Zp┼t

PlayGUI


Posledn╔ dobou se mi zd┴, ┌e celej sv┼t hudebn╔ch MP3 ovl┴daj╔ k╩┌i├ky. No norm┴ln┼ se jim Ď╔k┴ skiny a celkem dost jich najdete tĎeba u obl╔benÎho pĎehr┴va├e AMP, aď u┌ na Mac, PC a nebo Amigu. No a pro vËechny, kter┘m skiny chyb┼ly i u pĎehr┴va├╩ obl╔ben┘ch klasick┘ch amig┴ck┘ch modul╩ je tady dobr┴ zpr┴va. PĎich┴z╔ program s n┴zvem PlayGUIJestli si te─ mysl╔te, ┌e PlayGUI je zase n┼jak┘ super nov┘ pĎehr┴va├, budete docela zklaman╔. PlayGUI je toti┌ jenom takov┘ sluËiv┘ Arexxov┘ kab┴tek pro zn┴mÎ programy Hippoplayer a Play16. Mn┼ osobn┼ se na hadru v┴l╔ verze 2.9 ke kterÎ se taky budou vztahovat veËkerÎ n┴sleduj╔c╔ pokecy, ale temhle progr┴mek se docela svi┌n┼ vyv╔j╔ tak┌e u┌ v t┘hle chv╔li najdete na netu jist┼ nov┼jË╔.

Tak┌e co vËechno budete ke provozov┴n╔ PlayGUI potĎebovat:

- Amiga s AGA nebo CGX a modern╔m OS a HD (f╔ha :-)

- knihovnu ASL.library

- spuËt┼n┘ Arexx

- Hippoplayer a Play16 (jak jinak)

No a dalË╔ch p┴r drobnost╔, kterÎ u┌ stejn┼ v systÎmu d┴vno m┴te a nebo jsou sou├┴st╔ archivu s programem (fonty atd.).

O instalaci se v┴m postar┴ klasick┘ installer.

Po spuËt┼n╔ programu se objev╔ samotn┘ pĎehr┴va├. Jeho vzhled samozĎejm┼ z┴vis╔ na tom jakou k╩┌i mu d┴te. A nejen k╩┌i. M╩┌ete nastavit i tkzv. themes. J┴ tĎeba pou┌╔v┴m themes Akta X. V praxi to vypad┴ tak, ┌e nebude pouze nov┘ vzhled, ale i tĎeba i Ňvodn╔ a kone├n┴ zn┼lka atd. U Akt X je ta zn┼lka pravd┼podobn┼ docela jasn┴. Jinak PlayGUI se chov┴ pĎi pĎehr┴v┴n╔ modul╩ prakticky stejn┼ jako Hippoplayer, tak┌e na tom jak ho m┴te nastavenej z┴le┌╔ jak v┴m bude zn╔t. SamotnÎ ovl┴d┴n╔ je docela klasick┘. Play, Stop, Pauza, PĎev╔jen╔, Informace o modulu - zkr┴tka klasika. VËechny tyto ├innosti jsou mimochodem dosa┌itelnÎ i z menu. Co dost pot┼Ë╔ je i to, ┌e ka┌dÎ tla├╔tko m┴ i svou n┴pov┼du, tak┌e se celkem rychle zorientujete. Sta├╔ nad tla├╔tkem podr┌et chv╔li ukazatel myËi. Na rozd╔l od jin┘ch program╩ se ale n┴pov┼da nezobrazuje v "bublin┼" nad tla├╔tkem, ale najdete ji nahoĎe na liËt┼ Workbenche.

Opravdu bohatÎ jsou u PlayGUI polo┌ky menu. PĎes menu lze tĎeba zapnout nebo vypnout zvukov┘ filtr, ikonifikovat, zkop╔rovat modul, nastavit kde co a nebo tĎeba i zkonvertovat sampl to 8SVX. Kdy┌ u┌ jsem u t┼ch sampl╩, pĎes PlayGUI lze i samply pĎehr┴vat a to pomoc╔ programu Play16. T╔m je zajiËt┼na i Ëirok┴ podpora pĎehr┴van┘ch form┴t╩ (WAV,VOC,AU,MAUD,AIFF,IFF) Jedin┘ co se mi moc nel╔b╔ je to, ┌e samply maj╔ v PlayGUI svÎ samostatnÎ ovl┴d┴n╔ a musej╔ se tedy nahr┴vat jinak ne┌ moduly.

Jinak je ovËem PlayGUI docela sympatick┘ program, kter┘ v┴s pot┼Ë╔ tĎeba i t╔m, ┌e na├╔t┴ moduly metodou drag&drop, tak┌e sta├╔ hodit do jeho skina n┼jakej modul a u┌ to jede. Nav╔c je to freeeware. No vlastn┼ podle autora Richarda Kappa vlastn┼ skinware, tak┌e se pĎedpokl┴d┴, ┌e kdy┌ ho budete pou┌╔vat, vyplod╔te i n┼jakej ten skin. OvËem na netu je i tak v┘b┼r skin╩ dostate├nej (zkuste tĎeba http://playguy.cxa.de), tak┌e alespo╬ zkusit tenhle program m╩┌e opravdu ka┌d┘.

Zp┼t