Zp┼t

Slider


Aď si o hr┴ch z Aminetu mysl╔ kdo chce co chce. Jeden typ her u┌ pravd┼podobn┼ budeme v┼tËinou nach┴zet jenom tam. M┴m te─ na mysli hlavn┼ vËelijakÎ logickÎ rychl╔ky ve stylu Tetrisu, Arkanoidu, r╩znÎ puzzle atd.

Tyhle hĎ╔├ky se u┌ asi nevyplat╔ vyd┴vat komer├n┼, tak┌e jestli si budeme cht╔t n┼jakou podobnou hru zapaĎit, zbyde jen ten Aminet (teda douf┴m, ┌e alespo╬ ten Aminet zbyde :)

Slider, kter┘ bych v┴m r┴d pĎedstavil, patĎ╔ do kategorie posledn┼ jmenovan┘ch a to do puzzle. Prakticky se jedn┴ o klasickÎ puzzle, kde m┴te kosti├ky na kter┘ch jsou ├╔sla (a nebo n┼jak┘ obr┴zek), po├╔ta├ tyhle kosti├ky zam╔ch┴ a vaË╔m Ňkolem je roztrkat je zp┴tky. Na m╩j hadr se jako posledn╔ dostala verze 2.0, kter┴ je u┌ docela obstar¤┌n╔ (1996).

Takovejhle games je samozĎejm┼ v╔c, ale Slider, je zat╔m dle mÎho n┴zor nejlepË╔ puzzle jak┘ jsem vid┼l. Spustit ho m╩┌ete na vËech Amig┴ch a to od A500 a┌ do A4000, ale nejv╔c si ho u┌ijete, kdy┌ m┴te alespo╬ AGA.JeËt┼ pĎed spuËt┼n╔m je dobrÎ nastavit si do tooltypu ikony zobrazovac╔ m¤d, jinak je mo┌nÎ, ┌e se Slider spust╔ v takovÎm m¤du, ve kterÎm toho moc neuvid╔te. Nastaven╔ se provede zad┴n╔m SCRMODE="├╔slo v hexadecim┴lnim tvaru". J┴ s┴m m┴m tĎeba nastaveno SCRMODE=29004 (640x512). Jinak tooltyp╩ se d┴ natavit mnohem v╔c, ale to se podrobn┼ dozv╔te z pĎilo┌enÎ dokumentace.

Po spust┼n╔ samotnÎ hry si m╩┌ete nastavit v preferenc╔ch velikost hrac╔ plochy, zp╩sob m╔ch┴n╔, zp╩sob automatickÎho vyĎeËen╔, mĎ╔┌ku atd. Lze takÎ zadat, jestli budou pou┌ita pouze ├╔sla a nebo jestli budete rad┼ji puzzlovat n┼jak┘ ten obr┴zek. PĎed pou┌it╔m novÎho obr┴zku je nutnÎ k n┼mu jeËt┼ nastavit cestu.

Jestli┌e skl┴d┴te obr┴zek, je docela dobrÎ zatrhnout polo┌ku NUMBERS v OPTIONS proto┌e potom uvid╔te v rohu jednotliv┘ch pol╔├ek i malÎ ├╔slo a m┴te se ├eho chytnout. Bez tohohle ├╔sla se to skl┴d┴ dost blb┼. :-(

Samotn┴ hra je tak primitivn┼ jednoduch┴, ┌e je mi skoro trapn┘ to moc rozv┴d┼t. Po n┴kliku SHUFFLE se kosti├ky zam╔chaj╔ a pak u┌ je to jen na v┴s. Hra se ovl┴d┴ myË╔ a to tak, ┌e jednoduËe kliknete na tu kosti├ku, kter┴ m┴ n┼kam popoject a je to. PAUSE slo┌╔ jak jinak ne┌ pro pauzi├ku a HELP v┴m uk┴┌e jak┴ byla situace pĎed zapo├et╔m skl┴d┴n╔. To vyu┌ijete hlavn┼ u obr┴zk╩. QUIT snad nemus╔m vysv┼tlovat a SOLVE je automatickÎ slo┌en╔. Kdy┌ u┌ si opravdu nebudete v┼d┼t rady jak d┴l, zkuste tohle tla├╔tko a z╔rejte jak to bylo jednoduch┘.

Velikost skl┴dac╔ plochy se d┴ navolit od 2x2 kosti├ky a┌ po celkem sluËn┘ch 8x8 kosti├ek. Mimoto jsou mo┌nÎ i r╩znÎ nepravidelnÎ kombinace. TĎeba 2x8 kosti├ek, tak┌e se snad vyĎ┴d╔ Ňpln┼ ka┌d┘.

Grafika i zvuky jsou na voln┼ ËiĎitelnou hru docela na Ňrovni. Vzhledem k tomu, ┌e je vËe v klasickÎm IFF form┴tu nebyl by problÎm upravit si vËe podle libosti. To samÎ plat╔ i o pou┌it┘ch obr┴zc╔ch. TuË╔m, ┌e n┼jakÎ novÎ najdete i na Aminetu, ale obr┴zky jsou klasickÎ IFF, pouze je nutnÎ dodr┌et rozliËen╔ 384x384. Sta├╔ tedy nahodit tĎeba PPaint a ...

Slidera m┴ na sv┼dom╔ JoeáCarlson a hru se rozhodl Ë╔Ďit jako shareware, ale nechce po n┴s ┌┴dnÎ pen╔ze, jen E-Mail a to se snad d┴ pĎe┌╔t. Tak┌e si Slidera m╩┌ete u┌╔t do sytosti.

Zp┼t