Zp┼t

SATELLITE`2K + KINDERGARDEN`2k report

aneb

"Cesta tam a zase zp┴tky"


Kdy┌ jsem pĎed rokem pĎijel spole├n┼ s n┼kolika amigisty zp┼t z akce satellite`99 a vypr┴v┼l o celÎ v┘prav┼ na r╩zn┘ch konferenc╔ch, oz┘valy se mimo jinÎ i hlasy typu "tam musim pĎ╔Ët┼ jet!". Proto kdy┌ n┼kdy v Ď╔jnu grupka Appendix ozn┴mila dalË╔ podobnou akci na stejnÎm m╔st┼ (Szczecin/Polsko), ale ve v┼tË╔m, za├╔nal jsem tak n┼jak d┴vat dohromady partu, kter┴ by se mnou jela vlakem. Bohu┌el, jak to tak b┘v┴ s organizac╔ ├eskÎho n┴roda, zni├ehonic (pĎesto┌e byli vËichni informovan╔ o dÎlce j╔zdy do Szczecina a o veËker┘ch v┘daj╔ch s t╔m spojen┘ch, v├etn┼ data kon┴n╔ a dalË╔ch informac╔ch) m┼l ka┌d┘ hrozn┼ moc pr┴ce, vËichni byli bez pen┼z, plno nemocn┘ch, babi├ky a maminky oslavovaly kulat┴ v┘ro├╔ atd. Jako na potvoru zrovna v rozmez╔ 3.-5. listopadu. No nic, z┴hady se d┼j╔. PĎesto, dostate├n┼ motivov┴n zpr┴vou o skupince Nor╩, kteĎ╔ se na p┴rty chystali (byli sv╩m zp╩sobem i spoluorganiz┴toĎi akce, proto ono spojen╔ Satellite`2k a Kindergarden`2k) a z┴rove╬ vztekem nad dnes ji┌ tradi├n╔ ├eskou lenost╔, vypravil jsem se v p┴tek ├asn┼ r┴no s┴m a osamocen do Prahy na Hlavn╔ n┴dra┌╔.

M╔stenky a j╔zdenku jsem zakoupil bez problÎm╩ (cena bez rezervac╔ pro cestu tam i zp┼t byla st┴le stejn┴, 690,- K├, s rezervacemi n┼co m┴lo pod tis╔covku), pĎesto┌e se sle├n┼ u kasy op┼t nepodaĎilo naj╔t onen ztracen┘ spoj Wroclaw-Szczecin pro zabookov┴n╔ rezervace (po├╔ta├ st┴le hl┴sil nezn┴m┘ spoj), tak┌e jsem se musel modlit, aby zrovna tento spoj nebyl nacp┴n lidmi a┌ po toalety jako tomu bylo minul┘ rok (opravdu nikomu bych nepĎ┴l sed┼t Ëest hodin v uli├ce na pochybnÎ sklapovac╔ ┌idli├ce uprostĎed hlubokÎ noci). NaËt┼st╔ se tak nestalo a tak jsem dorazil do kulturn╔ho domu Slowianin hned vedle Szczecin Gl¤wny celkem v pohod┼ (├╔m┌ jsem takÎ vtipn┼ pĎesko├il popis cesty ala AGASlayer :)).

Do hlavn╔ch dveĎ╔ jsem vstoupil v p┴tek kousek po jeden┴ckÎ ve├er a o├ek┴val jsem bujarÎ vesel╔. PĎesto┌e se na place potulovalo n┼kolik zn┴m┘ch tv┴Ď╔, kteĎ╔ m┼ jaksi nemohly poznat ;), velmi brzy si m┼ naËel Madbart/APX, u kterÎho jsem si zaplatil vstupnÎ a Evan/DCS, kter┘ m┼ pĎedstavil t┼m, co m┼ jeËt┼ neznali. Jako prvn╔ m┼ pĎiv╔tali velmi z┴bavn╔ a pĎ┴telËt╔ norËt╔ sceneĎi (Arcane/Haujobb, Frequent/Ephidrena a Aztec/Layout) a p┴r zn┴m┘ch, ji┌ zna├n┼ bujar┘ch pol┴k╩ (Azzaro/MWI, Grogon/PSL, Madbart/APX atd, atd.). D┴le ji┌ nen╔ co dodat, p┴tek byl ve znamen╔ pop╔jen╔ (jist┼, pop╔jen╔, chlastat se za├alo a┌ v sobotu dopoledne) a kolem druhÎ hodiny vËichni usnuli s heslem "mawi people - vodka people". V├etn┼ m┼.

