Zp┼t

SETKßNÚ S TROLEJBUSEM


VËechno za├alo jednoho horkÎho odpoledne, kdy teplom┼r Ëplhal vysoko nad rysku 30o Celsia, asfaltovÎ silnice se vlnily teplem, pe├en╔ pt┴ci padali na zem a pokud cht┼l ├lov┼k pĎe┌╔t, nesm┼l se pĎ╔liË h┘bat a m╔t dostate├n┘ pĎ╔sun studen┘ch tekutin. No a pr┴v┼ toto po├as╔ si vybral n┴Ë hrdina ke sb╔r┴n╔ tĎeËn╔. Nev╔m, jak to v tom parnu zvl┴dnul a ani to v tento okam┌ik nen╔ pro n┴Ë pĎ╔b┼h d╩le┌itÎ. Na za├┴tku naËeho vypr┴v┼n╔ se Lum╔r vrac╔ na kole, kterÎ je pln┼ nalo┌enÎ tĎeËn┼mi, do m┼sta. Pravideln┘m seËlap┴v┴n╔m ped┴l╩ se st┴le pĎibli┌uje k ceduli, kter┴ ozna├uje za├┴tek Plzn┼. Po jej╔m projet╔ mus╔ m╔rn┼ zpomalit, proto┌e jeho rychlost by mohla pĎes┴hnout maxim┴ln╔ povolenou a pokud by n┼kde ve st╔nu st┴l schovan┘ policista, jist┼ by cyklistovi napaĎil poĎ┴dnou pokutu. Sem tam mus╔ Lum╔r hodit o├kem po nosi├i, zda se koË╔k s tĎeËn┼mi neuvolnil a netrous╔ za sebou tvrd┼ sesb╔ran┘ poklad. Proto┌e se dostal do kolony, fikan┼ za├al pĎedj╔┌d┼t stoj╔c╔ auta zprava a takto v┌dy dojel a┌ k semafor╩m. Tam pak vy├kal ve startovac╔ pozici, aby po probliknut╔ ┌lutÎ bleskov┼ Ël┴pl do ped┴l╩ a na malou chv╔li pĎedhonil vËechna auta. Ta jej sice vz┴p┼t╔ op┼t pĎedjela, ale i za ten kr┴tk┘ okam┌ik Lum╔r c╔til uspokojen╔. Takto bez problÎm╩ projel n┼kolik sv┼teln┘ch kĎi┌ovatek, ale ani netuËil, ┌e tentokr┴t dom╩ nedojede a jakÎ drama si pro n┼j osud pĎipravil. V d┴li pĎed sebou spatĎil ├ervenou siluetu trolejbusu, ale v╩bec j╔ nev┼noval pozornost. St┴le pokra├oval sv┘m tempem a pomalu se pĎibli┌oval k osudnÎmu m╔stu.

Trolejbus zajel na zast┴vku a s typick┘m zasy├en╔m otevĎel dveĎe. N┼kteĎ╔ z cestuj╔c╔ch se za├ali prod╔rat k v┘chodu, zat╔m co dalË╔ netrp┼liv┼ post┴vali na chodn╔ku a brousili si lokty pro cestu do vnitĎku vozu. Nic netuË╔c╔ Lum╔r se sice pomalu, ale jist┼ pĎibli┌uje. St┴le jeËt┼ nev┼nuje trolejbusu ┌┴dnou pozornost, proto┌e je od n┼j v bezpe├nÎ vzd┴lenosti. Ne┌ se vËak vËem cestuj╔c╔m podaĎilo dostat ven nebo naopak dovnitĎ, vzd┴lenost mezi Lum╔rovo kolem a zadn╔ ├┴sti Trolejbusu se pov┴┌liv┼ zmenËila. ˛idi├ trolejbusu zkontroloval stav ve vozu a zabzu├el, ┌e bude zav╔rat dveĎe. Lum╔r se op┼t o n┼co pĎibl╔┌il ! ˛idi├ zavĎel dveĎe, spustil blinkr a vyjel ze zast┴vky. Lum╔r mezit╔m pĎijel do t┼snÎ bl╔zkosti. Kdy┌ vid┼l, jak se trolejbus vzdaluje, op┼t energicky Ël┴pnul do ped┴l╩ a ohlÎdl se, jak to vypad┴ se stavem jeho n┴kladu. To vËak byla velk┴ chyba !!! Trolejbus se toti┌ sice rozjel, ale po p┴r metrech se na n┼j ze semaforu rozsv╔tila ├erven┴ a Ďidi├ byl nucen Ël┴pnout na brzdu.

V tu chv╔li byl Lum╔r oto├en na koË╔k s tĎeËn┼mi, tak┌e nesledoval situaci pĎed sebou...

Ozvala se mohutn┴ r┴na, jak se Lum╔rovo tvrd┴ hlava potkala s jeËt┼ tvrdË╔m zadn╔m sklem trolejbusu. H┴dejte, co vydr┌elo ? Ti, co tipuj╔ hlavu, vyhr┴vaj╔. H╩Ďe to dopadlo se sklem, na kterÎm se vytvoĎil n┴dhern┘ pavouk. Kolo takÎ nebylo v┼c╔, kter┴ by sr┴┌ku pĎe┌ila bez n┴sledk╩. Z pĎedn╔ho kola se vytvarovala p┼kn┴ osmi├ka a drahocennÎ tĎeËn┼ se rozsypaly vËude kolem. Lum╔rovi se zatm┼lo pĎed o├ima a na chvili├ku ztratil v┼dom╔. To u┌ vyb┼hl z trolejbusu Ďidi├ a Ëel se pod╔vat, co se vlastn┼ stalo. Kdy┌ uvid┼l Lum╔ra, kter┘ se hned probral, a to nad┼len╔ kolem, jen nev┼Ď╔cn┼ zakroutil hlavou. "J┴ myslel, ┌e do n┴s vrazila alespo╬ dod┴vka" zabru├el a za├al sh┴n┼t lÎkaĎskou pomoc.

Kdy┌ dorazila sanitka, takÎ jej╔ os┴dka necht┼la v┼Ďit, co vËechno dok┴┌e jedna tvrd┴ palice. Po prohl╔dce museli konstatovat, ┌e Lum╔rovo hlava dopadla o hodn┼ lÎpe ne┌ kolo nebo sklo trolejbusu. PĎesto jej rad┼ji odvezli na podrobn┼jË╔ vyËetĎen╔, odkud jej vËak u┌ ve├er propustili dom╩.

A jak┴ z toho byla dohra? Lum╔r musel zaplatit pokutu, ├┴ste├n┼ i poËkozen╔ skla a samozĎejm┼ i opravu svÎho horskÎho kola. Tu si vËak mohl uËetĎit, proto┌e mu jej stejn┼ za n┼kolik m┼s╔c╩ kdosi ukradl. No a pou├en╔ pro ostatn╔ je jasnÎ - nikdy se nesna┌te nastupovat do trolejbusu zadn╔m oknem ! Nepovede se v┴m to !!!

Zp┼t