Zp┼t

SFINGAáROKYCANYá2000


Motto: Pro ty, kteĎ╔ cht┼j╔ vid┼t sv┼t z jinÎho Ňhlu, pro ty kter┘m z┴hady nedaj╔ sp┴t.

SFINGAáROKYCANYá2000 byla takov┴ mal┴ a vzhledem k prakticky nulovÎ reklamn┼ i nen┴padn┴ z┴hadologick┴ akce. Celou akci poĎ┴dalo sdru┌en╔ FANTASTICáFACTSáCLUB, jej╔m┌ v┘znamn┘m ├lenem je m╩j zn┴mej Houmr. Ten m┼ taky pĎemluvil abych se t┘hle akce zŇ├astnil. M╩j z┴jem o tajemno je sice v sou├asnÎ dob┼ omezen prakticky pouze na to, kde n┼jak lehce pĎij╔t k pen┼z╩m, nejlÎpe formou n┴lezu n┼jakÎho tu├nÎho pokladu :-), ale pĎesto (a nebo mo┌n┴ pr┴v┼ proto) jsem se nechal na tuhle akci pĎemluvit. §├ast na Sfinze pĎisl╔bil toti┌ i jeden z hleda├╩ Ët┼chovickÎho pokladu pan Gaensel a na n┼j jsem byl docela zv┼davej.

Cel┴ akce se konala, jak u┌ ti bystĎejË╔ pravd┼podobn┼ pochopily v Rokycanech, a to v restauraci StĎelnice 27.kv┼tna v 9 hodin dopoledne. Na akci jsme se vydali jeËt┼ s k┴moËem Blumou, kter┘ n┴m d┼lal Ďidi├e. Autem jsme vyrazili asi s dvouhodinov┘m n┴skokem, co┌ se mi zd┴lo dost brzy, ale jak se nakonec uk┴zalo, bylo to docela rozumn┘. Nikdo z n┴s toti┌ netu┌il, ┌e Rokycany nejsou jen n┼jakÎ mal┴ vesnice, ale docela sluËn┼ velk┘ m┼sto. Po hodin┼ bloud┼n╔, ale naËt┼st╔ Houmr uvid┼l zn┴mÎ z klubu FFC,a ti mu ochotn┼ vysv┼tlili cestu, tak┌e jsme nakonec jeËt┼ n┼jak┘ ten ├as m┼li i na prohl╔dku Rokycan. Osobn┼ se mi na celÎm m┼st┼ nejv╔c l╔bila kaËna, a to z toho d╩vodu, ┌e byla pln┴ drob┴k╩. Ty byly ale docela hluboko a taky byla celkem zima, tak┌e jsem je tam nechal :) Jinak naËe bloud┼n╔ bylo zavin┼no prakticky jenom t╔m, ┌e jsme na m╔sto dorazily autem, proto┌e od vlaku je restaurace StĎelnice co by kamenem dohodil, tak┌e se najde docela snadno.

K samotnÎmu m╔stu kon┴n╔ jsme dorazili asi deset minut pĎed zah┴jen╔m. S┴l v restauraci StĎelnice sice nejevil zrovna zn┴mky pĎepln┼nosti, ale ├asem se pĎece jenom n┼jac╔ lidÎ dostavili. Mo┌n┴ je docela chyba, ┌e Sfinga nem┼la prakticky v╩bec ┌┴dnou reklamu a to ani v samotn┘ch Rokycanech. Z toho by se m┼ly poĎadatelÎ pou├it a pĎ╔Ët┼ rozlepit alespo╬ n┼jakÎ let┴ky.

Cel┴ akce byla koncipovan┴ jako semin┴Ď ve kterÎm vystoupily s pĎedn┴Ëkou pozvan╔ hostÎ a cel┴ pĎedn┴Ëka byla zakon├ena diskus╔. Docela m┼ pĎekvapilo, ┌e ┌iv┴ diskuse prakticky v┌dy prob┼hla a to na docela vysokÎ Ňrovni, na co┌ neb┘v┴m z podobn┘ch akc╔ zvykl┘.

