Zp┼t

MPG animace na Amize


Tak sem ned┴vno mluvil s jedn╔m sv┘m zn┴m┘m PC├k┴Ďem a ten se mi jen tak mezi Ďe├╔ zm╔nil o tom, ┌e m┴ doma vyp┴lenej na CD South Park a Matrixe v MPG. Tak sem se ho zeptal jestli by mi ty cÎdÎ├ka nep╩j├il. NejdĎ╔v se na mn┼ sice dost divn┼ d╔val, a m┼l takov┘ ty divn┘ ot┴zky jestli m┴m jeËt┼ Amigu a nebo jestli nem┴m k Amize i PC. No zkr┴tka obvykl┘ ot┴zky lid╔, kteĎ╔ sice n┼co m┴lo v┼d╔ o Amize 500, ale pravd┼podobn┼ si mysl╔, ┌e se v┘voj zastavil pĎed t┼ma patn┴cti lety a ┌┴dnej nov┼jË╔ hardwÎr u┌ nen╔. Teda ne, ┌e by to bylo tak docela mimo m╔su, p┴├ neb┘t Phaseá5 (├est jejich pam┴tce) tak fakt nev╔m, proto┌e veËker┘ ┌elezo pĎ╔mo od Amigy by se dalo shrnout jako podlo┌ka pod myË, pono┌ky a Amicola. :-)

Takhle sem mu ale vysv┼tlil, ┌e Amiga je u┌ d┴vno na PowerPC, a ┌e PowerPC nen╔ zkratka pro v┘konn┘ PC, ale zkratka pro PowerPerformaceChip. A ┌e nejnov┼jË╔ ├ip PPC G4, kterej se snad taky do Am├i brzo dostane, pĎekon┴v┴ ve v┘konu jeho Pentium III 450 MHz asi ├tyĎikr┴t. No koukal na mn┼ tedy docela divn┼ kdy┌ mi ty cÎdÎ├ka pu├oval, ale osv┼ta je holt osv┼ta. :-)

No akor┴t sem jeËt┼ dodal, ┌e nev╔m jak do zvl┴dne moje sedm let star┴ grafika (AGA). No ho udivilo jeËt┼ v╔c, p┴├ kdy┌ si pĎedstavil sedm let starou grafickou kartu na PC tak ta by asi dnes nem┼la Ëanci ani na piËkvorky.

Ka┌dop┴dn┼ CD sem dones dom╩ a dal sem se do hled┴n╔ pĎehr┴va├e, kter┘ by si s t┼ma empegovejma animacema poradil. M┼l bych snad jeËt┼ dodat, ┌e se opravdu jednalo o soubory MPG a ne o Video CD, tak┌e hled┴n╔ bylo celkem jednoduch┘. Ono toti┌ pro moj╔ konfiguraci, co┌ je PPC Blizzard 603e/160MHzá+áAGA nen╔ a┌ tak velk┘ v┘b┼r. Dneska se u┌ v┼tËina MPG pĎehr┴va├╩ orientuje hlavn┼ na grafick┘ karty, co┌ je celkem pochopiteln┘. Tak┌e nakonec sem naËel tĎi programy, vod kterej by se dal ├ekat n┼jakej ten rozumnej v┘sledek.

Nejprve bych m┼l asi upozornit na to, ┌e tenhle ├l┴nek si neklade za c╔l n┼jakou podrobnou recenci t┼hle program╩ a ani ne├ekejte n┼jakÎ pĎesnÎ Ňdaje ve sn╔mc╔ch za sekundu (FPS). Tyhle Ňdaje v┴m toti┌ v┼tËinou stejn┼ mnoho neĎeknou. Ono toti┌ jestli film b┼┌╔ 20 FPS a nebo 24 nen╔ a┌ tak velk┘ rozd╔l. A nav╔c je velikost FPS siln┼ relativn╔.

No jestli nev┼Ď╔te mohu v┴m prozradit tĎeba to, ┌e filmy v USA se nat┴├╔ rychlost╔ 24 sn╔mk╩ za sekundu. Naproti tomu v Evrop┼ se filmy nat┴├╔, ale i prom╔taj╔ rychlost╔ 25 sn╔mk╩ za sekundu. A to jak v kinech, tak i v TV. Napadlo v┴s tedy n┼kdy, ┌e vlastn┼ vËechny americkÎ filmy jsou prom╔t┴ny rychleji a t╔m vlastn┼ kratË╔? Na 100 minut filmu je toto zkr┴cen╔ asi 4 minuty. Mysl╔m, ┌e jste si toho pravd┼podobn┼ nikdy nevËimly. :-) Tak┌e jak vid╔te chytat n┼jakej jeden sn╔mek nav╔c je celkem zbyte├n┘.

Tak┌e veËkerÎ n┴sleduj╔c╔ Ňdaje jsou jen moje ├ist┼ subjektivn╔ n┴zory tak jak sem to vid┼l a c╔til j┴ a nejsou podlo┌en┘ ┌┴dnou objektivn╔ technickou informac╔.

