Zp┼t

Pir┴tstv╔


Tak┌e tahle Ňvaha m┴ za Ňkol tak trochu p╔chnout do vos╔ho hn╔zda, proto┌e bych cht┼l zauva┌ovat na tÎma pir┴tstv╔. To, ┌e pir┴tstv╔ je hlavn┼ co se Amigy t┘├e docela hnus je jasn┘. Firmy, kter┘ nemaj╔ odbyt na sv╩j soft nemaj╔ ani pen╔ze a vz┴p┼t╔ nemaj╔ ani z┴jem na Amigu u┌ n┼co dalË╔ho d┼lat. Tak┌e jestli chceme udr┌et naËi Amigu ┌ivou je prost┼ potĎeba si sem tam n┼jakou tu origin┴lku koupit.

Bohu┌el je nepopirateln┘ fakt, ┌e naËe platy jsou v╩├i sv┼tov┘m cen┴m pon┼kud nefÎr. Zdra┌ujeme, teda sorry srovn┴v┴me s cenami EvropskÎ unie kde co, a┌ na ty platy. Pak se ale nelze divit, ┌e pir┴tstv╔ jen kvete. Ono to toti┌ nen╔ nijak snadn┘. Pokud by tĎeba N┼mec m┼l za svoji obl╔benou gamesu vypl┴znout tĎeba 1000 marek pak by se asi v N┼mecku prodala tahle hra jenom jedna. Ta prvn╔. Ostatn╔ by u┌ byly pĎep┴len┘. Vono n┼j┴k v╩bec tyhle z┴pa─┴ky nech┴pu. Maj╔ soft prakticky za hubi├ku (oproti n┴m) a stejn┼ kradou.

Jestli si mysl╔te, ┌e ne tak v┼zte, ┌e podle Ňdaj╩ BSA (Business Software Alliance) pĎipad┴ na jeden prodan┘ po├╔ta├ v USA 1,65 prodanÎho programu, v Evropsk┘ch spole├enstv╔ch 0,54 a ve v┘chodnoevropsk┘ch zem╔ch 0,18 prodan┘ch program╩!

Ne ┌e bych byl teda svatej, ale podle t┼hle ├╔sel sem teda docela siln┼ nad pr╩m┼rem. Z v┘Ëe popsan┘ch Amiga pohnutek si prost┼ program, kter┘ nen╔ pĎedra┌enej a kterej je fajn dost ├asto koup╔m, i kdy┌ m┴m doma samozĎejm┼ i haldu toho kraden┘ho. A te─ m╩┌e hodit ten poctiv┘ kamenem. Mysl╔m, ┌e jich moc nebude :-)

Nav╔c dost dobĎe nech┴pu, jak n┼kdo m╩┌e napsat, ┌e nejv┼tË╔ pir┴tstv╔ je pr┴v┼ na Amize. Co tak kouk┴m po svejch zn┴mejch co maj╔ PC, tak ty nemaj v┼tËinou leg┴ln┼ soft ┌┴dnej. Vlastn┼ jeden jo. Wokna. Ale tomuhle Billovu paskvilu se dneska nikdo kdo si kupuje nov┘ PC asi neubr┴n╔, proto┌e je dostane tak n┼jak povinn┼ :-Q. Nav╔c kdy┌ si koup╔m n┼co origoË na Am├u tak t┼m PCman╩m pĎipad┴m n┼jakej divnej. Ostatn┼ mysl╔m si, ┌e moje jedin┴ radost jestli budu m╔t n┼kdy PeC bude to, ┌e budu m╔t vËechen soft kradenej a problÎm╩m softwÎrovejch firem se budu jen sm┴t. Na Amize mi pĎ╔de pĎece jen dost blb┘, kdy┌ kv╩li softu, kterej m┴m kradenej krachuje n┼jak┴ firma. Bohu┌el PC m┴ v tomhle sm┼ru oproti Am├e docela nechutnou nev┘hodu. PC vyu┌╔v┴ toti┌ docela dost firem. Prost┼ jasnej "ŇĎednickej po├╔ta├". No a ty firmy kupujou leg┴ln╔ programy jak div┘. No bodeď by ne, v┌dyď si je pak s klidem ode├tou z dan╔. No a vlastn┼ to zaplat╔me z naËich dan╔ my ostatn╔. Je to docela humus, kdy┌ si uv┼dom╔m, ┌e nepĎ╔mo vlastn┼ podporuju i Mrkvo$oft. :-(((

No ono ale pir┴tstv╔ m┴ i tu druhou odvr┴cenou str┴nku. PĎedstavte si ten fakt, ┌e existuje n┼jakej po├╔ta├ na kterej je prakticky jen leg┴ln╔ soft. Je sice pravda, ┌e j┴ bych si ho asi nekoupil, a se mnou i fronta dalË╔ch lid╔. Proto┌e ruku na srdce, koupili byste si za t┼hle podm╔nek tĎeba Amigu? Mysl╔m, ┌e asi ne. No ale ├ist┼ teoreticky. Pro firmy by to byla balada. Kdo by program cht┼l tak by si ho koupil. Firma by prosperovala. Nemusela by lepit d╔ry v zisku, kterÎ j╔ d┼laj╔ pir┴ti zdra┌ov┴n╔m prod┴vanÎho softu, tak┌e ceny by klesaly. Spokojenej by byl t╔m p┴dem jak z┴kazn╔k i podnik.