V sobotu ├asn┼ r┴no m┼ vzbudila dalË╔ v┴rka hul┴kaj╔c╔ch polsk┘ch bratr╩, tak jsem se vzdal nad┼je na dalË╔ sp┴nek a v Ëest hodin byl ji┌ nap┴jen vodkou (n┼jakej polskej utrejch a moje han┴ck┴ jemn┴) a "german beer in polish production". Hlavn╔ paĎ╔c╔ m╔stnost╔ se stejn┼ jako minule stala tzv. spac╔ m╔stnost v druhÎm patĎe haly, dokonce jsem tam pozd┼ji objevil i sp╔c╔ odv┴┌livce, pĎi├em┌ jeden z nich m┼l polsk┘mi opilci sv┴zanÎ nohy lepenkou. Jeho blbost, asi jim pĎek┴┌el, ale b┘val bych r┴d vid┼l ten okam┌ik, kdy se rozespal┴ ob┼ď pokouËela nic netuË╔c vst┴t a odej╔t :). Pr┴v┼ do tÎto m╔stnosti jsem byl celou sobotu pravideln┼ odtahov┴n odtahovou slu┌bou "Madwizards" (Noxis a Azzaro), pĎi├em┌ se mi v┌dy povedlo po n┼kolika minut┴ch potichu zmizet zp┼t dol╩ mumlaje cosi o jist┘ch povinnostech ve funny compu. Nic se vËak nem┼nilo na faktu, ┌e jsem byl s ka┌dou n┴vËt┼vou nahoĎe obdarov┴n n┼kolika pan┴ky ├irÎ lihoviny.

Netrp┼liv┼ o├ek┴vaje samotn┴ compos, byl jsem v jakÎmsi pĎedvoji (funny compos)ázata┌en na plac, kde m┼ n┴sil╔m pĎinutili zazp╔vat ├eskou hymnu. Za tento odv┴┌n┘ a p┼vecky velmi n┴ro├n┘ kousek jsem coby v╔t┼z obdr┌el onen tolik zn┴m┘ ┌lut┘ Ë┴tek s logem m╔stn╔ho radia (to samÎ jsem si pĎivezl i z minulÎ satellite`99).

Compos za├aly kolem p╩l sedmÎ ve├er. Mody a obr┴zky byly vËak tentokr┴t velmi tvrd┼ selektov┴ny a jen tak n┼co neproËlo (i kdy┌ sem tam se do ofif┴ln╔ho gfx compa dostala n┼jak┴ ta sra├ka). Bohu┌el, mezi nevyhovuj╔c╔mi byl i sluËn┘ mod od Lcr/Reason, ale co bylo horË╔, preselektoĎi zapomn┼li do gfx compa zaĎadit Fob╩v obr┴zek (nejdĎ╔v se zkouËeli vymluvit na to, ┌e neproËel selekc╔, ale kdy┌ pak organiz┴toĎi vydali kompletn╔ stuff, kde byly i nezveĎejn┼nÎ a nevyhovuj╔c╔ v┘tvory, Fob╩v pic jsem tam prost┼ nenaËel) a do bonusu i nov┘ Speed#55, kter┘ jsem Case/NAH a Magicovi/NAH sl╔bil rozË╔Ďit mezi lidi. V tomto ohledu to nebyla p┼kn┴ vizitka compo-organiz┴tor╩.