Ale te─ sp┼t k pĎehr┴va├╩m. Jako prvn╔ jsem vyzkouËel pĎehr┴va├ pĎ╔mo od Phase 5 Isis a to ve verzi 2.12. Tenhle soft╔k potĎebuje ke svÎmu b┼hu CybergraphX, a ten se d┴ naemutovat i bez fyzickÎ pĎ╔tomnosti grafickÎ karty. Bohu┌el samotn┘ pĎehr┴va├ mn┼ moc nenadchl. Jednak je Isis pom┼rn┼ dost nestabiln╔ a nav╔c i v┘sledn┴ rychlost a kvalita obrazu je na zblit╔. Tak┌e v┘slednÎ hodnocen╔ - nevyhovuj╔c╔.

Jako dalË╔ byl na Ďad┼ AmiDog`s Movie Player (AMP). Jedinn┘ z┴stupce systÎmu WarpUP. PĎehr┴v┴ sice o pozn┴n╔ lÎpe ne┌ Isis, ale bohu┌el pouze bez zvuku. Se zvukem se rychlost animace zm┼nila na Ëkubaj╔c╔ z┴b┼ry s pĎeskakuj╔c╔m zvukem. Nav╔c stabilita je taky na pov┴┌enou. Kone├nÎ hodnocen╔ - d┴ se doporu├it pouze pokud jste tot┴ln┼ hluch┘ jako poleno. :-)

No a na konec to jako v┌dy to nejlepË╔á-áFrogger. U┌ sem si za├╔nal myslet, ┌e Amiga na MPG anima├ky nesta├╔, ale tenhle kus softu m┼ dost rychle pĎesv┼d├il, ┌e to v╩bec nen╔ pravda. Frogger podporuje jak grafiskÎ karty, tak i AGA. A pokud ho pust╔te s parametrem FULLSCREEN lze se dokonce na film d╔vat i celkem v pohod┼ na AGA i na celou obrazovku.

No pravda je, ┌e jak na kterej. Proto┌e tĎeba South Park: Peklo na Zemi je prakticky norm┴ln┼ plynul┘. To je ovËem d┴no hlavn┼ t╔m, ┌e v tomhle filmu je opravdu b╔dn┴ animace a grafika, tak┌e si to v pohod┼ u┌ijete i na AGA. Ale tĎeba takovej Matrix, to u┌ je jin┴. Koukat se na to sice d┴, ale velkej z┴┌itek to tedy nen╔. Sp╔Ë b╔da a utrpen╔.

Nav╔c samotn┘ Frogger je shareware a to pĎin┴Ë╔ taky docela komplikace, pokud ho nem┴te zaregistrovanej. Verze 1.5, kterou pou┌╔v┴m pĎehr┴v┴ sice v pohod┼, ale je docela dost nestabiln╔. No a stabiln┼jË╔ vyËË╔ verze zase pĎehr┴v┴ jenom n┼kolik minut a pak se program ukon├╔ se ┌┴dost╔ o registraci. Na druhou stranu je Frogger opravdu kvalitn╔ a nav╔c i docela schopn┘ program. Jeho nejnov┼jË╔ verze co m┴m (1.57) um╔ nejen MPG a VideoCD, ale dokonce i animace ze Sony PSX ve form┴tu STR a FMV a audio z tÎho┌ ve form┴tu XA a IXA (┌e by n┼co jako MP3?). Bohu┌el u toho PSX videa a audia to zat╔m moc nefunguje, ale pokud to autor jeËt┼ vylepË╔ bude to bomba. Tak┌e za t┼ch p┴r z┴padn╔ch drob┴k╩ (30 DM) to docela stoj╔. Nav╔c dostanete i v┘raznou slevu pokud si koup╔te spolu s Froggerem i SoftCinemu (pĎehr┴va├ AVI a Quicktime animac╔). Oba najednou v┴s pĎijdou "jen" na 40 DM. K t┼mhle dv┼ma program╩m se mimochodem docela ur├it┼ vr┴t╔m v n┼kterÎm dalË╔m ├╔sle s podrobn┼jË╔ recenz╔.

Tak┌e jak┘ je z┴v┼r. MPG na Amize ur├it┼ ano a to i AGA. S grafickou kartou je asi situace neporovnateln┼ lepË╔, ale to nemohu posoudit ani subjektivn┼. Neusp┼jete pouze tehdy pokud m┴te jen 68k procesor. Ale to je ┌ivot. Pokud bych m┼l srovn┴vat s PC nebo Macem, nebylo by to tak docela fÎr, proto┌e ve srovn┴n╔ AGA ├ip╩ a starÎ 603ky s Pentiem III a G3/G4 s modern╔ 3D kartou by Amiga prohr┴la na celÎ ├┴Ďe. Tak┌e po├k┴me na nov┘ hardwÎr a pak provedeme n┼jakÎ objektivn╔ srovn┴n╔. V┼Ď╔m ┌e d╔ky rychlÎmu systÎmu a velkÎmu v┘konu nech┴ nov┴ Amiga svÎ konkurenty daleko pozadu.

Zp┼t