No p┼kn┴ kravina. Realita je jin┴. Sta├╔ se tĎeba pod╔vat jak dopadla hern╔ konzole Nintendo 64. I kdy┌ jsou hry na kartrid┌i, tak┌e takĎka nekop╔rovatelnÎ, pĎesto jsou zhruba dvakr┴t dra┌Ë╔ ne┌ tĎeba u Playstationu, kde se pĎepaluje o 106. Mnoz╔ by mohli nam╔tnout, ┌e n┼co stoj╔ i ta samotn┴ kartrid┌, ale i tak je to dost pĎedra┌enÎ na to, ┌e u N64 nen╔ pir┴tstv╔. A nebo dalË╔ pĎ╔klad - DVD. Oproti videokazet┴m minim┴ln┼ dvojn┴sobn┴ cena i kdy┌ pir┴tstv╔ je (zat╔m) prakticky nepostihlo. Nav╔c v┘robn╔ n┴klady jsou u DVD pravd┼podobn┼ ni┌Ë╔ ne┌ u VHS. Tak┌e jak to, ┌e se ta absence pir┴tstv╔ neprojev╔ na cen┼, kdy┌ firm┼ v podstat┼ ┌┴dnÎ pen╔ze neut╔kaj╔?

M┼ napad┴ jen jeden d╩vod. Nena┌ranost v┘robce. Ono toti┌ v tomhle odv┼tv╔ fungujou v podstat┼ monopoly. DVD je spousta, ale jeden konkrÎtn╔ film koup╔te jen a jen u jednÎ jedinÎ firmy. ˙┴dn┘ v┘b┼r. Ten v┘b┼r v┴m bohu┌el d┴vaj╔ pouze pir┴ti a ty pak nelogicky cenu produktu sni┌uj╔ :-).

A te─ jak z toho ven. V Americe to u┌ vyĎeËily u hudebn╔ch CD. Prost┼ sn╔┌ily cenu tak, aby se to vyplatilo vyr┴b┼t velkosÎriov┼ v├etn┼ pĎ╔sluËnÎho zisku, ale aby kone├n┘ v┘robek nebyl zbyte├n┼ pĎedra┌en┘. A kupodivu cena byla srovnateln┴ jako u pir┴t╩. No a ka┌d┘ si jist┼ rad┼ji koup╔ "origoË" s bookletem a potiskem CD ne┌ n┼jak┘ pĎep┴len┘ paskvil. Sem docela zv┼davej, kdy tenhle trend pĎ╔jde i k n┴m :-). U CD asi nikdy, ale tĎeba u kn╔┌ek u┌ to takhle funguje docela dost dlouho. Mysl╔m si, ┌e pr┴v┼ kn╔┌ky jsou jedinÎ odv┼tv╔, kterÎ prakticky v╩bec nepostihlo pir┴tstv╔. I kdy┌ jejich cena stoup┴, pĎece jen se v╔c vyplat╔ si kn╔┌ku koupit ne┌ si j╔ nechat zkop╔rovat.

Pokud de ale vo vostatn╔ mÎdia, tak u n┴s se na to de Ňpln┼ jinak. Zaj╔mav┘ tah zvolili tĎeba te─ko distributoĎi videokazet. Nam╔sto zlevn┼n╔ nemravn┼ pĎedra┌en┘ch titul╩ (jestli nev┼Ď╔te zkuste si koupit tĎeba n┼jak┘ d╔l Indiana Jonese - bratru 800,- KŃ, za VHS !!!) n┴s za├ali pĎesv┼d├ovat, ┌e pir┴ti kop╔ruj╔ na nekvalitn╔ videokazety, kterÎ tot┴ln┼ zni├╔ video. To u┌ je oblbov┴n╔ spotĎebitel╩ nejhorË╔ho kalibru. On toti┌ takovej videopir┴t nevyr┴b╔ ty videokazety doma na stole, ale norm┴ln┼ je kupuje, jako ka┌dej jinej. V praxi by to tedy znamenalo, ┌e prod┴vanÎ videokazety jsou Ëmejd, kter┘ v┴m zni├╔ hlavy u videa :-(á). Sem docela zv┼davej, kdy n┼koho napadne, ┌e vypalovan┘ CD v┴m Ňpln┼ zni├╔ laser u CD-Romu ;-)

