Zp┼t

South Park


Motto: ąTenhle film obsahuje sprost┴ slova, tak┌e by se na n┼j nem┼l nikdo d╔vat.ą

ŃtyĎi kamar┴di z malÎho horskÎho m┼ste├ka Stan, Kyle, Eric, a Kenny se vydaj╔ do kina na film zn┴m┘ch a obl╔ben┘ch kanadsk┘ch komik╩ Terrencá&áPhillipa OhnivÎ prdele. Proto┌e je film nepĎ╔stupn┘ je sice problÎm se do kina dostat, ale pom╩┌e pan Houmles, kter┘ zakoup╔ l╔stky. Proto┌e film je samÎ prd┼n╔ a nad┴vky, tot┴ln┼ naËe ├tyĎi kamar┴dy zkaz╔ a vzhledem k tomu, ┌e film postupn┼ uvid╔ i dalË╔ nezletil┘ obyvatelÎ m┼ste├ka a proto┌e potom ka┌d┘ nezletilec mluv╔ sprost┼, vyhl┴s╔ matky t┼chto d┼t╔ v┴lku proti Kanad┼, ze kterÎ Terrencá&áPhillip poch┴zej╔. A aby toho nebylo m┴lo d╔ky v┴lce se Satan spolu se sv┘m pomocn╔kem a milencem v jednÎ osob┼ Sad┴mem Husajnem rozhodne pĎevz╔t vl┴du nad sv┼tem...

To je zhruba v kostce pĎ╔b┼h filmu, kter┘ u n┴s distribuce uv┴d╔ s pon┼kud po├eËt┼n┘m n┴zvem SoutháPark:áPekloánaáZemi (v origin┴le SoutháPark.áBigger,áLongerá&áUncut tedy n┼co jako South Park, v┼tË╔, delË╔ & neoĎezan┘). Pokud patĎ╔te k fand╩m a obdivovatel╩m animovanÎho seri┴lu M┼ste├koáSoutháPark, pravd┼podobn┼ v╔te o co se jedn┴ a film jste u┌ asi (n┼kolikr┴t!) vid┼li. Jestli jste ale o tomhle seri┴lu nikdy neslyËeli (├emu┌ nev┼Ď╔m), tak potom v┼zte, ┌e seri┴l M┼ste├koáSoutháPark je nadpr╩m┼rn┼ sprost┘ a nesluËn┘ ,amatÎrsky nakreslen┘, primitivn┼ animovan┘, ale pĎesto neskute├n┼ z┴bavn┘ seri┴l.

Celove├ern╔ film nen╔ co se t┘├e sprost┘ch v┘raz╩ ┌┴dn┴ vyj╔mka. V celÎm filmu napĎ╔klad uslyË╔te 399 sprost┘ch slov, 128 vulg┴rn╔ch posunk╩ a 221 n┴siln┘ch ├in╩. Takov┴ mal┴ perli├ka je ovËem to, ┌e autoĎi tohoto filmu, Matt Stone a Trey Parker, pe├liv┼ prostudovaly pravidla americkÎ filmovÎ asociace MPAA, co se t┘├e (ne)pĎ╔stupnosti film╩ a cel┘ film nato├ili tak, ┌e m┴ nepĎ╔stupnost pouze R. U n┴s nepĎ╔stupn┘ do patn┴cti let. Co┌ je docela bomba neboď se ur├it┼ jedn┴ o ml┴de┌i nejmÎn┼ vhodn┘ film vËech dob :-)

Co se t┘├e grafickÎho ztv┴rn┼n╔ a animace zd┴ se, ┌e se film od seri┴lu takÎ ni├╔m neliË╔. Grafika na zblit╔ a animace pod psa. Pokud se ovËem zam┼Ď╔te na ztv┴rn┼n╔ pekla, najednou zjist╔te, ┌e se jedn┴ o naprosto fantastick┘ vizu┴ln╔ z┴┌itek. Mimochodem, grafika a animace nen╔ v┌dy to nejpodstatn┼jË╔. NapĎ╔klad bezkonkuren├n┼ nejobl╔ben┼jË╔, animace vËech lid╔, kter┘m jsem n┼co ukazoval na Amize jsou paradoxn┼ pĎ╔b┼hy Ludvy (jist┼ zn┴te, kvalitn╔ ├esk┴ anima├ka), co┌ taky nen╔ graficky a anima├n┼ nic moc, ale pobav╔ to. Na druhou stranu pĎipravovan┘ celove├ern╔ film o rodince Simpsonov┘ch zat╔m ztroskot┴v┴ pr┴v┼ na tom, ┌e by se musela brut┴ln╔m zp╩sobem zvednout kvalita grafiky a animace :-) Ka┌dop┴dn┼ South Park se dr┌╔ pevn┼ vyjet┘ch kolej╔ a jmÎna vËech t┼ch grafik╩ a anim┴tor╩, kterÎ si m╩┌ete pĎe├╔st v kone├n┘ch titulc╔ch p╩sob╔ sp╔Ë jako v┘sm┼ch :-)Jestli ale nepatĎ╔te mezi fanouËky South Parku a tud╔┌ nesledujete seri┴l, mo┌n┴ si te─ pomysl╔te, pro├ vlastn┼ chodit na tak sprost┘ a odfl┴knut┘ film? No d╩vod╩ je hned n┼kolik.

Jednak se jedn┴ o super z┴bavn┘ film, kter┘ m┴ kupodivu dobr┘ a n┴padit┘ scÎn┴Ď a spoustu gag╩, pĎi├em┌ dost ├asto si stĎ╔l╔ i s┴m ze zebe (tĎeba ze ËpatnÎ animace). D┴le se jedn┴ o opravdu vynikaj╔c╔ muzik┴l. AutoĎi Tray Parker a Marc Shaiman slo┌ily pro film v╔c jak deset chytlav┘ch p╔sni├ek, kterÎ sice maj╔ fek┴ln┼ sprostÎ texty, ale jinak opravdu super chytlavou hudbu. ˇkoda, ┌e je soundtrack z filmu tak drah┘ ;-(

Mimochodem film pĎinese n┼jakÎ to pĎekvapen╔ i obdivovavatel╩m seri┴lu. Vid┼li jste u┌ tĎeba Kennyho bez kapuce?

No a pokud v┴s nepĎesv┼d├il ani jeden z v┘Ëe uveden┘ch argument╩ pro├ film vid┼t, pak v┴s mo┌n┴ pĎesv┼d├╔ ten posledn╔. Ve filmu SoutháPark:áPekloánaáZemi budete i sv┼dky popravy Billa Gatese, za jeho ¬fuckingą Windows 98 :-)))


South Park: Peklo na Zemi (South Park: Bigger, Longer & Uncut) USA, 1999, 81 min., ├eskÎ titulky, pĎ╔stupnÎ od 15 let, 12 kopi╔
Re┌ie: Tray Parker
ScÎn┴Ď: Tray Parker, Matt Stone, Pam Bradyov┴
Hudba a p╔sn┼: Tray Parker, Marc Shaiman
Mluv╔: Tray Parker (Stan Marsh, Eric Cartman, pan Garison, pan Klobouk a dalË╔), Matt Stone (Kyle Broflofski), Marry Kay Bergmanov┴ (pan╔ Cartmanov┴, Sheila, Klitoris, Krtkova matka a dalË╔)

Zp┼t