Prvn╔m pĎedn┴Ëej╔c╔m byl Vladim╔r ˇiËka a tÎma jeho pĎedn┴Ëky bylo UFO. V pĎedn┴Ëce byly nast╔n┼ny problÎmy UFO a ostatn╔ch lÎtaj╔c╔ch pĎedm┼t╩ a to nejen u n┴s, ale i v zahrani├╔. Pan ˇiËka dal dokonce i kolovat sn╔mky UFO zachycenÎ nad Belgi╔. Docela m┼ pĎekvapilo, ┌e se mu navr┴tily zp┼t. Viz. kruhy v ObecnÎ ˇkole [:-D)

Jako druh┘ vystoupil host z kapitalistickÎho zahrani├╔ (N┼mecka) Thomas Mehner s pĎedn┴Ëkou na tÎma: TajnÎ zbran┼ za II.sv┼tovÎ v┴lky. Celou pĎedn┴Ëku docela libov┼ tlumo├il Petr Vok┴├, kter┘ i celou Sfingu zorganizoval a uv┴d┼l. PĎedn┴Ëka byla celkem zaj╔mav┴, ale bohu┌el d╔ky tlumo├en╔ i pĎ╔liË zdlouhav┴. Proto┌e n┼mecky um╔m prakticky jen asi p┼t nad┴vek prob╔halo to u mn┼ asi tak, ┌e jsem se p┼t minut nudil pĎi n┼meckÎm v┘kladu a dalË╔ch p┼t minut poslouchal pĎeklad. Jinak se jednalo ale o dost zaj╔mavÎ tÎma. Cel┴ pĎedn┴Ëka byla nav╔c dopln┼na diapozitivy. I kdy┌ se o n┼meckÎ tajnÎ zbran┼ docela fest zaj╔m┴m, mus╔m uznat, ┌e jsem se dozv┼d┼l docela dost v┼c╔ o kter┘ch jsem do tÎ doby ani netuËil, ┌e existuj╔.

Potom n┴sledoval ob┼d. Jak jinak ne┌ v restauraci StĎelnice. Obsluhuj╔c╔ z n┴s byl celkem dost vyjukanej, proto┌e tolik lid╔ tu pohromad┼ asi jeËt┼ nevid┼li. Tak┌e n┴m do ob┼da pro jistotu pĎirazil i datum sv┘ho narozen╔. Ale jinak to j╔dlo docela uËlo.

Po ob┼d┼ jsem se kone├n┼ do├kal. Svou pĎedn┴Ëku za├al ¬v┼├n┘ą hleda├ Ët┼chovickÎho pokladu Helmut Gaensel. Se Ët┼chovick┘m pokladem je to jako s novou Amigou. VËichni slibuj╔, ┌e jednou bude. :) Tak┌e jsem byl docela zv┼davej co novÎ se dozv╔m. PĎ╔padn┼ jak┘ nov┘ term╔n vyzvednut╔ pokladu. Bohu┌el nic konkrÎtn╔ho jsme se op┼t nedozv┼d┼li. Pan Helmut Gaensel se uk┴zal jako prav┘ Ëoumen. Prozradil v podstat┼ pouze to, ┌e m┴ pĎesnou mapu, ale n┼jak nev╔ jak ji zorientovat v terÎnu, PĎesn┼ji Ďe├eno konkrÎtn╔ z┴chytnÎ body n┼jak nesed╔. V╔ce pr┘ na podzim. Po ukon├en╔ pĎedn┴Ëky a n┴slednÎ diskuse, bylo jeËt┼ podepisov┴n╔ Gaenzelov┘ch knih, kterÎ byly kupodivu zadarmo. To ovËem nikdo kdo se nezeptal nev┼d┼l a kdy┌ se to potom profl┴klo, tak se po knih┴ch zapr┴Ëilo tak rychle, ┌e na n┴s ┌┴dn┴ nezbyla. To m┼ docela vyto├ilo, proto┌e kdy┌ je n┼co zadarmo beru to obvykle po p┼ti. <|:^)

