :(

-Procesor: Upraven┘ Intel Pentium III« na frekvenci 600 Mhz

-Grafika: 300 Mhz GPU vyvinutÎ firmami nVidia a Micro$oft, schopnÎ vykreslit za sekundu a┌ 300 milion╩ polygon╩, 150 milion╩ polygon╩ texturovan┘ch

-Opera├n╔ systÎm: Windows 2000 Kernel s Direct-X :-Q

-Pam┼ď: 64 MB RAM

-Zvuk: upraven┘ 3D audio procesor

-Kapacita: 8 GB harddisk, 8 MB pam┼ďov┴ karta

-Mechanika: 4x DVD kompatibiln╔ s DVD-Video

-Porty: 4 hern╔ porty, 1 USB port, ethernet 100 MB/s, A/V konektor s v┘stupn╔m rozliËen╔m vyËË╔m ne┌ HDTV


Tak┌e jak vid╔te soupeĎ╩ pro (s)novou Amigu bude koncem roku celkem dost. A to jsem neuvedl ty st┴vaj╔c╔ (IMac, PC, PSX, Dreamcast...). Na v┴noce bude asi celkem dusno. Ka┌dop┴dn┼ pokud u┌ n┼jak┴ nov┴ Amiga bude, z┴jemci se jist┼ najdou. Mo┌n┴ nebude takov┴ tahanice jako o Playstation 2, proto┌e Amigisti si svÎ n┴kupy sp╔Ë rozmeËlej╔, ne┌ aby bezhlav┼ koupily to co jim reklama nahod╔, ale pĎesto si mysl╔m, ┌e jeËt┼ n┼jakÎ ty miliony Amigist╩ ├ekaj╔ a doufaj╔. A j┴ spolu s nimi douf┴m, ┌e na podzim bude opravdu co koupit.

Zp┼t