Zp┼t

Slect


Mo┌n┴ se v┴m to u┌ taky stalo. M┴te n┼jak┘ program a nebo hru a chcete tu hru co nejrychleji a nejpohodln┼ji spustit. SamozĎejm┼ m┴me tady Workbench, ale n┼kdy je docela rychlejË╔ nechat Workbench v klidu p┴├ ten soft ho tĎeba a┌ tak nutn┼ nepotĎebuje v t┘ podob┼, co ho m┴te nastavenejch. Spousta patch╩, barev a efekt╩ n┼kdy celkem dost zdr┌uje. Jist┼ m┴me tady Amiga DOS. Pokud ovËem nepatĎ╔te k maniak╩m, kteĎ╔ si libuj╔ ve vypisov┴n╔ cest, assign╩ a podobn┘ch hr╩z, tak v┴s to asi taky moc nezl┴k┴. Tak┌e pro ty ostatn╔ co zbyli a nevyhovuje jim ani jedno ani druhÎ je tady jednoduch┘ progr┴mek s n┴zvem Slect.

Slect umo┌╬uje nadefinovat si a┌ 12 r╩zn┘ch script╔k╩ ke spuËt┼n╔ a pĎi startu systÎmu si pouze vyberete ten prav┘. Pokud si te─ mysl╔te, ┌e v┴s to n┼jak zdr┌╔, m╩┌ete b┘t v klidu, proto┌e Slect m╩┌ete v┴zat na tla├╔tko myËi. Pokud tedy pĎi startu nech┴te myË v klidu, prob┼hne klasick┘ start vaËeho systÎmu. Pokud podr┌╔te tla├╔tko myËi, dostanete se do v┘b┼rovÎ tabulky, kde prost┼ jednoduËe odkliknete program, kter┘ si zrovna pĎejete nahr┴t. Je to takÎ skv┼l┴ v┼c pro v┼tven╔ startovac╔ch sequenc╔. M╩┌ete m╔t napĎ. jednu startovac╔ sequenci osekanou na maxim┴ln╔ mo┌nou m╔ru, to je klasickÎ ikony, ┌┴dnÎ komodity adt. a tu pomoc╔ Slectu startovat jenom v pĎ╔pad┼, kdy┌ se n┼jak┘ program nepohodne s vaË╔ standardn╔, patĎi├n┼ napatchovanou sequenc╔.

Instalace celÎho programu nen╔ tak slo┌it┴, jak se na prvn╔ pohled zd┴. Program Slect nakop╔rujte nejlÎpe do C na vaËem systÎmovÎm disku. D┴le si pĎipravte startovac╔ skripty, do kter┘ch napiËte co a jak se m┴ spustit. Tyto scripty je nejlepË╔ nahr┴t do adres┴Ďe S, proto┌e potom nemus╔te vypisovat ke skriptu ┌┴dnou cestu. D┴le nahrajte do n┼jakÎho textovÎho editoru soubor Startup-Sequence z adres┴Ďe S a na za├┴tek pĎipiËte parametry programu Slect.

Parametry jsou n┴sleduj╔c╔: Slect LEFT/MID/RIGHT/FORCE SCRIPT1 SCRIPT2. PĎi├em┌ LEFT je levÎ tla├╔tko myËi, RIGHT pravÎ a MID prostĎedn╔ (pokud vlastn╔te tĎ╔tla├╔tkovou myË). T╔mto parametrem nastav╔te jak┘m tla├╔tkem myËi spust╔te pĎi startu Slect. Pokud zad┴te FORCE bude Slect aktivov┴n v┌dy pĎi startu systÎmu bez ohledu na myË. Za parametry SCRIPT1 atd. dosa─te n┴zvy vaËich vytvoĎen┘ch skript╩. V╔ce informac╔ lze vyvolat tak, ┌e zad┴te v shelu Slect ?

Po spuËt┼n╔ Slectu na v┴s vysko├╔ okno, ve kterÎm jsou zaps┴ny scripty ke spuËt┼n╔ podle vaËeho nastaven╔ a klikem se prost┼ ka┌d┘ script spust╔. Pokud byste si pou┌it╔ Slectu rozmysleli sta├╔ stisknout uzav╔rac╔ gadget v levÎm horn╔m rohu a startov┴n╔ systÎmu bude prob╔hat neruËen┼ d┴l podle vaË╔ klasickÎ startup-sequence. Jestli┌e stisknete tla├╔tko Cancel, sko├╔te do DOSu. No a jestli m┴te nastavenej jen jeden script, tak se ┌┴dn┘ okno neobjev╔ a script se rovnou provede. JednoduchÎ a logickÎ.Slect je celkem stabiln╔ a relativn┼ i mal┘ program (asi 14 kB) a za dobu co ho pou┌╔v┴m jsem narazil jen na jednu v┼c co mi vad╔. Pokud m┴te n┼jak┘ program, kter┘ vy┌aduje hodn┼ chip ram, tak ho pĎes Slect nespust╔te a mus╔te Amigu klasicky vyresetovat, spustit bez startova├ky a potom ten program nahodit klasicky z DOSu.

Slect vy┌aduje ke svÎmu chodu OS 2.04 nebo vyËË╔, jeho autorem je Asher Feldman, je to freeware a i kdy┌ nepatĎ╔ ke zrovna nejnov┼jË╔m program╩m, jsem s n╔m v╔c ne┌ spokojenej.

Zp┼t