Zp┼t

§vaha o papermagu


Tak n┴m "zastĎelili ├asopis". ˛ek by asi Josef ˇvejk, kdyby m┼l taky Amigu. Jo je to tak. Posledn╔ ├eskej, amigistickej a hoĎlavej ├asopis Amiga Review (d┴le jen AR) u┌ pĎ╔Ët╔ rok nevyjde. Je sice pravda, ┌e d┴l bude vych┴zet na CD, ale t╔m p┴dem se jaksi prakticky zdegraduje na pouh┘ "diskmag".

Mo┌n┴ se te─ najde dost t┼ch, co si Ďeknou, ┌e na tom ani tak nesejde p┴├ m┴me Internet a tak je pap╔rov┘ ├asopis docela zbyte├nej, ale j┴ to tak nevid╔m. Internet je sice opravdu dost rozlehl┘, ale ta rozlehlost m╩┌e b┘t i pĎ╔├inou toho, ┌e tam spousta informac╔ prost┼ zapadne. Pap╔rov┘ ├asopis je poĎ┴d jeËt┼ z┴klad informovanosti mnoh┘ch lid╔. Nav╔c pap╔rov┘ ├asopis si m╩┌e koupit i tĎeba ├lov┼k Amigy a po├╔ta├╩ tot┴ln┼ neznal┘, tĎeba i omylem, a tak se m╩┌e dozv┼d┼t i to, ┌e nen╔ jen PC, ale existuje i ur├it┴ alternativa.

Aď si toti┌ o kvalit┼ AR, mysl╔te cokoliv, je to prakticky jedin┘ komer├n╔ ├asopis o Amize co jeËt┼ pĎe┌╔val v tom moĎi PC Ëkv┴ry. Jo ├asopis╩ na PC je sice hromada, ale kdy┌ si jeden z tÎ hromady koup╔te a pod╔v┴te se na n┼ tĎeba i o├ima PC├k┴Ďe, zjist╔te, ┌e v ruce dr┌╔te sice hezk┘ barevn┘ a tlust┘ ├asopis, ale tak n┼jak informa├n┼ pr┴zdn┘. Necht┼l bych samozĎejm┼ tvrdit, ┌e vËechny PC ├asopisy stojej za hovno, ale v┼tËinou tam najdete spoustu reklamy na pĎedra┌enej hardwÎr a softwÎr, kter┘ si b┼┌n┘ u┌ivatel stejn┼ nekoup╔.

Ale abyste se dozv┼d┼li tĎeba o PC emut┴torech Maca nebo kone├n┼ i Amigy a ostatn╔ch a o spoust┼ dalË╔ch v┼cech tak to m┴te celkem sm╩lu. TĎeba to, ┌e existuje n┼jakej emut┴tor automat╩ MAME jsem se dozv┼d┼l akor┴t v AR a Amiga sekci Excaliburu. Nev╔m nic o tom, ┌e by o MAME psal n┼jak┘ jin┘ "PC only" ├asopis. A to je MAME vlastn┼ PC projekt. :-(

Naproti tomu AR pro m┼ byl v┌dy ├asopis, kter┘ byl sice drah┘ a ├ernob╔l┘, ale v┌dy informa├n┼ na v┘Ëi. Te─ ho sice dostanu na CD, tak┌e by se dalo Ď╔ct, ┌e je to celkem jedno. Mo┌n┴ n┼kdy v budoucnu budou knihy a ├asopisy jen na CD. Ńten┴Ď bude m╔t krabi├ku s displejem, to n╔ str├╔ CD a obsah tohohle "kni┌n╔ho CD" si pĎe├te na obrazovce. UËetĎ╔ to lesy i m╔sto v knihovn┼. To je ale pouze sci-fi. Dnes je to bohu┌el Ňpln┼ jinak.

Kdy┌ se pod╔v┴me tĎeba na situaci, kter┴ panuje okolo MacIntoshe vod Appl╩, tak je hned jasnÎ jak d╩le┌it┘ je pap╔rov┘ ├asopis. Apple je v posledn╔ dob┼ na z┴pad┼ velmi Ňsp┼Ën┴ firma a IMac je jedn╔m z nejŇsp┼Ën┼jË╔ch po├╔ta├╩ minul┘ch let. U n┴s je to ale st┴le popelka. Osobn┼ si mysl╔m, ┌e je to pr┴v┼ t╔m, ┌e neexistuje ┌┴dn┘ ├ist┼ macovsk┘ pap╔rov┘ ├asopis.

Neboj╔m se dokonce Ď╔ct to, ┌e konec pap╔rovÎho ├asopisu=konec platformy (alespo╬ u n┴s). Jeden takov┘ konec jsem u┌ toti┌ za┌il. Asi pĎed p┼ti lety u n┴s vych┴zel pap╔rov┘ ├asopis Alert. V n┼m psali nejprve o Atari. Bohu┌el nenaËlo se ani 1000 pravideln┘ch ├ten┴Ď╩, a tak byl Alert zruËen, respektive za├al ps┴t o MacIntosh╔ch co┌ ale v kone├nÎm d╩sledku znamenalo pro Atari totÎ┌. Mimochodem ani na Macka pro nez┴jem nevych┴zel dlouho. Tehdy ale byl Mac celkem dost na dn┼.

A te─ se pod╔vejte kde je Atari a jeho po├╔ta├e. Zmizeli v propadliËti d┼jin. Byl bych dost nerad, kdyby to n┼kdy potkalo i Amigu, ale podobnost s Atari je bohu┌el a┌ pĎ╔liË zjevn┴. :-(

Tak┌e abych to n┼jak ukon├il. O Amigu je zkr┴tka ├╔m d┴l t╔m menË╔ z┴jem co┌ je vzhledem k neschopnosti jej╔ch dosavadn╔ch majitel╩ docela pochopiteln┘. Tak┌e z trhu miz╔ i ├asopisy, kterÎ o n╔ p╔Ëou. Ot┴zkou ovËem je, jestli a┌ pĎ╔de n┼jak┴ nov┴ Amiga se vo n╔ v╩bec n┼kdo dozv╔ a nebo jestli dopadne jako IMac, kter┘ je sice super, ale m┴lokdo to v╔.

Zp┼t