Od n┴sleduj╔c╔ pĎedn┴Ëky jsem u┌ n┼jak moc ne├ekal, proto┌e jednak u┌ jsme byli docela unaven╔ a jednak mi tÎma Menhiry a energetick┴ m╔sta v Ńech┴ch mnoho neĎ╔kalo. Nakonec se ovËem uk┴zalo, ┌e co do zaj╔mavosti si tato pĎedn┴Ëka nezad┴ s t┼mi ostatn╔mi. PĎedn┴Ëej╔c╔ Ing.áPaveláKoz┴k, se uk┴zal jako super Ď╔zek. Tenhle pomenË╔ ├lov╔├ek sjezdil kv╩li menhir╩m snad p╩l republiky. A co, ┌e to vlastn┼ jsou menhiry? §plnÎ vysv┼tlen╔ by zabralo pravd┼podobn┼ p╩l tohohle ├╔sla, tak┌e pouze stru├n┼, jedn┴ se vlastn┼ o ur├itÎ vzty├enÎ vysokÎ kameny z d┴vn┘ch dob s ur├it┘m energetick┘m n┴bojem. Citliv┘ ├lov┼k (jako napĎ. Ing.áPaveláKoz┴k) m╩┌e tuto energii vyu┌╔t, pĎ╔padn┼ m╩┌e dokonce i s t┼mito kameny mluvit! :-O Tato pĎedn┴Ëka byla mimo jinÎ takÎ doprov┴zen diapozitivy. Docela zaj╔mav┴ mi pĎiËla i zm╔nka o Blan╔ku. Tento kopec byl pr┘ pravd┼podobn┼ pou┌it jako n┼jak┴ ├asoprostorov┴? br┴na, kterou u┌ v minulosti kdosi pou┌il. A t╔m je vysv┼tlen i p╩vod blanick┘ch ryt╔Ď╩. Mimochodem v Blan╔ku je i ulo┌en Ňdaj kdy se tyto ryt╔Ďi (nebo n┼kdo jin┘?) vr┴t╔. Bude to pr┘ v roce 2009.

PĎed pĎedn┴Ëkou byly takÎ k dispozici knihy Ing. Koz┴ka i kdy┌ tentokr┴t ne zadarmo, pĎesto jsme si jednu zakoupily. Touto pĎedn┴Ëkou byla Sfinga 2000 asi v 17.00 hodin zakon├ena, no a my se vr┴tily dom╩.

Tato akce byla bezesporu dost zaj╔mav┴, Dokonce zaj╔mav┼jË╔ ne┌ jsem si p╩vodn┼ myslel, a pokud se bude konat i napĎesrok asi se op┼t zŇ├astn╔m. JedinÎ co mi na Sfinze tak trochu vadilo, byl ten pĎ╔Ëern┘ pĎetlak informac╔. ŃtyĎi pĎedn┴Ëky po asi dvou hodin┴ch je zaru├en┼ v╔c ne┌ m╩┌e b┼┌n┘ smrteln╔k vstĎebat. Na druhÎ stran┼ ovËem ch┴pu, ┌e se mus╔ vyu┌╔t s┴l pokud mo┌no v jednom dni a ┌e to tedy jinak nejde, Mimochodem vstupnÎ na Sfingu bylo 150,-áKŃ (├lenovÎ FFC 100,-áKŃ), co┌ se sice m╩┌e zd┴t dost, ale pĎesto byla bohu┌el cel┴ akce ztr┴tov┴ :-(

No a na konec takov┴ mal┴ reklama na poĎadatele tÎhle akce:

Pokud se zaj╔m┴te o z┴hady m╩┌ete se st┴t ├leny Fantastics Facts Clubu. Sta├╔ napsat na adresu: FFC, S┴zavsk┴á1, 120á00, Praha 2 kde obdr┌╔te podrobn┼jË╔ informace. Nebo m╩┌ete zkusit internetovou adresuá-áhttp://www.volny.cz/ffc

Z┴hady jsou naËe hobby.

Zp┼t