Stejn┼ jako minule, v polovin┼ compos zahr┴l Void/Appendix a pĎesto┌e hlavn╔ organiz┴tor Madbart/Appendix sliboval v╔ce DJ╩, byla Voidova produkce uch┴zej╔c╔ (i kdy┌ to mohlo b┘t tvrdË╔ :)). B┼hem tohoto pĎedstaven╔ jsem vËak byl v╔ce ne┌ do Voidovy muziky zainteresov┴n Arcanem/Haujobb naj╔t n┼koho na partyplace s trochou tr┴vy, tak┌e jsme oba pob╔hali a popt┴vali se, a┌ se podaĎilo. Shodou okolnost╔ Lcr/Reason byl sluËn┼ z┴soben a tak odejdivËe do spac╔ (chlastac╔?)ám╔stnosti, vyhulili jsme Lcrovi tÎm┼Ď vËechny z┴soby, za co┌ se mu zp┼tn┼ omlouv┴m.

Mus╔m se tu cht┼-necht┼ pozastavit nad intro a demo compem, kde jsem objevil n┼kolik velmi dobr┘ch kousk╩. Dodnes sice nem┴m ofici┴ln╔ v┘sledky p┴rty, ale vsad╔m se o co chcete, ┌e PPC intro od Potionu "Suicidal" je jasn┘m v╔t┼zem (lepË╔ intro jsem nikdy nevid┼l a to nekec┴m!) a za n╔m v t┼snÎm z┴v┼su Raiderovo miniintro "Yoo" (pod hlavi├kou Moons), kde tancovala sympatick┴ postavi├ka a i pĎes vn┼jË╔ jednoduchost se mi l╔bila muzika a n┴pad. Celkem byly na p┴rty 4 intra (Potion, Whelpz, Retroactive a Moons) a p┼t dem (Veezya, Appendix, Decree, Encore a jedno s neuveden┘m autorem v readme). Ale proto┌e se mi u┌ pĎi demech zav╔raly o├i Ňnavou, nevid┼l jsem crazy compos a wild, ├eho┌ ani moc nelituju.

V ned┼li jsem se probudil celkem pozd┼, tÎm┼Ď vËichni odjeli dom╩ a j┴ se nestihl ani rozlou├it. Za├╔nal jsem m╔t starosti, co budu d┼lat, a┌ m┼ z partyplace vyhod╔ a j┴ budu muset str┴vit p┴r hodin kdesi ve ˇt┼t╔n┼, proto┌e vlak do Prahy mi jel v 19:30. Ud┼lal jsem tedy jeËt┼ p┴r spole├n┘ch fotek, pokecal se Skandin┴vcema, vyprovodil je k hotelu, rozlou├il se a p┴r hodin jsem bloumal po m┼st┼. Jako na potvoru za├ala b┘t celkem zima. Po nekone├n┘ch sedmi hodin┴ch ├ek┴n╔ jsem kone├n┼ nasedl do vlaku do Wroclawi, tam pĎestoupil na vlak do Prahy a celkem v klidu dojel dom╩. Do Prahy jsem dorazil v pond┼l╔ v 6:30 r┴no leh├╔ o cca dalË╔ch 400,- K├, o kterÎ m┼ st┴hli polËt╔ pr╩vod├╔, proto┌e vlak jel trochu jinou trasou, ne┌ jsem m┼l naps┴no na l╔stku (pĎ╔Ët┼ si tu babu v tom ok┘nku na Hlav┴ku pu├im... a u┌ ji nevr┴tim). Neum╔te si pĎedstavit, jak jsem byl zas r┴d doma, ve svÎ rodnÎ vlasti. Mluvit tĎi dny v kuse anglicky nen╔ ┌┴dn┘ med a kdy┌ jsem putoval po ˇt┼t╔n┼ hledaj╔ce ├╔m bych zahnal nudu zp╩sobenou ├ek┴n╔m na vlak, musel jsem si pro sebe mumlat n┼co ├esky, abych se trochu dal do kupy.

Doma jsem jeËt┼ narychlo prohlÎdl stuff, a kdy┌ jsem zjistil, ┌e si stejn┼ 80%áprodukce nespustim, proto┌e nem┴m bu─ PPC nebo FPU, v klidu jsem usnul na gau├i... Te─ u┌ jsem se zase dostal do onoho kolob┼hu pr┴ce-doma-pr┴ce-doma a proto taky p╔Ëu tento ├l┴nek. S ├istou hlavou a se vzpom╔nkami, kterÎ mi dala nov┴ zkuËenost a dalË╔ skv┼l┴ polsk┴ p┴rty.

Zp┼t