OSA (Ochrann┘ Svaz Autorsk┘) - dalË╔ zaj╔mav┴ organizace. Tak tahle firma m┴ db┴t na vyb╔r┴n╔ autorsk┘ch pr┴v a bojovat proti pir┴t╩m a to hlavn┼ (nebo jen?) v oblasti audio. Ned┴vno sem ale ├et v novin┴ch (sorry, ale fakt u┌ nev╔m ve kterejch) docela zaj╔mavou v┼c. PĎedstavte si, ┌e jste autor n┼jakÎ p╔sni├ky, a tu p╔sni├ku chcete v┼novat veĎejnosti zadarmo. N┼co jako freeware na po├╔ta├i. U n┴s v praxi nemo┌nÎ. Jak to? OSA toti┌ ├╔h┴ na r┴dia a dalË╔ mÎdia, jestli jim plat╔ z odehran┘ch p╔sni├ek autorsk┘ poplatek a ten pak zp┼tn┼ propl┴c╔ autor╩m. U┌ to je docela samo o sob┼ zaj╔mavej postup, ale dejme tomu. No a te─ si vemte, ┌e takhle inkasuje i za vaËi "voln┼ ËiĎitelnou" p╔sni├ku. I pĎesto, ┌e jste ji ud┼lali zadarmo, ┌┴dnÎ pen╔ze nechcete a OSU jste k tomu nepov┼Ďili. OSA argumentuje t╔m, ┌e si vaËi "lidumilnou" ├innost m╩┌ete kdykoliv b┼hem tĎ╔ let rozmyslet a pen╔ze po n╔ cht╔t. Co se ale s t┼mito pen┼zi po tĎech letech stane, kdy┌ si to nerozmysl╔te sem se u┌ bohu┌el v t┼ch novin┴ch nedo├et. :-( Tohle je podle m┼ veĎejn┘ pir┴tstv╔ za b╔lÎho dne a za podpory naËich skv┼l┘ch z┴kon╩. :-)

Ale zp┼t k po├╔ta├╩m.

Bohu┌el i amig┴ck┘ v┘robci nejsou ke sv┘m z┴kazn╔k╩m zrovna fÎr. No je tĎeba fÎr to, ┌e si koup╔te n┼jak┘ program nebo hru, d┴te za ni celkem dost pen┼z a za n┼jakej rok (nebo i dĎ╔v) se tehle program objev╔ jako freeware pĎ╔loha n┼jakÎho CD? Potom si opravdu pĎipad┴m jako ten v╩l a Ďik┴m si ┌e jsem na stejnÎ ╩rovni jako pir┴t co tenhle program ukrad. J┴ ho m┼l sice leg┴ln┼, ale te─ jsme na tom stejn┼. Leg┴ln┼ ho vlastn┼ m┴me oba. M┼ to akor┴t st┴lo pen╔ze! A tohle bohu┌el plat╔ i o shareware oblasti. Nav╔c dost ├asto kon├╔ t╔mhle zp╩sobem i v┘voj tohohle programu. AutoĎi zkr┴tka uvoln╔ jako voln┼ ËiĎiteln┘ program ten, se kter┘m u┌ d┴l necht┼j╔ m╔t nic spole├n┘ho a ty co si ho kdy koupily m╩┌ou tak akor┴t bre├et. ˛eËen╔m by mo┌n┴ bylo n┼jakÎ omezen╔ takhle uvoln┼nÎ verze. TĎeba n┼jak┘m zdr┌ovac╔m okÎnkem. Pak by mo┌n┴ m┼lo smysl autory podporovat.

Osobn┼ se sice budu sna┌it podporovat autory dobrÎho softu i nad┴le, (alespo╬ pokud tady bude komer├n╔ Amiga), ale pocit nespravedlnosti ve mn┼ tak n┼jak z╩st┴v┴. Mimochodem docela sem zv┼davej jak dopadne Fido s Enforcerem. Byl sem pĎipravenej si tuhle hru koupit na Amigu aď stoj╔ co stoj╔. Te─ se u┌ docela t┼Ë╔m, a┌ si ji zahraju u n┼koho na PC, samozĎejm┼ ┌e pĎep┴lenou pir┴tskou verzi. :-)

P.S. - Mimochodem naËe vl┴da uva┌uje o pĎesunut╔ DPH u softu z 5%n╔ hranice na 22%. Mysl╔m, ┌e potom si u┌ ten soft nebudou leg┴ln┼ kupovat ani ty nejv┼tË╔ nadËenci. :-(

P.P.S. - douf┴m, ┌e tenhle ├l┴nek vyvol┴ n┼jakou odezvu. NapiËte co si o pir┴tstv╔ mysl╔te vy.

Zp┼t